Tin tức

Khóa học 20488B: Phát triển các giải pháp cốt lõi Microsoft SharePoint Server 2013

07/11/2013

Về khóa học:

Trong khóa học này, các học viên sẽ được học các kỹ năng chung cho hầu hết các hoạt động phát triển SharePoint. Những nội dung này bao gồm các mô hình phía Server và Client, việc phát triển và triển khai các tính năng, giải pháp và các App, quản lý quyển, truy vấn và cập nhật dữ liệu danh sách, quản lý taxonomy, sử dụng workflow  để xử lý quy trình nghiệp vụ cũng như việc tùy chỉnh giao diện người sử dụng.

Đối tượng tham dự

Khóa học hướng tới các chuyên viên phát triển, là những người phát triển các giải pháp SharePoint trong môi trường nhóm hoặc một đội lớn. Trong khi làm quen với việc phát triển giải pháp SharePoint. Trong khi yêu cầu các học viên có kinh nghiệm phát triển sharepoint, sẽ có một số chưa có kinh nghiệm với các tính năng mới trong SharePoint 2013.

Các học viên lý tưởng là những người có ít nhất bốn năm kinh nghiệm về phát triển Web và SharePoint. Các học viên có khả năng thiết kế mã tùy chỉnh cho các dự án được triển khai hoặc làm việc trong môi trường SharePoint bao gồm:

Lựa chọn cách tiếp cận và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh trong SharePoint.
Tạo và thực hiện một chiến lược cho goái giải pháp, triển khai và nâng cấp.
Xác định dữ liệu và cấu trúc nội dung SharePoint cho việc tùy chỉnh.
Thực hiện phát hiện và gỡ lỗi.
Lập kế hoạch và thiết kế các ứng dụng cho khả năng mở rộng và hiệu năng.
Xác định và giải quyết các vấn đề hiệu năng của việc tùy chỉnh.
Hiểu về việc xác thực và  cấp phép.
Kinh nghiệm với Windows PowerShell.
Hiểu biết rộng về các khả năng SharePoint.
Làm quen với Online Services như Azure và SharePoint Online.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên có thể:

Thiết kế và quản lý các tính năng và giải pháp.
Phát triển mã cho các cấu phần tùy chỉnh phía server.
Quản lý và túy chỉnh việc xác thực và cấp phép.
Tạo các site tùy chỉnh và quản lý vòng đời Site.
Giải thích các khả năng và lựa chọn thiết kế cho SharePoint apps.
Sử dụng CSOM và REST API.
Phát triển provider-hosted và auto-hosted SharePoint app.
Phân phối và triển khai các SharePoint app.
Tạo workflows tùy chỉnh cho việc xử lý quy trình nghiệp vụ tự động.
Sử dụng các trường và content type để quản lý taxonomy.
Tùy chỉnh các hiển thị và các hình vi sử dụng các thành phần giao diện người dùng.
Tùy chỉnh điều hướng và site branding.

Trước khi tham dự khóa học này, các học viên cần có:

Kiến thức về Visual Studio 2010 hoặc Visual Studio 2012 để phát triển các giải pháp.
Kiến thức cơ bản về phát triển các giải pháp SharePoint, trong các phiên bản hoặc SharePoint 2013 hoặc phiên bản trước đây.
Có kiến thức C# và .NET Framework 4.5.
Kiến thức cơ bản của ASP.NET và kỹ thuật phát triển web phía server, bao gồm request/response và page lifecycle.
Có kiến thức cơ bản về AJAX và kỹ thuật lập trình bất đồng bộ asynchronous.
Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật web phía Client bao gồm HTML, CSS, và JavaScript.
Làm quen với cách tiếp cận xác thực và cấp phép, bao gồm phương thức xác thực claims-based.

 Nội dung khóa học:

Bài 1: SharePoint như một nền tảng phát triển

Bài học này  gió học viên cách tiếp cận để phát triển các ứng dụng với các kịch bản khác nhau phù hợp với SharePoint Server 2013.

 Các bài học:
Giới thiệu về SharePoint Developer Landscape
Lựa chọn các cách tiếp cận phát triển SharePoint
Hiểu mô hình triển khai và thực thi SharePoint 2013 

 Bài thực hành : So sánh các Web Part và App Part

Tạo và triển khai một SharePoint Web Part
Tạo và triển khai một SharePoint App Part

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả các cơ hội cho nhà phát triển đối với SharePoint Server 2013.
Lựa chọn mô hình thực thi phù hợp để tùy chỉnh các cấu phần SharePoint.
Lựa chọn mô hình triển khai phù hợp cho các cấu phần tùy chỉnh SharePoint.

Bài 2: Làm việc với các đối tượng SharePoint 

Bài học này giới thiệu mô hình đối tượng server-side SharePoint và các lớp cốt lõi liên quan tới các site và collection. Mô hình server-side cung cấp một tập các lới cốt lõi mô tả các thành phần khác nhau trong kiến trúc logic của việc triển khai SharePoint. Các học viên cũng hiểu cách quản lý cấp phép cho băng mã lệnh phía server.

