Tin tức

Lập trình C# với Microsoft Visual Studio 2010

28/06/2012

Khóa học: Lập trình C# với Microsoft Visual Studio 2010

Về khóa học:

Khóa học này trọng tâm vào cấu trúc lập trình C#, cú pháp ngôn ngẽ và thực hiện chi tiết với .NET Framework 4.0. Khóa học này mô tả tính năng nâng cao trong ngôn ngữ lập trình  C# 4.0 sử dụng Visual Studio 2010.

Trong khóa học này thiết kế hướng tới người lập trình mức thấp đến trung bình có kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển các ứng dụng Microsoft .NET Framework 4.0.  Điểm nổi bật khóa học là cấu trúc chương trình C# 4.0, cú pháp ngôn ngữ và thực hiện chi tiết.

Đối tượng tham dự:

Là những người phát triển có kinh nghiệm lập trình với C, C++, Visual Basic, hoặc Java và hiểu khái niệm về lập trình hướng đối tượng

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

•    Giải thích mục tiêu của .NET Framework,  và hiểu cách sử dụng C#  và  Visual Studio 2010 để xây dựng các ứng dụng build .NET Framework.
•    Hiểu cơ bản cú pháp và cấu trúc lập trình C#.
•    Tạo và gọi các phương thức trong ứng dụng.  
•    Bắt, quản lý các ngoại lệ.
•    THực hiện các thao tác vào ra trong ứng dụng C# .
•    Tạo và sử dụng các kiểu dữ liệu mới (enumerations, classes,và structures), và hiểu sự khác nhau giữa các kiểu dữ liệu.
•    Điều khiển khả năng vòng đời của các thành phần  kiểu dữ liệu.
•    Sử dụng kế thừa để tạo kiểu tham chiếu mới.
•    Quản lý vòng đời các đối tượng và điều kiển sử dụng các tài nguyên.
•    Định nghĩa các thuộc tính và chỉ mục để đóng gói dữ liệu và định nghĩa các toán tử cho dữ liệu này.
•    Phân tách phương thức thực hiện toán tử và sử dụng điều này để quản lý các sự kiện bất đồng bộ.
•    Sử dụng tập hợp để tổng hợp dữ liệu và sử dụng  Generics để thực hiện các lớp tập dữ liệu bảo toàn,  cấu trúc, giao diện, và các phương thức.
•    Thực hiện các lớp tập hợp tùy chỉnh hỗ trợ liệt kê.
•    Truy vấn dữ liệu trong bộ nhớ sử dụng LINQ.
•    Tích hợp mã lệnh sử dụng ngôn ngữ động như Ruby và Python, hoặc các kỹ thuật như COM, trong một ứng dụng.
 
Nội dung bài học

Bài 1: Giới thiệu C# và .NET Framework

Các bài học :

•    Giới thiệu về .NET Framework
•    Tạo dự án trong Visual Studio 2010
•    Viết một ứng dụng C#
•    Xây dựng một ứng dụng đồ họa
•    Tài liệu ứng dụng
•    Chạy và gỡ lỗi các ứng dụng sử dụng Visual Studio 2010

Bài 2: Sử dụng cấu trúc chương trình C#

Các bài học:

•    Khai báo và gán các giá cho các biến
•    Sử dụng biểu thức và toán tử
•    Tạo và sử dụng mảng
•    Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh
•    Sử dụng cấu trúc lặp

Bài 3: Khai báo và gọi các phương thức

Các bài học:

•    Định nghĩa và gọi các phương thức
•    Chỉ định các tham số tùy chọn và tham số đầu ra

Bài 4: Quản lysc ác ngoại lệ

Các bài học:

•    Quản lý các ngoại lệ
•    Kích hoạt các ngoại lệ

Bài 5: Đọc và ghi các tệp

Các bài học:

•    Truy cập hệ thống tệp
•    Đọc và ghi tệp sử dụng Streams

Bài 6: Tạo kiểu mới

Các bài học:


•    Tạo và sử dụng kiểu liệt kê
•    Tạo và sử dụng lớp
•    Tạo và sử dụng cấu trúc
•    So sánh tham chiếu với tham trị

Bài 7: Bao đóng dữ liệu và các phương thức

Các bài học :

•    Điều khiển khả năng kiểu
•    Chia sẻ các phương thức và dữ liệu

Bài 8: Kế thừa từ các lớp và thực hiện giao diện

Các bài học:

•    Sử dụng kế thừa để định nghĩa kiểu tham chiếu mới
•    ĐỊnh nghĩa và thực hiện giao diện
•    Định nghĩa các lớp trừu tượng

Bài 9: Quản lý vòng đời đối tượng và điều khiển tài nguyên

Các bài học


•    Giới thiệu về Garbage Collection
•    Quản lý các tài nguyên

Bài 10: Vao đóng dữ liệu và nạp chồng toán tử


Các bài học:

•    Tạo và sử dụng thuộc tính
•    Tạo và sử dụng chỉ mục
•    Nạp chồng toán tử

Bài 11: Phương thức tách và xử lý sự kiện

Các bài học:

•    Khia báo và sử dụng ủy quyền
•    Sử dụng biểu thức Lambda
•    Xử lý sự kiện

Bài 12: Sử dụng kiểu tập hợp và xây dựng kiểu Generic

Các bài học:

•    Sử dụng kiểu tập hợp
•    Tạo và sử dụng kiểu Generic
•    Định nghĩa giao diện Generic và tìm hiểu biến thể
•    Sử dụng các phương thức Generic và ủy quyền

Bài 13: Xây dựng và  liệt kê lớp tập hợp tùy chỉnh .

Các bài học:


•    Thực hiện lớp tập hợp tùy chỉnh
•    Thêm liệt kê vào lớp tập hợp tùy chỉnh

Bài 14: Sử dụng LINQ để truy vấn dữ liệu


Các bài học:

•    Sử dụng LINQ mở rộng các phương thức và toán tử truy vấn
•    Xây dựng các truy vấn LINQ động và các biểu thức.

Bài 15: Tích hợp mã lệnh với ngông ngữ động và các thành phần COM

Các bài học:

•    Tích hợp mã lệnh C# với Ruby và Python
•    Truy cập các thành phần COM từ C#

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Visual Studio 2010, Thiết kế web, Lập trình web hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN