Tin tức

Phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu sử dụng Microsoft Visual Studio 2010

28/06/2012

Khóa học: Phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu sử dụng Microsoft Visual Studio 2010

Về khóa học:

Khóa học này dành cho người phát triển có kiến thức cơ bản về truy cập dẽ liệu(CRUD) trong môi trường ứng dụng Windows và Web nhắm tối ưu hiệu năng mã truy cập dữ liệu sử dụng ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework, và ADO.NET.

Yêu cầu đối với học viên khi tham dự khóa học này:

•    Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng đa tầng truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau
•    Có kinh nghiệm thực hiện gắn kết dữ liệu trong các ứng dụng
•    Một số kinh nghiệm sử dụng LINQ và ADO.NET
•    Hiểu khái niệm về Entity Framework

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Đánh giá các trường hợp sử dụng, và lựa chọn sự kết hợp phù hợp về kỹ thuật và công cụ truy cập dữ liệu cho từng trường hợp sử dụng. Mô tả vai trò của Entity Framework,  WCF Data Services, và ADO.NET để xây dựng và duy trì các ứng dụng. Sử dụng LINQ nhằm đảm bảo cải tiến hiệu suất và chất lượng của các ứng dụng.
•    Sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Entity Framework để ánh xạ tới mô hình khái niệm sử dụng nghiệp vụ logic của ứng dụng đến mô hình dữ liệu được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu.
•    Truy vấn Entity Data Model (EDM) sử dụng các phương thức chung như LINQ to Entities, Entity SQL, và các lớp trong không gian tên EntityClient.
•    Thực hiện các công việc sửa đổi dữ liệu trong mô hình EDM.
•    Giải thích chức năng của mô hình dịch vụ đối tượng được thực hiện bởi  Entity Framework và hỗ trợ bởi các API của đối tượng dịch vụ để chỉ ra các vấn đề gặp phải trong các ứng dụng doanh nghiệp phải quản lý, cũng như các vấn đề xử lý truy cập dữ liệu đồng thời .
•    Mô tả thực hành tốt nhất để thiết kế và xây dựng tâng truy cập dữ liệu một cách linh hoạt và tối ưu sử dụng các đối tượng dịch vụ.
•    Tùy chỉnh và mở rộng các thực thể với nghiệp vụ logic và sử dụng các ánh xạ nâng cao để  hình thành mô hình dữ liệu gắn với các yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.
•    Sử dụng lại các lớp trong xây dựng tầng truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework.
•    Đưa ra các vấn đề kiến trúc có thể phát sinh khi xây dựng các ứng dụng  đa tầng cho doanh nhiệp sử dụng Entity Framework.
•    Xây dựng các giải pháp mở rộng có thể cập nhật dữ liệu trong ứng dụng đa tầng sử dụng Entity Framework.
•    Truy cập dữ liệu ngắt tuyến hoặc dữ liệu có giới hạn về mặt khả năng sẵn sàng trong các ứng dụng máy trạm.
•    Thiết kế, phát triển và sử dụngmột  WCF Data Service đơn giản
•    Sử dụng WCF Data Services để cập nhật và xóa dữ liệu nhằm quản lý nhiều người dùng.
•    Phát triển các ứng dụng có thể truy vấn và cập nhật dữ liệu sử dụng ADO.NET có hiệu suất và tính linh hoạt cao
•    Giải thích cách sử dụng  LINQ to SQL  với mô hình hợp lý, tóm lược các chi tiết ở mức độ thấp của truy vấn các bảng ADO.NET và tập kết quả.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Kiến trúc và các kỹ thuật truy cập dữ liệu

Các bài học:

•    Các kỹ thuật truy cập dữ liệu
•    Các tình huống truy cập dữ liệu

Bài 2: Xây dựng mô hình thực thể dữ liệu (EDM- Entity Data Model)


Các bài học:

•    Giới thiệu về EDM.
•    Sửa đổi EDM.
•    Tùy chỉnh EDM.

