Tin tức

Dấu mã nguồn ASP

10/11/2012

Bí mật ở đây là một tiện ích nhỏ có tên là Windows Script Encoder của Microsoft. Script Encoder là một tool dòng lện đơn giản cho phép người người thiết kế mã hoá code của họ để các Web Host và Web Client không thể thay đổi source của mình.

Ví dụ bạn có một đoạn code như sau:
<%@ Language=''VBScript'' %>
<% Option Explicit %>
<html>
<head>
<title>Ví dụ Windows Script Encoding</title>
</head>
<body>
<p>
Bây giờ là: <% Response.Write Time() %>
vào ngày <% Response.Write Date() %>.
</p>
</body>
</html>

Sau khi mã hoá
<%@ Language=''VBScript.Encode'' %>
<%#@~^EQAAAA==~}wObWP2Xw^rmbY~GwYAAA==^#~@%>
<html>
<head>
<title>Ví dụ Windows Script Encoding Sample</title>
</head>
<body>
<p>
Bây giờ là <%#@~^FwAAAA==~''+daW/+cMrYPPks+cb,yAcAAA==^#~@%>
vào ngày<%#@~^FwAAAA==~''+daW/+cMrYP9lD+cb,twcAAA==^#~@%>.
</p>
</body>
</html>

Bạn thấy VBScript chuyển VBScript.Encode và các dòng code ASP không còn khả năng để đọc.
Cú pháp câu lệnh

SCRENC [/s] [/f] [/xl] [/l defLanguage ] [/e defExtension] input file output file

/s : tự dộng thực hiện khỗng xúât hiện trên màn hình
/f : Chép chồng nếu đã có file cùng tên tồn tại
/xl : Xác định ngôn ngữ ở @language không có ở đầu các trang ASP
/l defLanguage: ngôn gữ mặc định(JScript® hoặc VBScript)
/e defExtension: kiểu tập tin xuất ra
inputfile : tên tập tin xuất cần mã mã hoá
outputfile: tên tập tin sau khi đã mã hoá
Sau đây là 4 loại tập tin có thể được mã hoá bởi Script Encoder
ASP.
HTML.
Plain text
Scriptlet.
Ví dụ
screnc test.html encode.html

Sưu tầm