Tin tức

Khóa học 20486A: Phát triển các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

22/06/2013


Về khóa học

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học phát triển các ứng dụng ASP.NET MVC nâng cao sử dụng các công cụ và kỹ thuật .NET Framework 4.5. Trọng tâm của khóa học tập trung vào nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng của ứng dụng web. Các học viên cũng sẽ được giới thiệu  về ASP.NET MVC  so với các hình thức web khác để biết được những ưu và nhược điểm của từng công nghệ. Ngoài ra, khóa học này cũng sẽ trang bị cho học viên những kiến thức quan trọng để chuẩn bị kỳ thi có mã 70-486.

Đối tượng tham dự

Khóa học này dành cho các nhà phát triển web chuyên nghiệp sử dụng Microsoft Visual Studio ở quy mô nhỏ đến môi trường phát triển lớn. Các học viên quan tâm đến việc phát triển các ứng dụng web tiên tiến và muốn quản lý các HTML rendered một cách toàn diện. Bên cạnh đó học viên cũng có thể là những người muốn xây dựng các trang web có khả năng tách các tầng giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, và logic ứng dụng.

Yêu cầu trrước khi tham dự khóa học này, các học viên phải có:
• It nhất hai đến ba năm kinh nghiệm phát triển các ứng dụng dựa trên web bằng cách sử dụng Microsoft Visual Studio và Microsoft ASP.NET, thành thạo trong việc sử dụng NET Framework., Và quen với ngôn ngữ C #.


Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:

• Mô tả ngăn kỹ thuật Microsoft Web và lựa chọn kỹ thuật phù hợp để sử dụng phát triển các ứng dụng
• Mô tả được kiến trúc và thực hiện một ứng dụng web phù hợp với các yêu cầu về chức năng, giao diện và mô hình nghiệp vụ logic.
• Tạo MVC Model và viết mã thực hiện nghiệp vụ logic trong các phương thức Model, thuộc tính và sự kiện.
• Thêm các Controller vào ứng dụng  MVC để quản lý tương tác người dùng, các mô hình cập nhật và lựa chọn các View trả về.
• Các View trong ứng dụng MVC hiển thị, sửa và tương tác với các Model và Controller.
• Chạy các công cụ kiểm thử và gỡ lỗi trong một ứng dụng web sử dụng Visual Studio 2012 cũng như cấu hình một ứng dụng cũng như khắc phục các sự cố.
• Phát triển một ứng dụng web ASP.NET sử dụng kỹ thuật routing để biểu diễn các URL một cách thân thiện và điều hướng phân cấp cho người sử dụng.
• Thực hiện một cách nhất quán và cảm nhận, bao gồ, thương hiệu của công ty, trên toàn bộ ứng dụng MVC.
• Sử dụng cập nhật trang từng phần và bộ nhớ đệm để giảm băng thông mạng được sử dụng bởi một ứng dụng và tăng tốc độ phản hồi với yêu cầu người sử dụng
• Viết mã JavaScript chạy ở phía client và các thư viện tiện ích jQuery để tối ưu hóa khả năng đáp ứng ứng dụng web MVC.
• Thực hiện toàn bộ hệ thống thành viên trong một ứng dụng  MVC 4.
• Xây dựng một ứng dụng MVC chống lại các cuộc tấn công độc hại và duy trì thông tin và sở thích người dùng.
• Mô tả cách viết  một dịch vụ web Windows Azure và gọi nó từ ứng dụng MVC.
• Mô tả nhữn gì một Web API và tại sao người phát triển có thể thêm một Web API vào một ứng dụng.
• Sửa  đổi cách trình duyệt yêu cầu được quản lý bởi ứng dụng  MVC.
• Mô tả cách đóng gói và triển khai một ứng dụng web  ASP.NET MVC 4 lên một máy chủ web .

Chi tiết nội dung khóa học:

 Bài 1: Khám phá về ASP.NET MVC 4


 Các bài học:

 Tổng quan về  các kỹ thuật Microsoft Web 
 Tổng quan về ASP.NET 4.5
 Giới thiệu về ASP.NET MVC 4

 Bài thực hành : Khám phá ASP.NET MVC 4

 Kháp phá một ứng dụng chia sẻ hình ảnh
 Khám phá một Web Pages Application
 Khám phá một Web Forms Application
 Khám phá một ứng dụng MVC 

Bài 2: Thiết kế các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 

 Các bài học:

 Lập kế hoạch theo các giai đoạn thiết kế dự án
 Thiết kế Models, Controllers, và Views

 Bài thực hành : Thiết kế các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 
 Lập kế hoạch cho các Model
 Lập kế hoạch cho các  Controller
 Lập kế hoạch cho View
 Kiến trúc một MVC

Bài 3: Phát triển các ASP.NET MVC 4 Model

 Các bài học:

 Tạo MVC Models
 Làm việc với dữ liệu

 Bài thực hành: Phát triển các ASP.NET MVC 4 Model

 Tạo một dự án MVC và thêm một Model
• Tạo một cơ sở dữ kiệu mới SQL Azure trong Visual Studio
 Têm các thuộc tính và phương thức vào các MVC Model
 Sử dụng Display và Edit Annotations trong MVC Model

 Bài 4: Phát triển ASP.NET MVC 4 Controller


 Các bài học:

