Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 2) - Ứng dụng Web

20/02/2013

Để học về ASP.NET MVC, chúng ta sẽ xây dựng một Ứng dụng Internet

Phần 1: Tạo một ứng dụng


Chúng ta sẽ xây dựng cái gì?

Chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng Internet hỗ trợ thêm, sửa, xóa và hiển thị danh sách của thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.


Chúngta sẽ làm gì?

Visual Web Developer thường đưa racác mẫu khác nhau cho việc xây dựng ứng dụng web.

Chúng ta sẽ sử dụng Visual Web Developer để tạo một ứng dụng MVC trống với HTML 5.

Khi một ứng dụng Web trống được tạo,chúng ta sẽ viết code cho ứng dụng cho đến khi hoàn thành. Chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ C# và mã Razor mới nhất.


Tạo một Web Application

Nếu bạn có Visual Web Developer đã cài đặt, khởi động Visual Web Developer và chọn New Project. Như bạn vừa đọc và thực hành

Trong cửa sổ New Project:

  • Mở Visual C# templates
  • Chọn template  ASP.NET MVC 3 Web Application
  • Đặt tên cho ứng dụng là MvcDemo
  • Chọn vị trí đặt ứng dụng là c:\w3schools_demo
  • Click OK

Khi cửa sổ New Project Dialog mở ra:

  • Chọn Internet Application template
  • Chọn Razor Engine
  • Chọn HTML5 Markup
  • Click OK

Visual Studio Express sẽ tạo ra một project như sau:

 

Chúng ta sẽ khám phá nội dung của các file và folder trong bài tiếp theo.

 


Tags: asp.net mvc,