Tin tức

Các biểu đồ sẵn có trong Excel

06/11/2013

Tạo một biêủ đồ trong khi làm việc hay học excel, học word hoặc học trong powerpoint bạn có rất nhiều tùy chọn. và sau đây là giới thiệu về tất cả các loại biểu đồ mà bạn muốn sử dụng cho dữ liệu.

Biểu đồ cột

Dữ liệu được sắp xếp theo cột, dòng trên các bảng tính có thể được biểu thị theo biểu đồ dạng cột. Trục ngang là trục biểu thị các thời gian, và các giá trị sẽ được biểu thị theo trục dọc, tương tự như trên biểu đồ sau:

cac-bieu-do-co-trong-excel-1

Các loại biểu đồ cột

Cột liên cụm và cột liên cụm 3D: biểu đồ hiển thị các giá trị ở dạng cột 2D, biểu đồ liên cụm thì biểu hiện dưới dạng 3D, nhưng sẽ không sử dụng trục giá trị thứ 3, nếu dữ liệu của bạn có các giá trị đại diện như:

 • -         Các khoảng giá giá: ví dụ hoặc các số mục.
 • -         Các mức thang đo cụ thể: thang Likert, các mục đồng ý, hoàn toàn đồng ý, không đồng ý….
 • -         Các tên không theo trật tự cụ thể nào.

Biểu đồ đường

Dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc các hàng, có thể được biểu thị bằng các biểu đồ đường. Trong biểu đồ đường được phân bố theo trục dọc biểu thị dữ liệu và trục ngang biểu thi giá trị của dữ liệu.

cac-bieu-do-co-trong-excel-2

Các loại biểu đồ đường

-    

 • Biểu đồ đường có đánh dấu: được hiển thị kèm theo thông tin đánh dấu, có thể biểu thị khuynh hướng theo thời gian…
 • Đường xếp chồng và đường xếp chồng có đánh dấu: thể hiện khuynh hướng đóng góp giá trị theo thời gian, hoặc các khoảng thời gian cách đều nhau.
 • Đường xếp chồng 100% và đường xếp chồng 100% có đánh dấu: biểu đồ thể hiện khuynh hướng phần trăm đóng góp theo thời gian hoặc theo khoảng thời gian nào đó cách khoảng đều nhau.
 • Đường 3D: biểu thị mỗi hàng mỗi cột theo các trục ngang, trục đoc, và trục sâu.


 
chú ý:

-   

 • Bạn nên sử dụng biểu đồ đường khi mà dữ liệu có nhiều chuỗi, nếu có một hoặc ít chuỗi ta sử dụng biêủ đồ tán x.

Biểu đồ hình tròn và vành khuyên bị cắt

Các dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc hàng có thể được biểu thị bằng biểu đồ hình tròn. Biểu đồ này biểu thị kích cỡ và các mục trong chuỗi, tỷ lệ với tổng các số mục.

cac-bieu-do-co-trong-excel-3

Bạn sử dụng biểu đồ hình tròn khi:

 • Bạn có 1 chuỗi dữ liệu.
 • Không có giá trị nào nhỏ hơn 0.
 • Không có giá trị nào bằng 0.
 • Các dữ liệu không được lớn hơn 7 phần tử.

Các loại biểu đồ hình tròn

 • Biểu đồ hình tròn và hình tròn 3D: thể hiện tỉ lệ đóng góp của mỗi giá trị, theo định dạng 2D hoặc là 3D.
 • Hình tròn của biểu đồ và thanh của biểu đồ hình tròn: Vòng tròn và thanh dùng để biểu thị với các giá trị biểu thị trên 1 hình tròn hoặc các thanh xếp chồng nên để giúp dễ dàng phân biệt.

Biểu đồ vành khuyên bị cắt

Các dữ liệu được sắp xếp theo các cột trên bảng tính Excel, được biểu thị bằng các biểu đồ vành khuyên bị cắt, giống như biểu đồ hình tròn, biểu đồ thể hiện các giá trị quan hệ giữa các phần với tổng số, bao gồm nhiều phần dữ liệu.

cac-bieu-do-co-trong-excel-4

Các loại biểu đồ vành khuyên bị cắt

 • Biểu đồ vành khuyên bị cắt: biểu thị dữ liệu dạng vòng, trong đó mỗi vòng tròn biểu thị một dữ liệu, mỗi vòng được tính là 100%.

Biểu đồ thanh

Các dữ liệu được sắp xếp theo các hàng, các cột trên bảng tính Excel. Được biểu thị qua các mối quan hệ so sánh. Trong biểu đồ các giá trị được biểu thị theo trục ngang, và các thông số sẽ được biểu thị theo trục dọc.

cac-bieu-do-co-trong-excel-5

Chú ý với các trường hợp không nên sử dụng biểu đồ cột:

 • Các thông số trục quá dài.
 • Các giá trị được biểu thị là các quãng thời gian.

Các loại biểu đồ thanh

 • Thanh liên cụm và thanh liên cụm 3D: biểu thị ở các thanh định dạng 2D.
 • Thanh xếp chồng và thanh xếp chồng 3D: biểu thị mối quan hệ so với các mục tổng thể.    
 • Thanh xếp chồng 100% và thanh xếp chồng 100% 3D: dùng để so sánh các tỷ lệ phần trăm mà mỗi giá trị đó có đóng góp vào tổng số.

Biểu đồ vùng

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên tài liệu. Dùng để biểu thì sự thay đổi giá trị qua các mốc thời gian.

cac-bieu-do-co-trong-excel-6

Các loại biểu đồ vùng

 • Vùng và vùng 3D.
 •   Vùng xếp chồng và vùng xếp chồng 3D.
 • Vùng xếp chồng 100% và vùng xếp chồng 100% 3D.

