Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 6) - Thư mục Views

28/02/2013

Thư mục Views

Thư mục Views chứa các file HTML liên quan đến việc hiển thị của ứng dựng (giao diện người dùng). Các file này thường có đuôi mở rộng là html, asp, aspx, cshtml và vbhtml phụ thuộc vào ngôn ngữ sử dụng.

Thư mục Views chứa một thư mục cho mỗi một controller.

Visual Web Developer đã tự động tạo thư mục Account, thư mục Home và thư mục Shared (bên trong thư mục Views)

Thư mục Account chứa các trang cho việc đăng ký và đăng nhập cho người dùng.

Thư mục Home được sử dụng để chứa các trang của ứng dụng như là trang chủ và trang liên hệ.

Thư mục Shared được sử dụng để lưu trữ các view chia sẻ giữa các controller (giống như master page và layout pages).

 


Các kiểu file trong ASP.NET

Dưới đây là các kiểu file HTML có thể tìm thấy trong thư mục Views:

Kiểu file

Đuôi mở rộng

Plain HTML

.htm or .html

Classic ASP

.asp

Classic ASP.NET

.aspx

ASP.NET Razor C#

.cshtml

ASP.NET Razor VB

.vbhtml

 


File Index

File Index.cshtml trình bày trang chủ của ứng dụng. Nó là trang mặc định của ứng dụng.

Đặt code dưới đây vào trang:

@{ViewBag.Title = "HomePage";}

<h1>Welcome to ESVN Web Design</h1>

<p>Put Home Page content here</p>

 


File About

File About.cshtml trình bày trang liên hệ của ứng dụng.

Đặt code dưới đây vào trang:

@{ViewBag.Title = "AboutUs";}

<h1>About Us</h1>

<p>Put About Us content here</p>

 


Chạy ứng dụng

Chọn Debug, Start Debugging (hoặc nhấn F5 từ menu của Visual Web Devloper.

Ứng dụng của bạn sẽ trông như thế này:

Click vào nút “Home” và “About” để xem nó làm việc như thế nào.


Chúc mừng bạn

Xin chúc mừng. Bạn đã vừa tạo xong ứng dụng MVC đầu tiên của mình.