Tin tức

Khóa học Sharepoint 10175A: Phát triển ứng dụng Microsoft SharePoint 2010

06/11/2013

Về khóa học:

Khóa học này hướng tới các nhà lập trình .NET với những kiến thức nền tảng giúp học viên xây dựng các giải pháp trên nền tảng Microsoft SharePoint 2010.
Đối tượng học viên.

 Khóa học được thiết kế cho các chuyên viên phát triển sử dụng Microsoft SharePoint 2010 trong một nhóm.  Các học viên có kinh nghiệm với Visual Studio 2008 SP1. Ngoài ra học viên cũng cần hiểu các sử dụng các tính năng của SharePoint 2010 và Visual Studio 2010.

 Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

Mô tả nền tảng phát triển SharePoint 2010 cũng như các lợi ích và tính năng cung cấp cho các nhà phát triển.
Sử dụng các công cụ phát triển tích hợp với nền tảng phát triển SharePoint 2010, như Visual Studio 2010 và SharePoint Designer 2010.
Phát triển các  Web Parts cho các giải pháp SharePoint 2010.
Phát triển mã sử dụng các đối tượng server-side được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010.
Phát triển event receivers và thao tác thiết đặt ứng dụng cho các giải pháp SharePoint 2010 solutions.
Phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu từ xa sử dụng BCS (Business Connectivity Services).
Phát triển các workflows như một phần của các giải pháp  SharePoint 2010.
Phát triển mã sử dụng các đối tượng client-side được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010.
Phát triển các điều khiển ribbon và hộp thoại client cho giao diện người dùng của  SharePoint 2010.
Phát triển các ứng dụng Microsoft Silverlight tích hợp với các giải pháp và dữ liệu SharePoint 2010.
Phát triển các giải pháp cho SharePoint 2010.
Phát triển mã sử dụng dịch vụ taxonomic và user profile của nền tảng phát triển SharePoint 2010.
Phát triển mã sử dụng các dịch vụ quản lý nội dung trên nền tảng phát triển SharePoint 2010.

Trước khi tham dự khóa học, các học viên cần:

Hiểu về các kỹ thuật xử lý các vấn đề áp dụng cho việc phát triển phần mềm
Có kinh nghiệm trên 12 tháng với ASP.NET 3.5 và  Visual Studio 2008 
Có trên 1 tháng kinh nghiệp phát triển với with SharePoint 2007 hoặc SharePoint 2010 và VS2010, tạo mã tương tác với các API SharePoint Server-side 
Có kinh nghiệm sử dụng với SharePoint 2007 hoặc SharePoint 2010 và hiểu mục tiêu sử dụng:
Danh sách (List)
Thư viện tài liệu 
Cá nhân hóa một SP page/site
Sử dụng MySites
Sử dụng SharePoint Designer

Nội dung khóa học:

Bài 1: Giới thiệu về nền tảng phát triển SharePoint 2010

Bài học này mô tả nền tảng phát triển SharePoint 2010 và các lợi ích và tính năng cung cấp cho các nhà phát triển.

 Các bài học:

SharePoint 2010 như một nền tảng phát triển
Hệ thống phân cấp đối tượng SharePoint 2010 
Làm việc với các đối tượng SharePoint 2010 

Bài thực hành : Phát triển với hệ thống phân cấp đối tượng SharePoint 2010 

Bài 1: Tạo SharePoint 2010 Application Pages sử dụng Visual Studio 2010
Bài 2: Liệt kê  SharePoint 2010 các cấp Farm
Bài 3:  Thao tác với các thuộc tính của  các đối tượng trong SharePoint Farm

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:
Mô tả SharePoint 2010 như một nền tảng phát triển
Mô tả hệ thống phân cấp đối tượng SharePoint 2010 từ quan điểm của một nhà phát triển.
Làm việc với các đối tượng SharePoint 2010 bằng lập trình.

 Bài 2: Các công cụ phát triển SharePoint 2010

Bài này mô tả cách sử dụng các công cụ phát triển được tích hợp với nền tảng phát triển SharePoint 2010, such như Visual Studio 2010 và SharePoint Designer 2010.

