Tin tức

Giới thiệu về phát triển Web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010

27/06/2012

Khóa học: Giới thiệu về phát triển Web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010

Khóa học ngày cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng thiết kế web, phát triển các ứng dụng web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học được thiết kế dành cho nhân viên phát triển web, thiết kế web là những người bắt đầu có kiến thức về HTML (Hypertext Markup Language ) hoặc DHTML (Dynamic HTML, cũng như hiểu biết kiến thức  về ngôn ngữ kịch bản.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Khám phá các ứng dụng web ASP.NET trong  Microsoft Visual Studio 2010.
•    Xây dựng và thiết kế web, các ứng dụng web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010 và các ngôn ngữ lập trình trên nền tảng  Microsoft .NET.
•    Thiết kế web, xây dựng ứng dụng web với Microsoft ASP.NET Web Form.
•    Thêm các chức năng vào ASP.NET Web Form.
•    Thực hiện các trang và user control.
•    Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
•    Gỡ lỗi các ứng dụng Microsoft ASP.NET.
•    Quản lý dữ liệu trong ứng dụng ASP.NET 3.5.
•    Quản lý các công việc truy cập dữ liệu sử dụng LINQ.
•    Quản lý dữ liệu sử dụng ASP.NET Dynamic Data.
•    Thiết kế web, xây dựng ứng dụng ASP.NET AJAX.
•    Sử dụng dịch vụ WCF.
•    Quản lý trạng thái trong thiết kế web, xây dựng ứng dụng web.
•    Cấu hình và triển khai một ứng dụng Microsoft ASP.NET.
•    Bảo mật một ứng dụng ASP.NET.
•    Thực hiện các kỹ thuật mới hỗ trợ bởi Visual Studio 2010 để thiết kế web, phát triển web.

Nội dung khóa học:

Bài 1: Khám phá ứng dụng ASP.NET trong Microsoft Visual Studio 2010

Các bài học:


•    Giới thiệu về .NET Framework
•    Tổng quan về ASP.NET
•    Tổng quan về bài thực hành

Bài 2: Tạo các ứng dụng web sử dụng Microsoft Visual Studio 2010 và các ngôn ngữ lập trình  Microsoft .NET

Các bài học:

•    Lựa chọn một ngôn ngữ lập trình
•    Tổng quan về Visual Studio 2010
•    Thiết kế web, xây dựng một ứng dụng web đơn giản

Bài 3: Tạo một ASP.NET Web Form

Các bài học:

•    Tạo  Web Form
•    Thêm và cấu hình các điều khiển phía máy chủ trong Web Form

Bài 4: Thêm hàm vào ASP.NET Web Form

Các bài học:

•    Làm việc với các tệp Code-Behind.
•    Quản lý sự kiện điều khiển
•    Tạo các lớp và các cấu phần sử dụng Visual Studio 2010
•    Quản lý các sự kiện trang

Bài 5: Thực hiện các trang  Master và User Control.

Các bài học:

•    Tạo trang  Master.
•    Thêm User Controls vào ASP.NET Web Form

Bài 6: Kiểm tra dữ liệu nhập

Các bài học:

•    Tổng quan kiểm tra dữ liệu nhập
•    Các điều khiển kiểm tra dữ liệu nhập trong ASP.NET
•    Kiểm tra  Web Form

Bài 7: Khắc phục sự cố ứng dụng Microsoft ASP.NET

Các bài học:

•    Gỡ lỗi trong ASP.NET
•    Giám sát trong ASP.NET

Bài 8: Quản lý dữ liệu trong ứng dụng ASP.NET 4.0

Các bài học:

•    Tổng quan về ADO.NET
•    Kết nối tới một cơ sở dữ liệu
•    Quản lý dữ liệu

Bài 9: Quản lý các công việc truy cập dữ liệu sử dụng LINQ

Các bài học :

•    Tổng quan về LINQ
•    Quản lý dữ liệu XML sử dụng  LINQ to XML
•    Quản lý dữ liệu sử dụng LINQ to SQL và LINQ to Entities

Bài 10: Quản lý dữ liệu sử dụng ASP.NET Dynamic Data

Các bài học:

•    Tổng quan về ASP.NET Dynamic Data
•    Áp dụng  ASP.NET Dynamic Data
•    Tùy chỉnh các ứng dụng  ASP.NET Dynamic Data

Bài 11: Tạo một ứng dụng ASP.NET Ajax

Các bài học:

•    Giới thiệu về Ajax
•    Tạo một ứng dụng  ASP.NET Ajax Sử dụng tính năng Ajax cho ASP.NET
•    Mở rộng một ứng dụng ASP.NET Web Forms sử dụng Ajax Control Toolkit

Bài 12: Sử dụng dịch vụ WCF

Các bài học:

•    Tổng quan về WCF
•    Gọi dịch vụ WCF
•    Làm việc với WCF Data Services

Bài 13: Quản lý trạng thái trong ứng dụng web

Các bài học:

•    Quản lý trạng thái
•    ASP.NET Profiles
•    ASP.NET Caching

Bài 14: Cấu hình và triển khai một ứng dụng  ASP.NET

Các bài học:

•    Cấu hình một ứng dụng ASP.NET
•    Triển khai một ứng dụng ASP.NET

Bài 15: Bảo mật một ứng dụng ASP.NET


Các bài học:


•    Tổng quan về bảo mật ứng dụng web
•    Khai báo cấu hình xác thực và cấp phép
•    Lmaf việc với phương thức xác thực và cấp phép bằng lập trình

Bài 16: Thực hiện các kỹ thuật nâng cao hỗ trợ bởi Microsoft Visual Studio 2010 để phát triển web

Các bài học:

•    Làm việc với ASP.NET MVC 2 Framework
•    Làm việc với Silverlight 4


Quý khách có nhu cầu Đào tạo ASP.NET, Thiết kế web, Lập trình web hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN