Đào tạo SQL

Khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 28/03/2013

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên là các chuyên gia về BI những kiến thức và kỹ năng sử dụng mới và nâng cao của BI (Business Intelligence ) trong SQL Server 2012.

chi tiết »

Khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL ...

Đào tạo SQL - 28/03/2013

Khóa học này cung cấp cho các học viên với kiến thức và kỹ năng sử dụng các tính năng cải tiến trong SQL Server 2012.

chi tiết »

Khóa học:Thực hiện một Data Warehouse với Microsoft SQL Server 2012

Khóa học:Thực hiện một Data Warehouse với Microsoft SQL ...

Đào tạo SQL - 27/03/2013

Khóa học này giới thiệu cách để thực hiện một nền tảng BI hỗ trợ phân tích thông tin. Học viên sẽ được học cách tạo một kho dữ liệu với SQL Server 2012, thực hiện ETL với dịch vụ tích hợp SQL Server, ...

chi tiết »

Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với ...

Đào tạo SQL - 27/03/2013

Business intelligence (BI) ngày càng trở nên quan trọng cho các công ty với quy mô và loại hình khác nhau bởi nó giúp họ tăng cường lợi thế cạnh tranh. Khả năng kết hợp của Microsoft SQL Server 2012 ...

chi tiết »

Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server ...

Đào tạo SQL - 23/03/2013

Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế hoạch truy vấn. Khóa học tập trung vào việc tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm ...

chi tiết »

Khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

Khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 23/03/2013

Khóa học này cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường Microsoft SQL Server 2012. Thóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các ...

chi tiết »

Khóa học : Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học : Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 20/03/2013

Khóa học này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới ...

chi tiết »