Biểu đồ XY (phân tán) và biểu đồ bong bóng

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột, các hàng và được biểu thị bằng biểu đồ xy (phân tán). Đặt giá x theo hàng hoặc cột, nhập các giá trị của y tương ứng với các hàng hoặc các cột liền kề.

Biểu đồ tán xạ thường được sử dụng để biểu thị và so sánh các giá trị số như các dữ liệu khoa học, thống kê và kỹ thuật.

cac-bieu-do-co-trong-excel-7

Các trường hợp sử dụng biểu đồ tán xạ khi:

 • Bạn muốn thay đổi thang tỷ lệ của trục ngang.
 • Bạn muốn đặt trục đó theo tỷ lệ lô-ga-rit.
 • Các giá trị của trục ngang được cách quãng không đều.
 • Có nhiều điểm dữ liệu trên trục ngang.
 • Bạn muốn điều chỉnh thang đo trục độc lập của biểu đồ tán xạ để cung cấp thêm thông tin về các dữ liệu có chứa cặp hoặc nhóm giá trị.
 • Bạn muốn biểu thị điểm giống nhau giữa các tập hợp dữ liệu lớn thay vì sự khác biệt giữa các điểm dữ liệu.
 • Bạn muốn so sánh nhiều điểm dữ liệu mà không liên quan đến thời gian — càng nhiều dữ liệu được đưa vào trong biểu đồ tán xạ, bạn càng có thể đưa ra những so sánh tốt hơn.

 

Các loại biểu đồ tán xạ

 • Tán xạ: Biểu thị các điểm dữ liệu mà không nối các đường lại để so sánh các cặp giá trị.
 • Tán xạ với các đường trơn và đánh dấu và tán xạ với các đường trơn: Biểu đồ này biểu thị đường cong trơn nối các điểm dữ liệu với nhau. Các đường trơn có thể được biểu thị có kèm hoặc không kèm đánh dấu. Hãy sử dụng đường trơn mà không kèm đánh dấu nếu có nhiều điểm dữ liệu.
 • Tán xạ với các đường thẳng và đánh dấu và tán xạ với các đường thẳng. Biểu đồ này biểu thị các đường nối thẳng giữa các điểm dữ liệu. Các đường thẳng có thể được biểu thị có kèm hoặc không kèm đánh dấu

Biểu đồ bong bóng

Biểu đồ bong bóng bổ sung thêm cột thứ 3 để định rõ kích cỡ dùng để biểu thị các điểm dữ liệu trong chuỗi dữ liệu.

cac-bieu-do-co-trong-excel-8

Các loại biểu đồ bong bóng

 • Bong bóng hoặc bong bóng có hiệu ứng 3D: dùng để so sánh tập hợp gồm ba giá trị thay vì hai, biểu thị các bong bóng ở định dạng 2D hoặc 3D. Giá trị thứ ba cho biết kích cỡ của đánh dấu bong bóng. 

Biểu đồ chứng khoán

Các dữ liệu được sắp xếp theo cột hoặc các hàng theo một trình tự cụ thể, được biểu thị bằng biểu đồ chứng khoán. Biểu đồ chứng khoán dùng để minh họa các dao động lên xuống của giá cổ phiếu, và cũng có thể biểu hiện các giá trị lên xuống của các dữ liệu khác như lượng mưa hoặc nhiệt độ hàng năm.

Ví dụ, để tạo một biểu đồ chứng khoán cao - thấp - đóng cửa dạng đơn giản, hãy sắp xếp dữ liệu với các tiêu đề cột Cao, Thấp và Đóng cửa theo đúng trật tự đó.

cac-bieu-do-co-trong-excel-9

Biểu đồ bề mặt

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột, hàng, được biểu thị bằng biểu đồ bề mặt. Biểu đồ rất hữu ích khi bạn muốn tìm cách kết hợp. Giống như trong bản đồ địa hình, màu sắc và hình thức sẽ cho biết các khu vực thuộc cũng một phạn vi giá trị, bạn có thể sử dụng biểu đồ này khi các giá trị trong tài liệu đều là giá trị số.

cac-bieu-do-co-trong-excel-10

Biểu đồ radar

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột hoặc các hàng trên bảng tính có thể được biểu thị bằng biểu đồ radar. Biểu đồ radar so sánh các giá trị tổng hợp của một vài chuỗi các dữ liệu.

cac-bieu-do-co-trong-excel-11

Các loại biểu đồ radar

 • Radar và radar có đánh dấu: Có hoặc không có đánh dấu cho các điểm dữ liệu riêng, biểu đồ radar biểu thị sự thay đổi của các giá trị so với điểm trung tâm.
 • Radar được tô: Trong một biểu đồ radar được tô, vùng nằm trong chuỗi dữ liệu sẽ được tô màu.

Biểu đồ kết hợp

Dữ liệu được sắp xếp theo các cột và các hàng có thể được biểu thị bằng biểu đồ kết hợp. Biểu đồ kết hợp phối hợp hai hay nhiều loại biểu đồ với nhau nhằm giúp biểu thị dữ liệu sao cho dễ hiểu hơn, đặc biệt khi nguồn dữ liệu quá đa dạng. Được biểu thị với một trục phụ, biểu đồ này sẽ càng dễ đọc hơn. Trong ví dụ này, chúng tôi đã sử dụng biểu đồ cột để biểu thị số lượng nhà bán được giữa tháng 1 và tháng 6 rồi sau đó sử dụng biểu đồ đường để giúp độc giả dễ dàng xác định được doanh thu trung bình hàng tháng.

cac-bieu-do-co-trong-excel-12

Tags: học excel,

Các tin khác