Tin tức

[Học Excel 2013] Bài 3: Làm việc với dữ liệu và bảng tính Excel 2013 - Tìm kiếm và thay thế dữ liệu

07/11/2013

Các bảng tính Excel có thể chứa hơn một triệu dòng dữ liệu, như vậy trong bộ sưu tập dữ liệu lớn, không chắc rằng bạn sẽ có thời gian để di chuyển qua một bảng một hàng tại một thời điểm xác định vị trí dữ liệu bạn muốn tìm. Bạn có thể xác định vị trí dữ liệu cụ thể trong một bảng tính Excel bằng cách sử dụng hộp thoại Find And Replace, trong đó có hai trang (FindReplace) bạn có thể sử dụng để tìm kiếm các ô có chứa các giá trị chỉ định. Sử dụng các điều khiển trên trang Find xác định các ô chứa các dữ liệu mà bạn muốn, sử dụng các điều khiển trên trang Replace, bạn có thể thay thế một giá trị bởi giá trị khác. Ví dụ, nếu một trong những khách hàng hợp nhất thay đổi tên công ty, bạn có thể thay đổi tất cả các thể hiện với tên mới  bằng cách sử dụng các chức năng Replace.

Khi cần kiểm soát nhiều dữ liệu hơn mà bạn tìm và thay thế, ví dụ, nếu bạn muốn tìm các ô trong đó toàn bộ giá trị phù hợp với giá trị mà bạn đang tìm kiếm, bạn có thể nhấp vào nút Options để mở rộng hộp thoại Find And Replace.

  

Một cách để có thể sử dụng tùy chọn bổ sung trong hộp thoại Find And Replace là sử dụng một định dạng cụ thể để xác định dữ liệu đòi hỏi phải xem xét. Ví dụ, hợp nhất số liệu của bộ phận Marketing có thể giúp công ty lên kế hoạch bán hàng dựa trên một ngân sách dự kiến cho những năm tiếp theo và đánh dấu con số thử nghiệm sử dụng một định dạng cụ thể. Sau khi hội đồng quản trị hoàn tất các con số, bạn có thể sử dụng khả năng Find Format trong hộp thoại Find And Replace để xác định vị trí các giá trị cũ và thay đổi chúng thủ công.

Bảng dưới đây tóm tắt các chức năng hộp thoại Find And Replace.


Find What

Chứa các giá trị bạn muốn tìm hoặc thay thế

Find All          

Chọn tất cả các ô có chứa các giá trị trong trường Find What

Find Next

Lựa chọn ô tiếp theo có chứa các giá trị trong trường Find What

Replace With

Chứa giá trị để thay thế giá trị trong trong trường Find What

Replace All

Thay thế tất cả các thể hiện của giá trị trong trường Find What có giá trị trong trường Replace With

Replace

Thay thế sự xuất hiện nổi bật của giá trị trong trường Find What và làm nổi bật ô tiếp theo có chứa giá trị trong Find What

Options

Mở rộng hộp thoại Find And Replace để hiển thị khả năng bổ sung

Format

Hiển thị hộp thoại Find Format, bạn có thể sử dụng để xác định các định dạng của các giá trị được tìm thấy hoặc giá trị được thay thế

Within

Cho phép lựa chọn phạm vi tìm kiếm trong bảng tính hoặc toàn bộ sổ tính 

Search

Cho phép lựa chọn tìm kiếm theo hàng hoặc cột

Look In

Cho phép lựa chọn tìm kiếm công ô hoặc giá trị ô

Match  Case

Khi hộp kiểm được chọn, yêu cầu tất cả các giá trị phải phù hợp trong trường Find What (ví dụ, cat không phù hợp với Cat)

Match  Entire Cell Contents

Khi hộp kiểm được chọn, yêu cầu các ô có chứa chính xác giá trị giống như trong trường Find What (ví dụ, Cat không phù hợp với Catherine)

Close

Đóng hộp thoại Find And Replace

 

Để thay đổi một giá trị bằng cách thủ công, chọn các ô, và sau đó hoặc nhập một giá trị mới trong các ô hoặc trong thanh công thức, chọn giá trị bạn muốn thay thế và nhập giá trị mới. Bạn cũng có thể kích đúp vào một ô và chỉnh sửa nội dung trực tiếp trong ô.

Các tin khác