 Viết  các Controllers và Action
 Viết  Action Filter

 Bài thực hành : Phát triển ASP.NET MVC 4 Controller
 Thêm một MVC Controller và viết các Action
 Viết Action Filters trong một Controller
 Sử dụng Photo Controller

 Bài 5: Phát triển ASP.NET MVC 4 View

 Các bài học:

• Tạo các Views bằng cú pháp Razor
• Sử dụng  HTML Helper
 Sử dụng lại mã trong View

Bài thực hành : Phát triển ASP.NET MVC 4 View
 Thêm một View cho  Photo Display
  Thêm một  View cho các Photo mới
 Tạo và sử dụng một Partial View
 Thêm một Home View và kiểm thử  các View

 Bài 6: Kiểm thử và gỡ lỗi các ứng dụng ASP.NET MVC 4 Web 

 Các bài học

Kiểm thử đơn vị các cấu phần MVC
Thực hiện một Exception Handling Strategy

 Bài thực hành : Kiểm thử và gỡ lỗi các ứng dụng ASP.NET MVC 4 Web

Thực hiện Unit Tests
Cấu hình Exception Handling

 Bài 7: Cấu trúc các  ứng dụng Web ASP.NET MVC 


 Các bài học:

 Phân tích kiến trúc thông tin 
 Cấu hình Routes
 Tạo một kiến trúc điều hướng (Navigation Structure)

 Bài thực hành : Cấu trúc các  ứng dụng Web ASP.NET MVC
 Sử dụng Routing Engine
 Xây dựng các điều khiển điều hướng

 Bài 8: Áp dụng các kiểu cho các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

 Các bài học

 Sử dụng cácTemplate View
 Sáp dụng CSS cho một ứng dụng MVC
 Tạo một Adaptive User Interface

 Bài tập thực hành : Áp dụng các kiểu cho các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4
 Sử dụng cácTemplate View
 Áp dụng các thể hiện và cảm nhận giao diện cho một ứng dụng MVC 
 Đáp ứng trang web cho các trình duyệt khác nhau

 Bài 9: Xây dựng các trang phản hồi trong các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

 Các bài học

 Sử dụng AJAX và Partial Page Updates
 Thực hiện chiến lược Caching

 Bài tập thực hành : Xây dựng các trang phản hồi trong các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

 Sử dụng Partial Page Updates
 Cấu hình ASP.NET Cache

 Bài  10: Sử dụng JavaScript và jQuery để tương tác với các ứng dụng Web MVC 4

 Các bài học:

 Viết mã trả về và chạy JavaScript
 Sử dụng jQuery và  jQueryUI

 Bài tập thực hành : Sử dụng JavaScript và jQuery để tương tác với các ứng dụng Web MVC 4
 Sử dụngjQuery để phản hồi người dùng
 Sử dụngjQueryUI để xây dựng giao diện người sử dụng

 Bài 11: Điều khiển truy cập vào các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 

 Các bài học:

 Thực hiện xác thực và quyền
 Gán  nhóm và thành viên

 Bài tập thực hành : Điều khiển truy cập vào các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4
 Cấu hình xác thực
 Điều khiển truy cập các tài nguyên
 Cung cấp tài khoản người sử dụng

 Bài 12: Xây dựng một ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 có khả năng phục hồi

 Các bài học:

 Phát triển các Site bảo mật
 Quản lý trạng thái

 Bài thực hành : Xây dựng một ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 có khả năng phục hồi

 Lưu trữ sở thích người dùng
 Sử dụng sở thích người dùng trong Photo Gallery

 Bài 13:  Sử dụngWindows Azure Web Services trong các ứng dụng  Web ASP.NET MVC 4 

 Các bài học:

 Giới thiệu về Windows Azure
 Thiết kế và viết các dịch vụ Windows Azure 
 Sử dụng các dịch vụ Windows Azure trong một ứng dụng Web 

 Bài thực hành : Sử dụng các dịch vụ  Windows Azure Web trong các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 

 Tạo và viết mã một dịch vụ Windows Azure 
 Sử dụng dữ liệu từ một dịch vụ Windows Azure

 Bài 14: Thực hiện các Web API trong Web ASP.NET MVC 4 

 Các bài học

 Phát triển một Web API
 Gọi một Web API từ các ứng dụng Mobile và ứng dụng Web 

 Bài tập thực hành: Thực hiện các Web API trong Web ASP.NET MVC 4 
 Phát triển một Web API trong MVC 4
 Thêm Routes và Controllers cho Handle REST Requests
 Gọi dịch vụ  RESTful từ phía Client

 Bài 15: Quản lý các yêu cầu trong các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4 

 Các bài học
 Sử dụng HTTP Modules và HTTP Handlers
 Sử dụng Web Sockets

 Bài tập thực hành : Quản lý các yêu cầu trong các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4
 Viết một Web Handler sử dụng Web Sockets
 Xây dựng một Chat Room cho Photo Sharing Application

 Bài 16: Triển khai các ứng dụng Web ASP.NET MVC 4

 Các bài học

 Triển khai các ứng dụng Web
 Triển khai các ứng dụng MVC 4.

 Bài thực hành : Triển khai các ứng dụng  Web ASP.NET MVC 4
 Triển khia một ứng dụng vào Windows Azure
 Kiểm thử hoàn thành ứng dụng

Quý khách có nhu cầu Đào tạo ASP.NETThiết kế web, Lập trình web hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam