Tin tức

SOA và điện toán đám mây

29/05/2012


Điện toán đám mây trước đây có nhiều công nghệ nổi tiếng. Có điện toán tiện ích, điện toán lưới, ảo hóa, các siêu giám sát và một máy chủ về các công nghệ khác. Một quan niệm về công nghệ không phải lúc nào cũng tiến hành hội thoại đám mây (nhưng chắc chắn nên) là SOA. SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ) đã đóng một vai trò để cho phép điện toán đám mây trở thành những gì hôm nay và nó cũng nên đóng một vai trò quan trọng trong sự tiến triển của điện toán đám mây.
Theo nhiều cách, điện toán đám mây có thể được xem như một phần mở rộng của các ứng dụng SOA trước đây và vào trong ứng dụng và cơ sở hạ tầng vật lý. Khi các doanh nghiệp và các nhà cung cấp đám mây- máy chủ ảo có vẻ như cung cấp các giải pháp, thì mục tiêu cơ bản của họ sẽ là cho phép cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của doanh nghiệp như một dịch vụ. Các bài học đã được biết để tích hợp và cung cấp các ứng dụng doanh nghiệp như dịch vụ rời rạc cũng phải được áp dụng như các tầng cơ sở hạ tầng được tổ chức và được cung cấp như dịch vụ. Ứng dụng và cơ sở hạ tầng vật lý, giống như các ứng dụng trong SOA, phải có thể phát hiện ra, có thể quản lý và có thể quản trị. Lý tưởng, phải rất giống với SOA, các tiêu chuẩn mở sẽ phát triển để chỉ ra cách các dịch vụ được phát hiện, được tiêu dùng, được quản lý và được quản trị. Các tiêu chuẩn này sẽ tổng hợp toàn bộ vòng đời của một giải pháp đám mây.
Hình 3 thu hút ý tưởng của cách tiếp cận đám mây ba tầng và nó hiển thị cách mỗi một trong các tầng đó về cơ bản là các dịch vụ cung cấp cho một SOA tổng thể. Trong một số trường hợp, các dịch vụ trong hai tầng dưới cùng được trình bày như một phần của SOA, nhưng quan trọng là bạn nhận ra cách tiếp cận dựa trên dịch vụ cho tất cả các tầng của đám mây.