Tin tức

[Học Excel 2013] Những tính năng mới trong Excel 2013 - Phần 2

04/11/2013

Tổng hợp dữ liệu sử dụng các hàm chính xác hơn

Trong các phiên bản trước của Excel,chương trình có chứa các hàm thống kê, khoa học, kỹ thuật, và các hàm tài chính sẽ trả về kết quả không chính xác trong một số trường hợp. Đối với Excel 2013,đội ngũ lập trình Excel xác định các hàm trả lại kết quả không chính xác và kết hợp với các nhà phân tích về các lĩnh vực liên quan để cải thiện độ chính xác của các hàm.

Đội phát triển Excel cũng thay đổi quy ước đặt tên được sử dụng để xác định các chức năng của chương trình. Sự thay đổi này là đáng chú ý nhất liên quan đến hàm thống kê chính của chương trình.

RANK.AVG

Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số: Độ lớn của số đó trong mối tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng trung bình.

RANK.EQ

Trả về thứ hạng của một số trong danh sách các số. Độ lớn của số đó tương quan với các giá trị khác trong danh sách; nếu nhiều giá trị có cùng một thứ hạng, thì trả về thứ hạng cao nhất của tập giá trị đó.

Có thể trong Excel 2013 bạn xây dựng các công thức sử dụng các hàm cũ. Excel đã nhóm các hàm này trong một nhóm mới gọi là các hàm tương thích. Các hàm cũ xuất hiện ở dưới cùng của danh sách Formula AutoComplete, nhưng chúng được đánh dấu bằng một biểu tượng khác với các chức năng mới hơn.

Khi người dùng mở các tệp có các hàm của phiên bản mới trong các phiên bản cũ. Ví dụ, Excel 2007 hoặc phiên bản trước đó, trình kiểm tra tương thích sẽ trả về lỗi #NAME?

Tóm tắt dữ liệu dữ liệu sửdụng Sparklines

Trong Excel 2013, Sparkline là một dạng biểu đồ nhỏ tóm tắt dữ liệu mô tả phần tử dữ liệu trong danh sách. Những bổ sung nhỏ nhưng mạnh mẽ để Excel 2013 nâng cao báo cáo của chương trình và khả năng tóm tắt.

Việc thêm Sparkline để mô tả tóm tắt  và cung cấp bối cảnh cho một giá trị duy nhất, chẳng hạn như trung bình hoặc tổng, hiển thị trong bảng tính. Excel2013 bao gồm ba loại Sparkline: dòng, cột, và tăng/giảm. Sparkline dòng là một biểu đồ đường thẳng có hiển thị một xu hướng dữ liệu theo thời gian. Một Sparkline cột tóm tắt dữ liệu theo thể loại, chẳng hạn như doanh số bán hàng theo loại sản phẩm hoặc theo tháng. Cuối cùng, tăng/giảm Sparkline chỉ ra các điểm trong một loạt dữ liệu tích cực, không, hoặc tiêu cực.

  

 

Các tin khác