Bài 3: Truy vấn EDM


Các bài học:

•    Nhận dữ liệu sử dụng LINQ to Entities
•    Nhận dữ liệu sử dụng Entity SQL
•    Nhận dữ liệu sử dụng EntityClient Provider
•    Nhận dữ liệu sử dụng Using Stored Procedures
•    Kiểm thử đơn vị mã truy cập dữ liệu

Bài 4: Tạo, cập nhật và xóa dữ liệu thực thể

•    Tìm hiểu về giám sát thay đổi trong  Entity Framework
•    Sửa dữ liệu trong EDM

Bài 5: Quản lý tình huống đa người dùng sử dụng đối tượng dịch vụ

Các bài học


•    Quản lý truy cập đồng thời trong Entity Framework
•    Hỗ trợ giao dịch trong Entity Framework

Bài 6: Xây dựng các giải pháp tối ưu sử dụng đối tượng dịch vụ

Các bài học:

•    Các giai đoạn thực hiện truy vấn
•    Giám sát thay đổi
•    Sử dụng truy vấn đã biên dịch
•    Sử dụng chế độ xem Entity Framework được tạo lúc thiết kế
•    Giám sát hiệu năng
•    Thực hiện sử đổi dữ liệu bất đồng bộ

Bài 7: Tùy chỉnh các thực thể và xây dựng các lớp thực thể tùy chỉnh

Các bài học:

•    Chạy đè các lớp đã tạo
•    Sử dụng các mẫu để tùy chỉnh các thực thể
•    Tạo và sử dụng các lớp thực thể tùy chỉnh

Bài 8: Sử dụng các lớp POCO với Entity Framework

Các bài học:

•    Yêu cầu cho các lớp cho POCO
•    Các lớp POCO và Lazy Loading
•    Các lớp POCO và theo dõi thay đổi
•    Mở rộng các kiểu thực thể

Bài 9: Xây dựng một giải pháp N-Tier sử dụng Entity Framework

Các bài học

•    Thiết kế một giải pháp N-Tier
•    Định nghĩa các toán tử và và thực hiện cấu trúc chuyển vận dữ liệu
•    Bảo vệ dữ liệu và  các hoạt động

Bài 10: Quản lý cập nhật trong mô hình N-Tier sử dụng Entity Framework

Các bài học:

•    Theo dõi và bảo toàn các thực thể
•    Quản lý các ngoại lệ trong giải pháp N-Tier

Bài 11: Xây dựng các giải pháp kết nối lỏng

Các bài học:

•    Bộ đệm dữ liệu Offline sử dụng XML

Bài 12: Quy vấn dữ liệu sử dụng WCF Data Services

Các bài học:

•    Giới thiệu về WCF Data Services
•    Tạo một WCF Data Service
•    Sử dụng WCF Data Service
•    Bảo vệ dữ liệu và các hoạt động WCF Data Service

Bài 13: Cập nhật dữ liệu sử dụng WCF Data Services

Các bài học :

•    Tạo, cập nhật và xóa dữ liệu trong WCF Data Service
•    Ngăn cản cập nhật không xác thực và cải tiến hiệu năng
•    Sử dụng  WCF Data Services với dữ liệu phi quan hệ

Bài 14: Sử dụng ADO.NET

Các bài học:

•    Nhận và sửa dữ liệu sử dụng các lệnh ADO.NET
•    Nhận và sửa dữ liệu sử dụng DataSet
•    Quản lý giao dịch và các tình huống truy cập đồng thời nhiều người dùng

Bài 15: Sử dụng LINQ to SQL


Các bài học:

•    Thực hiện mô hình Logic sử dụng LINQ to SQL
•    Quản lý hiệu năng và truy cập đồng thời

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Visual Studio 2010, Thiết kế web, Lập trình web hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN