Tin tức

Thiết kế web bằng ASP.NET MVC (Phần 11) – Triển khai ứng dụng web

04/03/2013

Triển khai ứng dụng mà không sử dụng Visual Web Developer

Một ứng dụng ASP.NET MVC có thể được triển khai đến một máy chủ từ xa bằng cách sử dụng lệnh Publish trong WebMatrix, Visual Web Developer hoặc Visual Studio.

Chức năng này sẽ sao chép toàn bộ các file trong ứng dụng của bạn, các controller, model, hình ảnh và tất cả các file DLL trong MVC, các trang web, Razor, Helpers, và SQL Server Compact.

Đôi khi bạn không muốn chọn tùy chọn này. Có lẽ hosting của bạn chỉ hỗ trợ FTP? Có lẽ bạn đã có một website trên nền tảng ASP thường? Hoặc bạn muốn sao chép các file của chính ứng dụng đó? Hay bạn muốn sử dụng Front Page, Expression Web hoặc một vài phần mềm triển khai website khác?

Vấn đề của bạn gặp phải là gì? Vâng nhưng không sao. Bạn sẽ giải quyết được.

Để thực hiện việc sao chép một web,bạn cần biết các file nào cần copy, DLL nào cần copy và lưu trữ chúng ở đâu.

Các bước tuần tự như sau:


1.Sử dụng phiên bản mới nhất của ASP.NET

Trước khi tiếp tục, chắc chắn rằng hosting của bạn chạy phiên bản mới nhất của ASP.NET (4.0).


2.Sao chép thư mục Web

Sao chép website của bạn (tất cả các thư mục và nội dung) từ máy tính của bạn đến một thư mục ứng dụng trên máy chủ web.

Nếu thư mục App_Data chứa các dữ liệu test, đừng copy thư mục App_Data (nhìn dữ liệu trong SQL)


3.Sao chép các file DLL

Trên máy chủ từ xa tạo thư mục bin trong thư mục root của ứng dụng. (Nếu bạn có cài đạt helper, bạn đã có thư mục bin)

Chép tất cả từ thư mục của bạn:

C:\Program Files (x86)\MicrosoftASP.NET\ASP.NET Web Pages\v1.0\Assemblies

C:\Program Files (x86)\MicrosoftASP.NET\ASP.NET MVC 3\Assemblies

Đến thư mục bin trong ứng dụng của bạn trên máy chủ.


4.Chép các file DLL SQL Server Compact

Nếu ứng dụng của bạn có cơ sở dữ liệu SQL Server Compact (một tệp .sdf trong thư mục App_Data), bạn phải chép các file SQL Server Compact:

Chép toàn bộ từ thư mục:

C:\Program Files (x86)\Microsoft SQLServer Compact Edition\v4.0\Private

Đến thư mục bin trên máy chủ.

Tạo hoặc sửa file Web.config:

Ví dụ C#

<?xml version="1.0"encoding="UTF-8"?>
<configuration>
<system.data>
<DbProviderFactories>
<remove invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0" />

<add invariant="System.Data.SqlServerCe.4.0"
name="Microsoft SQL Server Compact 4.0"
description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL ServerCompact" type="System.Data.SqlServerCe.SqlCeProviderFactory,System.Data.SqlServerCe, Version=4.0.0.1,Culture=neutral,PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" />

</DbProviderFactories>
</system.data>
</configuration>

 


5.Chép dữ liệu SQL Server Compact

Bạn có file .sdf trong thư mục App_Data chứa dữ liệu thử nghiệm?

Bạn có muốn xuất bản các dữ liệu đó lên server?

Hầu hết là không.

Nếu bạn có sao chép file SQL (.sdf),bạn nên xóa tất cả trong cơ sở dữ liệu và sau đó chép file trống lên server.

THAT'S IT. GOOD LUCK !