Tin tức

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

30/10/2013

Sửa biểu đồ

Nếu bạn cảm thấy biểu đồ đã tạo không mô tả đầy đủ các đặc điểm quan trọng nhất dữ liệu của mình, bạn có thể thay đổi loại biểu đồ bất kỳ lúc nào. Word cung cấp 11 loại biểu đồ, mỗi loại thể hai chiều và ba chiều. Các loại biểu đồ phổ biến bao gồm:

- Column (Cột):  Những biểu đồ hiển thị các giá trị thay theo thời gian.

- Bar (Thanh) Những biểu đồ hiển thị các giá trị của một số mặt hàng tại một thời điểm.

- Line (Đường) Các bảng xếp hạng cho thấy những thay đổi bất thường trong các giá trị theo thời gian.

- Pie  (Hình bánh) Những biểu đồ hiển thị tỷ lệ liên quan đến toàn bộ.

Các thành phần biểu đồ tùy thuộc vào loại biểu đồ, bạn có thể thay đổi biểu đồ theo hướng toàn bộ hoặc bất kỳ phần tử nào của nó, chẳng hạn như sau:

- Chart area: là toàn bộ khu vực trong khung biểu đồ.

- Plot area: là khu vực hình chữ nhật bao bọc bởi các trục.

- Axes: các trục, đây là những đường trục, theo đó các dữ liệu được vẽ. Trục x cho thấy chủng loại, và trục y cho biểu diễn chuỗi dữ liệu, hoặc giá trị. (Biểu đồ ba chiều có thêm một trục z.)

- Labels: nhãn xác định dữ liệu dọc theo mỗi trục.

- Data markers: biểu diễn diện cho mỗi điểm dữ liệu trong mỗi dòng dữ liệu.

- Legend: đây là một chìa khóa để xác định các chuỗi dữ liệu.

Để thay đổi thành phần cụ thể của biểu đồ, trước tiên bạn chọn bằng cách nhấn vào thành phần đó, hoặc bằng cách nhấn vào tên của nó trong Chart Elements trong nhóm Current Selection trên tab Format. Sau đó bạn có thể thực hiện sửa đổi thành phần tử bằng cách nhấn vào các nút lệnh trên các tab ngữ cảnh như Design, và Format.

Nếu thực hiện thay đổi mở rộng, bạn có thể lưu các biểu đồ tùy chỉnh thành một mẫu để có thể sử dụng nó để vẽ dữ liệu tương tự trong tương lai mà không cần phải lặp lại tất cả những thay đổi.

Thay đổi lại kiểu biểu đồ:

Chọn biểu đồ, trên Tab Design chọn nhóm Type, Change Chart Type.

- Chọn loại biểu đồ theo danh sách Chart type và chọn hình biểu đồ bên ô Chart sub-type.

Định dạng biểu đồ

Bạn có thể thực hiện định dạng các thành phần biểu đồ sử dụng các lệnh trên tab ngữ cảnh Format:

Sử dụng dữ liệu có sẵn trong biểu đồ

Nếu dữ liệu muốn sử dụng từ một trong một cơ sở dữ liệu Microsoft Access, một bảng tính Excel, hoặc một bảng Word, bạn không cần phải nhập lại nó trong bảng tính. Bạn có thể sao chép dữ liệu từ chương trình nguồn của nó và dán vào bảng tính và thực hiện các thao tác thông thường.

 

 


 

 

Các tin khác