Tin tức

[Học Word 2013] Bài 7: Xem trước, in và phân phối tài liệu - Phần 2

28/10/2013

Điều khiển hiển thị trên từng trang

Khi một tài liệu gồm nhiều nội dung và vượt quá một trang, Word sẽ tạo ra một trang mới bằng cách chèn một ngắt trang mềm. Nếu bạn muốn ngắt một trang trước khi Word thực hiện ngắt trang, bạn có thể chèn một ngắt trang thủ công bằng một trong ba cách:

- Bấm vào Page Break trong nhóm Pages trên tab Insert.

- Bấm Break trong nhóm Page Setup trên tab Page Layout, và sau đó nhấp vào Page.

- Nhấn Ctrl + Enter.

 

Nếu dòng cuối cùng của của trang ngắt đoạn xuất hiện ở phía trên cùng của trang tiếp theo, dòng đó được gọi dòng cô lập. Những dòng đơn này có thể làm cho một tài liệu khó đọc, vì vậy mặc định, Word xác định rằng ít nhất hai dòng nên xuất hiện ở đầu và cuối mỗi trang. Tuy nhiên, trên trang Line And Page Breaks của hộp thoại Paragraph, bạn có thể thay đổi cho dù ngắt trang được phép tạo ra. Bạn cũng có thể thay đổi các tùy chọn sau đây:

- Keep with next:  tùy chọn này điều khiển  Word sẽ ngắt một trang giữa các đoạn chứa con trỏ và các đoạn tiếp theo.

-Keep lines together: tùy chọn này kiểm soát có hay không Word sẽ ngắt một trang trong một đoạn.

- Page break before:  điều khiển Word sẽ ngắt  một trang trước đoạn chứa con trỏ.

Ngoài việc ngắt trang, bạn có thể chèn ngắt Session (phần) của tài liệu. Ngắt phần tài liệu chỉ ra  một phần của tài chứa các thiết lập trang, chẳng hạn như định hướng hoặc lề, điều đó khác với phần còn lại của tài liệu. Ví dụ, bạn muốn đặt một bảng lớn trong phần riêng để có thể xoay ngang khổ giấy bằng cách thay đổi hướng của trang đó.

Bạn chèn ngắt phần bằng cách nhấn Break trong nhóm Page Setup trên tab Page Layout và sau đó lựa chọn từ các loại ngắt với tùy chọn sau đây:

- Next Page (trang tiếp): Bắt đầu phần tiếp theo trên trang kế tiếp

- Continuous (tiếp tục): Bắt đầu một phần mới mà không ảnh hưởng ngắt trang

- Even Page (trang chẵn): Bắt đầu phần sau trên trang chẵn tiếp theo.

- Odd Page (trang lẻ): Bắt đầu phần tiếp theo trên trang số lẻ tiếp theo

Nếu đánh dấu định dạng được hiển thị, một phần ngắt xuất hiện trong chế độ Print Layout bằng dòng chấm kép từ đánh dấu đoạn văn trước đến đền lề.

In văn bản

Khi đã sẵn sàng để in một tài liệu, bạn hiển thị trang Printer của chế độ Backstage view, sau đó, in một bản sao trên máy in hiện tại với các thiết lập hiển thị, và đơn giản bấm nút Print.

Nếu cần phải sử dụng các thiết lập khác so với mặc định, bạn có thể thay đổi sau đây:

- Number of copies (Số lượng bản sao):  nhấp vào mũi tên hoặc nhập số bạn cần.

- Printer (Máy in): Chuyển sang một máy in khác nhau, hoặc nhấp vào Printer Properties để thay đổi các tùy chọn máy in.

- Print range (Vùng in):  In toàn bộ tài liệu, văn bản đã chọn, trang hiện tại, hoặc một loạt tùy chỉnh của trang. (Chỉ vào biểu tượng thông tin ở bên phải của hộp Pages để xem định dạng, trong đó để nhập các tùy chỉnh.)

- Sides of the paper (Hai mặt của giấy) in ở một bên hoặc cả hai bên, hoặc bằng tay, nếu máy in của bạn có khả năng in hai mặt, tự động.

- Collation (Đối chiếu) Đối với nhiều bản sao của một tài liệu nhiều trang, in tất cả các trang trong tài liệu dưới dạng một tập hoặc in tất cả các bản sao của mỗi trang dưới dạng một tập.

Các tin khác