Các bài học:

Phát triển SharePoint Sites sử dụng SharePoint Designer 2010
Phát triển các giải pháp SharePoint sử dụng Visual Studio 2010
Đóng gói và triển khai các giải pháp SharePoint 2010 

 Bài thực hành: Sử dụng các công cụ phát triển SharePoint 2010 

Tạo các Document Librarie sử dụng SharePoint Designer 2010
Tạo SharePoint List Definitions và các  Instances sử dụng Visual Studio 2010
Đóng gói các Features và Solutions sử dụng Visual Studio 2010

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Phát triển các SharePoint site sử dụng SharePoint Designer 2010.
Phát triển các giải pháp SharePoint sử dụng Visual Studio 2010.
Đóng gói và triển khai các giải pháp SharePoint 2010.

Bài 3: Phát triển các SharePoint 2010 Web Parts

Bài học này mô tả cách phát triển các Web Parts cho các giải pháp SharePoint 2010.

 Các bài học:

Phát triển các Standard Web Part
Phát triển các Connected Web Part
Phát triển các Visual Web Part

 Bài thực hành : Tạo các  SharePoint 2010 Web Part sử dụng Using Visual Studio 2010

Bài 1: Tạo, triển khai và gỡ lỗi một, một Web Part sử dungh Visual Studio 2010
Bài 2: Sử dụng các  SharePoint Component trong một Web Part
Bài 3: Tạo một Visual Web Part sử dụng Visual Studio 2010

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Phát triển các Web Part.
Phát triển các connected Web Part.
Phát triển các Visual Web Part. 

Bài 4: Làm việc với các đối tượng  SharePoint phía Server

Bài học này mô tả cách phát triển mã sử dụng các đối tượng phía server được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010

 Các bài học:

Làm việc với SharePoint Sites bằng lập trình               
Làm việc với  SharePoint Lists bằng lập trình
Làm việc với List Data bằng lập trình

 Bài thực hành : Tạo và thao tác các đối tượng phía Server

Tạo và bảo mật các Sites bằng lập trình
Tạo các List bằng lập trình
Nhận dữ liệu được bảo mật

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Tạo và thao tác tác SharePoint site.
Tạo và thao tác các SharePoint.
Truy vấn, thêm mới, cập nhật, và xóa dữ liệu trong danh sách SharePoint.

 Bài 5: Tạo Event Receiver và Application Settings

Bài học này mô tả cách phát triển các event receiver và thực hiện các thiết đặt cho các giải pháp SharePoint 2010.

 Các bài học:

Tạo các Event Receiver
Làm việc với Web.Config bằng lập trình

 Bài thực hành: Tạo các Event Receivers và sửa Web.Config 

Bài 1: Tạo List Event Receiver
Bài  2: Tạo Feature Receivers để sửa Web.Config
Bài 3: Tạo Web Event Receiver

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Tạo các event receiver cho các giải pháp SharePoint 2010.
Thêm mới,  sửa, và nhận các thiết đặt bằng lập trình trong Web.config cho các giải pháp SharePoint.

 Bài 6: Phát triển các giải pháp sử dụng BCS (Business Connectivity Services)

 Bài học này mô tả cách phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu từ xa sử dụng BCS

Các bài học

Tổng quan về Business Connectivity Services 
Phát triểnExternal Content Types và  Lists sử dụng SharePoint Designer
Phát triển các giải pháp BCS sử dụng Visual Studio 2010

 Bài thực hành: Xây dựng các giải pháp BCS

Bài 1: Tạo External Content Types và  Lists sử dụng SharePoint Designer 2010
Bài 2: Tạo Business Data Catalog Models sử dụng Visual Studio 2010

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả về Business Connectivity Services.
Phát triển các external content types và  list sử dụng SharePoint Designer 2010.
Phát triển các giải pháp BCS sử dụng Microsoft Visual Studio 2010.

Bài  7: Phát triển SharePoint 2010 Workflows

 Bài học này mô tả cách phát triển workflows như một phần của các giải pháp SharePoint 2010

Các bài học:

Tạo các Workflow với SharePoint Designer
Tạo các Workflows với Visual Studio 2010

 Bài thực hành : Tạo các Workflows cho SharePoint 2010

Bài 1: Tạo các Workflow sử dụng SharePoint Designer
Bài 2: Tạo một Sequential Workflow sử dụng Visual Studio 2010

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Tạo workflows cho SharePoint sử dụng SharePoint Designer 2010.
Tạo workflows cho SharePoint sử dụng Microsoft Visual Studio 2010.

