Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 9) – Bảo mật cho ứng dụng MVC

28/02/2013

Bảo mật cho ứng dụng MVC

Thư mục Models chứa tất cả các class trình bày model của ứng dụng.

Visual Web Developer tự động tạo file AccountModels.cs chứa models của ứng dụng cho việc xác thực.

AccountModles chứa LogOnModel, một ChangePasswordModel và một RegisterModel:


ChangePassword Model

public class ChangePasswordModel
{

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Current password")]
public string OldPassword { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least{2}      characters long.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "New password")]
public string NewPassword { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm new password")]
[Compare("NewPassword", ErrorMessage = "The new password andconfirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}

 


Logon Model

public class LogOnModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[Display(Name = "Remember me?")]
public bool RememberMe { get; set; }

}

 


Register Model

public class RegisterModel
{

[Required]
[Display(Name = "User name")]
public string UserName { get; set; }

[Required]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
[Display(Name = "Email address")]
public string Email { get; set; }

[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characterslong.", MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Password")]
public string Password { get; set; }

[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = "Confirm password")]
[Compare("Password", ErrorMessage = "The password andconfirmation password do not match.")]
public string ConfirmPassword { get; set; }

}