Tin tức

Khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

23/03/2013

Về khóa học:
Khóa học này cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường Microsoft SQL Server 2012. Thóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như, Quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và thông tin kinh doanh. Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho môn thi 70-461 nếu bạn muốn nhận chứng chỉ quốc tế.

Đối tượng tham dự
Khóa học này định hướng tới những người quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và chuyên gia về thông tin kinh doanh. Khóa học này cũng có thể dành cho những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu lên kế hoạch tham dự các kỳ thi, những chuyên gia phân tích nghiệp vụ và phát triển ứng dụng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:
• Viết các câu lệnh truy vấn SELECT 
• Truy vấn nhiều bảng 
• Sử dụng các hàm dựng sẵn 
• Sử dụng truy vấn con
• Thực thi thủ tục chứa sẵn 
• Sử dụng các toán tử
• Thực hiện quản lý lỗi 
• Thực hiện giao dịch 
• Sử dụng biểu thức bảng
• Sắp xếp và lọc dữ liệu 
• Sử dụng cửa sổ bảng sếp hạng, chức năng thống kê
• Truy vấn  SQL Server metadata
• Lập trình với T-SQL
• Cải tiến hiệu năng truy vấn 

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012
• Giới thiệu Microsoft SQL Server 2012
• Bắt đầu với SQL Server Management Studio

Bài 2: Bắt đầu với SQL Azure
• Tổng quan về SQL Azure
• Làm việc với SQL Azure

Bài 3: Giới thiệu về truy vấn T-SQL Querying
• Giới thiệu T-SQL
• Tìm hiểu các tập hợp
• Hiểu về  tính Logic
• Hiểu về thứ tự thực hiện trong các đoạn lệnh SELECT

Bài 4: Viết các truy vấn SELECT
• Viết các đoạn lệnh truy vấn SELECT đơn giản
• Loại bỏ giá trị trùng lặp với từ khóa DISTINCT
• Sử dụng cột và bí danh bảng 
• Viết biểu thức CASE đơn giản

Bài  5: Truy vấn nhiều bảng
• Tìm hiểu về toán tử Join
• Truy vấn với Inner Join
• Truy vấn với Outer Join
• Truy vấn với  Cross Join và Self Join

Bài 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu
• Sắp xếp dữ liệu 
• Lọc dữ liệu với mệnh đề WHERE
• Lọc dữ liệu với các tùy chọn  TOP và OFFSET-FETCH 
• Làm việc với các giá trị không biết (Unknown) và thiếu (Missing)

Bài  7: Làm việc với các kiểu dữ liệu SQL Server 2012 
• Giới thiệu về kiểu dữ liệu SQL Server 2012
• Làm việc với dữ liệu ký tự
• Làm việc với kiểu dữ liệu ngày tháng và thời gian

Bài 8: Sử dụng các hàm dựng sẵn

• Viết truy vấn với các hàm dựng sẵn 
• Sử dụng hàm chuyển đổi 
• Sử dụng các hàm Logic 
• Sử dụng các hàm làm việc với giá trị NULL 

Bài 9: Gộp nhóm và Tổng hợp dữ liệu  

• Sử dụng các hàm tổng hợp
• Sử dụng mệnh đề GROUP BY
• Lọc nhóm dữ bằng HAVING

Bài 10: Sử dụng truy vấn con 
• Viết các truy vấn con lồng nhau
• Viết truy vấn con tương quan
• Sử dụng phép toán EXISTS với truy vấn con

Bài 11: Sử dụng trình diễn bảng
• Sử dụng bảng dẫn xuất 
• Sử dụng trình diễn bảng chung
• Sử dụng các View
• Sử dụng các hàm giá trị bảng tức thời

Bài 12: Sử dụng tập các toán từ 

• Viết truy vấn với toán từ UNION 
• Sử dụng EXCEPT và INTERSECT
• Sử dụng APPLY

Bài 13: Sử dụng cửa sổ sếp hạng và các hàm tổng hợp 
• Tạo cửa sổ với OVER
• Khám phá các hàm cửa sổ 

Bài 14: Làm việc với PIVOT và GROUPING SETS
 Viết truy vấn với PIVOT và UNPIVOT
 Làm việc với  Grouping Sets

Bài 15: Truy vấn  SQL Server Metadata 

• Truy vấn danh mục View và hàm hên thống
• Thực thi các thủ tục chứa sẵn hệ thống 
• Truy vấn các đối tượng quản lý động

Bài 16: Thực thi các thủ tục chứa  sẵn 
• Truy vấn dữ liệu bằng các thủ tục chứa sẵn 
• Truyền các tham số cho thủ tục chứa sẵn 
• Tạo thủ tục chứa sẵn đơn giản 
• Làm việc với Dynamic SQL

Bài 17: Lập trình với T-SQL
• Các thành phần lập trình T-SQL 
• Điều khiển luồng chương trình

Bài 18: Thực hiện quản lý lỗi 
• Sử dụng khối TRY / CATCH
• Làm việc với thông tin lỗi

Bài 19: Thực hiện các giao dịch
• Các giao dịch và Database Engine
• Điều khiển các giao dịch 

Bài 20: Cải tiến hiệu năng truy vấn
• Các yếu tố trong hiệu năng truy vấn
• Hiển thị dữ liệu hiệu năng truy vấn 

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam Luôn  sẵn hàng hợp tác với Quý khách trong lĩnh vực Đào tạo công nghệ thông tin. Nếu Quý khách có nhu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam