Tin tức

Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

23/03/2013

Về khóa học:
Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế hoạch truy vấn. Khóa học tập trung vào việc tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm các View, Thủ tục chứa sẵn, cùng với các tham số và hàm. Các vấn đề chung khác về mã thủ tục, chẳng hạn như giao dịch, xử lý đồng thời, xử lý lỗi, và SQL CLR cũng được giới thiệu trong khóa học này. Ngoài ra khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho môn thi thi 70-464

Đối tượng tham dự:

Đối tượng tham dự  chính cho khóa học này là các chuyên gia CNTT, những người muốn nắm vững các kỹ kỹ năng về sản phẩm và tính năng SQL Server 2012 cũng như công nghệ để thực hiện một cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:

• Giới thiệu toàn bộ nền tảng SQL Server và các công cụ chính của nó. Bao gồm các phiên bản, nền tảng cơ bản đối tượng lắng nghe mạng, khái niệm dịch vụ và tài khoản dịch vụ
• Xác định các kiểu dữ liệu phù hợp được sử dụng khi thiết kế bảng, chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu, và tạo ra các bí danh cho kiểu dữ liệu.
• Hãy nhận biết và thực hành thiết kế tốt về bảng SQL Server và có thể tạo ra các bảng bằng cách sử dụng T-SQL. (Lưu ý: phân vùng  bảng nằm ngoài phạm vi khóa học này.
• Thực hiện các ràng buộc PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK và UNIQUE, cũng như kiểm tra các tầng ràng buộc.
• Xác định cột duy nhất phù hợp kết hợp các chiến lược chỉ mục 
• Tạo bảng như heaps và bảng với chỉ mục nhóm. Cũng như định hướng các thiết kế cho một bảng và đề xuất một kiến trúc thích hợp.
• Đọc và giải thích chi tiết các thành phần chung cho kế hoạch thực hiện.
• Thiết kế các chỉ mục non-clustered hiệu quả.
• Thiết kế và thực hiện các View
• Thiết kế và thực hiện các thủ tục chứa sẵn
• Làm việc với các kiểu bảng, Các giá trị tham số bảng sử dụng đoạn lệnh MERGE để tạo các thủ tục chứa sẵn cập nhật kho dữ liệu.
• Thiết kế và thực hiện các hàm, cả hai vô hướng và bảng giá trị. (Ngoài ra, mô tả các vấn đề liên quan đến hiệu suất).
• Thực hiện điều tra cơ bản của một tình huống đình trệ và mức độ độ cô lập giao dịch ảnh hưởng đến tính đồng thời ứng dụng như thế nào.
• Sử dụng cả hai cách quản lý lỗi T-SQL truyền thống và cấu trúc xử lý ngoại lệ.
• Thiết kế và thực hiện DML Trigger
• Tìm hiểu sử dụng phù hợp với việc tích hợp SQL CLR và thực hiện .NET assembly trong SQL Server.
• Lưu dữ liệu  XML và các lược đồ trong SQL Server.
• Thực hiện truy vấn cơ bản dữ liệu XML trong SQL Server.
• Làm việc với các kiểu dữ liệu GEOGRAPHY và GEOMETRY 
• Thực hiện truy vấn chỉ mục toàn văn

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu về SQL Server 2012 và  Toolset 
• Giới thiệu về SQL Server Platform
• Làm việc với các công cụ SQL Server
• Cấu hình các dịch vụ SQL Server

Bài 2: Làm việc với các kiểu dữ liệu
• Sử dụng các kiểu dữ liệu 
• Làm việc với dữ liệu ký tự 
• Chuyển đổi kiểu dữ liệu 
• Các kiểu dữ liệu đặc biệt

Bài 3: Thiết kế và thực hiện bảng 
• Thiết kế các bảng 
• Làm việc với các lược đồ
• Tạo và Sửa bảng

Bài 4: Bảo toàn dữ liệu thông qua các ràng buộc 
• Thực thi bảo toàn dữ liệu
• Thực hiện bảo toàn miền 
• Thực hiện bảo toàn quan hệ thực thể 