 Bài 8: Làm việc với Client-Based APIs trong  SharePoint 2010

Bài học này mô tả cách phát triển mã lệnh sử dụng các đối tượng phía client được cung cấp bởi nền tảng phát triển SharePoint 2010.

 Các bài học:

Tổng quan về SharePoint 2010 Client Object Model (COM)
Làm việc với SharePoint 2010 Client Object Model trong các ứng dụng .NET 

 Bài thực hành : Phát triển các ứng dụng .NET sử dụng SharePoint COM

Bài 1: Tạo một SharePoint 2010 Site, List, và các List Items sử dụng COM
Bài 2: Xây dựng và sử dụng  Console Application

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả được SharePoint 2010 Client Object Model.
Làm việc với SharePoint 2010 Client Object Model trong các ứng dụng Microsoft .NET Framework.

 Bài 9: Phát triển giao diện người sử dụng (UI)

Bài học này mô tả cách phát triển các điều khiển ribbon và hộp hội thoạicho nền giao diện người dùng của 

 Các bài học
Tạo các Menu Item và các điều khiển Ribbon
Tạo hộp thoại phía Client (Client-Side)

 Bài thực hành : Phát triển các thành phần giao diện người dùng cho các giải pháp SharePoint 2010 

Bài 1: Tạo một Site Actions Menu Item
Bài 2: Tạo một Ribbon Item
Bài 3: Tạo một hội thoại Client-Side

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Tạo một menu item và điều khiển ribbon.
Tạo các hộp hội thoại phía client.

 Bài 10: Phát triển các ứng dụng Silverlight Applications cho SharePoint

 Bài học này mô tả cách phát triển các ứng dụng Silverlight được tích hợp với dữ liệu SharePoint 2010 và các giải pháp

 Các bài học

Tạo các ứng dụng Silverlight Applications cho SharePoint 2010
Triển khai và gỡ lỗi  các ứng dụng Silverlight cho SharePoint 2010

 Bài thực hành : Phát triển các ứng dụng Silverlight sử dụng SharePoint COM

Bài 1: Tạo một ứng dụng Silverlight 
Bài 2: Phát triển ứng dụng Silverlight

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Phát triển các ứng dụng  Silverlight cho SharePoint 2010.
Triển khai và gỡ lỗi các ứng dụng Silverlight cho SharePoint 2010.

 Bài 11: Phát triển các giải pháp Sandboxed 

Bài học này mô tả cách phát triển các giải pháp sandboxed cho SharePoint 2010.

 Các bài học:

Sandboxing và User Solutions
Các giới hạn cho Sandboxed Solutions

 Bài thực hành : Tạo các giải pháp Sandboxed cho SharePoint 2010

Tạo một giải pháp Sandboxed sử dụng Visual Studio 2010
Kiểm tra các thao tác được phép và không được phép trong các giải pháp Sandboxed 

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Phát triển các giải pháp sandboxed.
Mô tả những gì được phép và không được phép trong các giải pháp sandboxed.

 Bài 12: Làm việc với  các API  SharePoint Server Profiles và  Taxonomy 

Bài học mô tả cách phát triển mã sử dụng taxonomic và user profile services của nền tảng phát triển SharePoint 2010.

 Các bài học:

User Profiles
Taxonomies

 Bài thực hành : Làm việc với User Profiles và Taxonomies bằng lập trình

Bài 1: Quản lý User Profiles
Bài 2: Làm việc với User Profiles bằng lập trình

 Sau khi hoàn thành bài học, các học viên có thể:

Tạo, nhận và thao tác với các user profiles và thuộc tính  user profile.
Tạo và nhậ các taxonomic term.

 Bài 13: Phát triển CMS (Content Management Solution)

Bài học này mô tả cách phát triển mã sử dụng CMS của SharePoint 2010 development platform.

 Các bài học:

Phát triển các ECMS ( Enterprise Content Management Solution)
Phát triển WCMS ( Web Content Management Solution)

 Bài thực hành : Branding SharePoint Sites

Bài 1: Tùy chỉnh Master Pages
Bài 2: Áp dụng một  Theme cho một SharePoint Site

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả cách phát triển ECMS cho Microsoft SharePoint Server 2010.
Mô tả cách phát triển tính năng WCMS  Microsoft SharePoint Server 2010.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam