Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 7) – Cơ sở dữ liệu

28/02/2013

Tạomột cơ sở dữ liệu

Visual Web Developer có chứa mộtthành phần quản lý cơ sở dữ liệu SQL được gọi là SQL Server Compact.

Cơ sở dữ liệu cần cho bài học nàyđược tạo với các bước cơ bản sau:

  • Click chuột phải vào thư mục App_Data trong cửa sổ Solution Explorer
  • Chọn Add, New Item
  • Chọn SQL Server Compact Local Database *
  • Đặt tên cho cơ sở dữ liệu là Movies.sdf.
  • Click vào nút Add

* Nếu SQL Server Compact LocalDatabase không có sẵn trên máy tính của bạn. Bạn chưa cài đặt nó trên máy tínhcủa mình. Có thể cài đặt nó qua: SQL Server Compact

Visual Web Developer tự động tạo cơ sở dữ liệu trong thư mục App_Data.

Chú ý: Trong bài học này cần bạn phải có một số kiến thức về cơ sở dữ liệu SQL. Nếu bạn muốn học thêm về SQL thì vui lòng đọc thêm tài liệu.


Thêm bảng vào cơ sở dữ liệu

Click đôi vào file Movies.mdf vào thư mục App_Data  sẻ mở ra cửasổ Database Explorer.

Để tạo ra bảng mới trong cơ sở dữ liệu, chuột phải vào thư mục Tables và chọn Create Table.

Tạo các cột dưới đây

Cột

Kiểu dữ liệu

Allow Nulls

ID

int (primary key)

No

Title

nvarchar(100)

No

Director

nvarchar(100)

No

Date

datetime

No

Giải thích ý nghĩa các cột:

ID là một số nguyên (là số) dùng để định danh mỗi bản ghi trong bảng.

Title là một cột văn bản chứa 100 ký tự chứa tên của bộ phim.

Director là một cột 100 ký tự để lưu trữ tên của đạo diễn.

Date là mộtcột ngày tháng lưu trữ ngày phát hành của bộ phim.

Sau khi tạo các cột mô tả ở trên,bạn phải tạo cột ID để định danh khóa chính cho bảng. Để làm việc này, click vào tên cột chọn Primary Key. Cũng có thể chọn trong cửa sổ Column Properties,đặt thuộc tính Identity là True:

Khi bạn kết thúc việc tạo bảng, lưu tên bảng là MovieDBs

Chú ý:

Chúng ta vừa tạo một bảng là “MovieDBs”(kết thúc với s). Trong bài tiếp theo, bạn sẽ nhìn thấy tên “MovieDB” được sử dụng cho model của dữ liệu. Nghe có vẻ khác lạ, nhưng đây là quy ước đặt tên bạn sử dụng để kết nối controller vào cơ sở dữ liệu.


Thêm dữ liệu vào cơ sở dữ liệu

Bạn có thể sử dụng Visual WebDeveloper để thêm một vào bản ghi vào cơ sở dữ liệu.

Click đúp vào file Movies.sdf trong thư mục App_Data.

Chuột phải vào bảng MovieDBs trong cửa sổ Database Explorer và chọn Show Table Data.

Thêm một vài bản ghi:

ID

Title

Director

Date

1

Psycho

Alfred Hitchcock

01.01.1960

La Dolce Vita

Federico Fellini

01.01.1960

Chú ý: Cột ID là tự động tăng.


Thêm chuỗi kết nối

Thêm phần tử <connectionStrings> vào file Web.config:

<addname="MovieDBContext"
connectionString="Data Source=|DataDirectory|\Movies.sdf"
providerName="System.Data.SqlServerCe.4.0"/>

 (Ngọc Toàn - Thiết kế web)