Bài 5: Lập kế hoạch chỉ mục cho SQL Server 2012 
• Các khái niện trọng tâm về chỉ mục 
• Các kiểu dữ liệu và chỉ mục 
• Cột đơn và các chỉ mục kết hợp 

Bài 6: Thực hiện cấu trúc bảng trong SQL Server 2012
• Làm việc với chỉ mục Clustered 
• Thiết kế các chỉ mục Clustered hiệu quả

Bài 7: Đọc và thực thi các kế hoạch  SQL Server 2012 
• Các khái niệm trọng tâm về lập kế hoạch 
• Thực thi các thành phần chung của kế hoạch 
• Làm việc với kế hoạch thực thi

Bài 8:  Cải tiến hiệu năng thông qua các chỉ mục Nonclustered
• Thiết kế các chỉ mục Nonclustered hiệu quả
• Thực hiện các chỉ mục Nonclustered
• Sử dụng  Database Engine Tuning Advisor

Bài 9: Thiết kế và thực hiện các View
• Giới thiệu về các View
• Tạo và quản lý các View
• Xem xét hiệu năng cho các View

Bài 10: Thiết kế và thực hiện các thủ tục chứa sẵn 

• Giới thiệu về thủ tục chứa sẵn 
• Làm việc với thủ tục chứa sẵn
• Thực hiện các thủ tục chứa sẵn chứa tham số 
• Kiểm soát ngữ cảnh thực thi 

Bài 11: Gộp dữ liệu và truyền các bảng
• Sử dụng đoạn lệnh MERGE
• Thực hiện các kiểu bảng
• Sử dụng kiểu TABLE dưới dạng các tham số 

Bài 12: Thiết kế và thực hiện các hàm người dùng định nghĩa

• Tổng quan về hàm 
• Thiết kế và thực hiện các hàm Scalar 
• Thiết kế và thực hiện các hàm Table-Valued
• Định hướng thực hiện các hàm 
• Các lựa chọn thay thế cho hàm 

Bài 13: Tạo các ứng dụng SQL Server 2012 xử lý tốt tính đồng thời
• Giới thiệu về các giao dịch 
• Giới thiệu về Lock
• Quản lý việc Lock
• Các cấp đọ giao dịch độc lập 

Bài 14:  Quản lý các lỗi trong mã T-SQL 
• Tìm hiểu về quản lý lỗi T-SQL 
• Thực hiện quản lý lỗi T-SQL
• Thức hiện cấu trúc quản lý ngoại lệ 

Bài 15: Xử lý thao tác dữ liệu thông qua Trigger
• Thiết kế các DML Trigger
• Thực hiện các DML Trigger
• Các khái niệm nâng cao về Trigger

Bài 16: Thực hiện mã quản lý trong SQL Server 2012 
• Giới thiệu về tích hợp SQL CLR 
• Nhập và cấu hình các Assembly
• Thực hiện tích hợp SQL CLR

Bài 17: Lưu dữ liệu  XML Data trong SQL Server 2012 
• Giới thiệu về XML và lược đồ XML
• Lưu dữ liệu XML Data và các lược đồ trong SQL Server
• Thực hiện kiểu dữ liệu XML

Bài 18: Truy vấn dữ liệu XML trong SQL Server 
• Sử dụng đoạn lệnh T-SQL FOR XML 
• Bắt đầu với XQuery
• Phân tích thành phần XML

Bài 19: Làm việc với dữ liệu không gian (Spatial Data) trong SQL Server 2012

• Giới thiệu về dữ liệu không gian
• Làm việc với kiểu dữ liệu không gian trong SQL Server 
• Sử dụng dữ liệu không gian trong các ứng dụng

Bài 20:  Làm việc với các chỉ mục và truy vấn toàn văn 
• Giới thiệu về chỉ mục toàn văn 
• Thực hiện chỉ mục toàn văn trong SQL Server
• Làm việc với các truy vấn toàn văn 

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Luôn  sẵn hàng hợp tác với Quý khách trong lĩnh vực Đào tạo công nghệ thông tin. Nếu Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam