Tin tức

Thiết kế web ASP.NET 4.5 - Thêm người quản trị

11/03/2013

Sử dụng tính năng thành viên của ASP.NET, bạn dễ dàng có thể thêm Role người quản trị sử dụng mã lênh.
1. Đầu tiên, kiểm tra rằng Role được kích hoạt. Ở chế độ thiết kế web Trong Solution Explorer, tìm và mở tệp Web.config ở thư mục gốc của ứng dụng web.

2. Cập nhật thẻ  roleManager để thêm các thuộc tính như sau:
<roleManager enabled="true" defaultProvider="DefaultRoleProvider">

3. Bây giờ bạn mở tệp Global.asax.cs và thêm mã được tô đậm vào sự kiện Application_Start.  Mã sự kiện như sau:

void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
    // Code that runs on application startup
    BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
    AuthConfig.RegisterOpenAuth();
    Database.SetInitializer<ProductContext>(new ProductDatabaseInitializer());
 
    // Add Administrator.
    if (!Roles.RoleExists("Administrator"))
    {
        Roles.CreateRole("Administrator");
    }
    if (Membership.GetUser("Admin") == null)
    {
        Membership.CreateUser("Admin", "Pa$$word", "Admin@contoso.com");
        Roles.AddUserToRole("Admin", "Administrator");
    }
}

Lần khởi động ứng dụng tiếp theo, người dùng the Admin sẽ được thêm vào vai trò là người quản trị ứng dụng.

Giới hạn truy cập trang quản trị
Ứng dụng mẫu cho phép cả người dùng nặc danh và người dùng đã đăng nhập xem và mua sản phẩm. Tuy nhiên người quản trị đã đăng nhập có thể truy cập một trang bị giới hạn trong đơn hàng để xóa các sản phẩm.

Thêm một thư mục và trang quản trị

Tiếp theo bạn sẽ tạo một thư mục tên là Admin cho người quản trị ứng dụng mẫu.
1. Ở chế độ thiết kế web. Bấm chuột phải lên tên dự án (Wingtip Toys) trong  Solution Explorer và chọn Add  New Folder.

 
2. Đặt tên thư mục là Admin.
3. Bấm chuột phải lên thư mục Admin và chọn  Add New Item. Hộp hội thoại Add New Item được hiển thị.
4. Chọn nhóm mẫu Visual C# > Web bên trái. Từ danh sách ở giữa, chọn Web Form using Master Page, và đặt tên là AdminPage.aspx.
5. Chọn tệp Site.Master là trang mẫu và chọn nút OK.

Thêm tệp Web.config 
Bằng cách thêm tệp Web.config vào thư mục Admin, bạn có thể giới hạn truy cập tới trang được chứa trong thư mục.
1. Bấm chuột phải lên thư mục Admin và chọn Add New Item.

Hộp hội thoại Add New Item được hiển thị.
2. Từ danh sách của mẫu Visual C# web, chọn Web Configuration File từ danh sách ở giữa, chấp nhận tên ngầm định là Web.config, và chọn Add.
3. Thay thế nội dung XML mặc định trong tệp Web.config với mã sau.
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
    <system.web>
      <authorization>
        <allow roles="Administrator"/>
        <deny users="*"/>
      </authorization>
    </system.web>
</configuration>
Lưu tệp Web.config. Tệp Web.config chỉ ra rằng chỉ có những người quản trị có thể truy cập các trang chứa trong thư mục Admin.

Công ty cổ phần Eastern Sun Việt Nam