Tin tức

Trang bị dụng cụ cho các đám mây

27/05/2012Một thành phần chính trong điện toán đám mây đã nói ở trên là việc trang bị dụng cụ. Theo nhiều cách, điều này có thể quyết định nhất đối với thành công của một giải pháp điện toán đám mây. Có tư liệu công nghệ quan trọng trong thương trường để cung cấp các giải pháp điện toán đám mây, nhưng các công nghệ này thường khó cung cấp do thiếu trang bị dụng cụ toàn diện, dễ hiểu.
Hãy xem xét tầng các dịch vụ lớp ứng dụng trong đám mây. Việc trang bị dụng cụ trong tầng này có thể cung cấp một môi trường để trợ giúp phát triển ứng dụng đám mây và nó sẽ cung cấp các phương tiện để đóng gói và triển khai ứng dụng đến một cơ sở hạ tầng đám mây. Chúng ta biết rằng đã có nhiều công cụ như vậy phù hợp với mô tả này, nhưng vấn đề là chúng gần như luôn gắn với cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp đám mây- dịch vụ máy chủ ảo . Các tiêu chuẩn mở là chìa khóa để nhận được sức mạnh và sự linh hoạt nhất từ các dụng cụ này. Các nhà phát triển không đủ sức gánh chịu các chi phí đào tạo theo công cụ mới mỗi khi họ chuyển đổi các cơ sở hạ tầng đám mây; hơn nữa, các cửa hàng phát triển không thể liên tục gánh chịu chi phí viết lại các ứng dụng vì họ đã chuyển đổi các cơ sở hạ tầng đám mây. Vì lý do này, việc trang bị dụng cụ cần phải giúp đỡ cho phát triển ứng dụng, đóng gói và triển khai theo cách làm cho dự án đã hoàn thành có khả năng di động qua nhiều cơ sở hạ tầng đám mây.
Trang bị dụng cụ cũng có một vai trò rất rõ ràng trong tầng các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Việc xây dựng ngoài cơ sở hạ tầng đám mây không phải là quá trình tầm thường. Tất cả các tài sản vật lý đối với một nhà cung cấp đám mây, dù nhà cung cấp đó là trong hay ngoài, cũng cần phải được xem xét như là các nguồn tài nguyên vật lí thích hợp phải được đặt tới đám mây. Các công cụ trong không gian này sẽ giúp các công ty hình dung ra các tài sản công nghệ thông tin của họ để không nguồn tài nguyên nào bị bỏ ngoài sự quan tâm đến đám mây. Tuy nhiên, sẽ không đủ để cung cấp một sự hình dung về các tài sản cho người tạo ra đám mây. Trang bị dụng cụ trong không gian này nên cung cấp một chút ít tin tức theo hướng tạo ra đám mây. Trong quá khứ, các quản trị viên công nghệ thông tin đã có một công việc khó khăn khi cố gắng phối hợp yêu cầu dự kiến với nguồn tài nguyên vật lý. Điều này đã dẫn đến vấn đề sử dụng không đúng mức các tài nguyên và kết quả này là một chất xúc tác lớn cho đám mây. Các công cụ cần hướng dẫn cho người dùng thông qua giải phẫu vật lý của đám mây dựa vào các đặc tính yêu cầu dự kiến của hệ thống.