Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 3) - Các thư mục của ứng dụng MVC

25/02/2013

Một ứng dụng ASP.NET MVC thông thường sẽ có các thư mục sau:

 

 

Thông tin ứng dụng

Properties
References

Thư mục ứng dụng

App_Data Folder
Content Folder
Controllers Folder
Models Folder
Scripts Folder
Views Folder

File ứng dụng

Global.asax
packages.config
Web.config

Trên đây là tất cả các thư mục trong ứng dụng MVC. MVC Framework dựa trên các tên mặc định. Các Controller nằm trong thư mục Controllers, các View nằm trong thư mục Views, và các Model nằm trong thư mục Models. Bạn không nên sử dụng các tên này trong khi viết code.

Đặt tên chuẩn sẽ giảm đi lượng code và dễ dàng hơn cho các nhà phát triển khác hiểu được mã nguồn dự án.

Dưới đây là các nội dung của mỗi thư mục:


Thư mục App_Data

Thư mục App_Data lưu trữ dữ liệu của ứng dụng. Chúng ta sẽ có thể thêm 1 cơ sở dữ liệu SQL vào thư mục này vào bài sau.


Thư mục Content

Thư mục Content được sử dụng để chứa các file tĩnh như CSS, iconhay hình ảnh.

Visual Web Developer tự động thêm thư mục Themes vào trong Content. Thư mục themes là thư mục chứa các tệp Jquery và hình ảnh. Trong dự án này bạn có thể xóa thư mục themes.

Visual Web Developer cũng thêm 1 file CSS chuẩn vào dự án tên là Site.css trong thư mục Content. File CSS là file để sửa khi bạn muốn thay đổi style của ứng dụng.

Chúng ta sẽ sửa file CSS trong phần tiếp theo.


Thư mục Controllers

Thư mục Controllers chứa các lớp controller có chức năng hồi đáp lại các request của người dùng và phản hồi lại.

MVC yêu cầu tên của tất cả các file controller kết thúc bằng chữ “Controller”.

Visual Web Developer đã tạo một Home Controller (dành cho trang Home và About) và một Account Controller (dành cho trang đăng nhập).

Chúng ta sẽ tạo thêm các Controller trong phần sau.


Thư mục Models

Thư mục Model chứa các class để chứa các mô hình đối tượng của ứng dụng. Models quản lý và thao tác với dữ liệu ứng dụng.

Chúng ta sẽ tạo các model trong phần sau của khóa học.


Thư mục Views

Thư mục Views lữu trữ các file HTML liên quan tới hiển thị của ứng dụng (giao diện người dùng).

Thư mục Views chứa một thư mục cho mỗi controller.

Visual Web Developer đã tạo một thư mục Account, một thư mục Home và 1 thư mục Shared (bên trong thư mục Views).

Thư mục Account chứa trang cho việc đăng ký và đăng nhập của người dùng.

Thư mục Home được sử dụng để lưu trữ các trang của ứng dụng như là trang chủ và trang giới thiệu.

Thư mục Shared được sử dụng để lưu trữ các view được chia sẻ controllers (nó là master page và layout page)

 

Chúng ta sẽ tạo các layout file trong phần tiếp theo.


Thư mục Scripts

Thư mục Script lưu trữ các file Java Script của ứng dụng.

Mặc định Visual Web Developer sẽ đặt thư mục này làm chuẩn để chứa MVC, AJAX và Jquery files

 

Chú ý: File“modernizr” là file Javascript để hỗ trợ HTML 5 và CSS 3.

 

Tags: asp.net mvc,