Các bài học:

HIểu hệ thống đối tượng SharePoint
Làm việc với các Site và Web
Làm việc với các ngữ cảnh thực thi

 Bài thực hành : Làm việc với các Site và Web

Làm việc với các Site và Web trong mã được quản lý
Làm việc với các Site và  Webs trong Windows PowerShell.

 Bài thực hành : Làm việc với ngữ cảnh thực thi

Chạy mã với Elevated Privileges
Đáp ứng nội dung cho các cấp phép người dùng khác nhau

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể

Giải thích mục tiêu các lớp chính trong mô hình đối tượng SharePoint phía Server.
Tương tác với các Site và collection trong SharePoint
Cung cấp các giải pháp cho người dùng với các cấp phép khác nhau.

Bài 3: Làm việc với các danh sách (List) và thư viện (Library)


 Bài học này giải thích cách tương tác với các sanh sách và thư viện. Các học viên tìm hiểu về cách làm việc với các danh sách và thư viện bằng cách lập trình sử dụng đối tượng SharePoint phía server cũng như cách sử dụng các lớp truy vấn và LINQ to SharePoint để truy vấn dữ liệu từ danh sách SharePoint. Các học viên cũng tìm hiểu các làm việc hiệu quả với danh sách với số lượng mục tin lớn.

Các bài học:

Sử dụng các đối tượng danh sách và thư viện 
Truy vấn và nhận dữ liệu danh sách
Làm việc với các danh sách lớn

Bài thực hành :Truy vấn và nhận dữ liệu danh sách

Truy vấn các List Item
Cập nhật các List Item

Bài thực hành : Làm việc với các danh sách lớn


 • Sử dụng lớp ContentIterator 

 Sau khi hoàn thành bài học, các học viên có thể:

Lặp với các danh sách và thư viện bằng lập trình.
Truy vấn nhận dữ liệu danh sách.
Thực hiện các thao tức hiệu quả trong các danh sách lớn.

Bài 4: Thiết kế và quản lý các Feature và Solution

Bài học này các học viên sẽ tìm hiểu cách tạo và triển khai các tính ăng và giải pháp tùy chỉnh.  Các học viên cũng học cách khi nào sử dụng các giải pháp sandbox.

Các bài học

Làm việc với các Feature
Triển khai các Solution
Làm việc với các giải pháp Sandboxed

Bài thực hành : Làm việc với các Farm Solution

Tạo một Farm Solution
Tạo một Feature
Nâng cấp một Solution

Bài thực hành : Làm việc với  các giải pháp Sandboxed

Tạo một Solution Validator

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả cấu trúc và trường hợp của một Feature.
Giải thích được cách tạo một farm solution.
GIải thích được cách tạo một giải pháp sandboxed.

Bài  5: Làm việc với mã Server-Side

 Bài học này mô tả cách phát triển và triển khai các Web Part và event receivers trong một solution.

Các bài học:

Phát triển các  Web Part
Sử dụng các Event Receiver
Sử dụng Timer Jobs
Lưu dữ liệu cấu hình

Bài thực thành: Làm việc với mã Server-Side

Phát triển một Event Receiver
Cập nhật một Web Part
Tạo một Timer Job

Sau khi hoàn thành bài học, các học viên có thể:

Mô tả được quy trình phát triển một web part.
Sử dụng các event receiver để xử lý các sự kiện SharePoint.
Sử dụng các timer job để thực hiện xử lý ngầm và thao tác theo lịch.
Lưu và thao tác dữ liệu cấu hình cho các cấu phần tùy chỉnh.

 Bài 6: Quản lý định danh và câp phép

Bài học này mô tả cách quản lý cấp phép thông qua mã lệnh và tùy chỉnh phương thức cấp phép sẻ dụng các claims provider tùy chỉnh.

 Các bài học

Hiểu cách quản lý định danh trong SharePoint 2013
Quản lý các cấp phép trong SharePoint 2013
Cấu hỉnh Forms-Based Authentication
Tùy chỉnh Authentication Experience

Bài thực hành: Quản lý các cấp phép bằng lập trình trong SharePoint 2013

Quản lý cấp phép danh sách bằng lập trình

Bài thực hành : Tạo và triển khai một Custom Claims Provider

Tạo một Custom Claims Provider
Hỗ trợ Search và Resolve trong một Claims Provider
Triển khai và kiểm thử một Claims Provider

Sau khi hoàn thành bài học này các học viên có thể:

Mô tả cách cấp phép và quản lý định danh làm việc trong SharePoint 2013.
Kiểm tra và quản lý các cấp phép bằng lập trình trong SharePoint 2013.
Tạo và cấu hình các membership provider tùy chỉnh và quản lý nhóm cho việc xác thực forms-based.
Tạo claims providers và tùy chỉnh sign-in

 Bài  7: Quản lý các cấu phần và Site Lifecycle


 Bài học này thảo luận việc lập kế hoạch và tổ chức các site và list.  Các học viên cũng sẽ học cách tạo các định nghĩa và cấu phần mẫu.

 Các bài học:

Tổng quan về cấu phần (Component)
Định nghĩa danh sách tùy chỉnh (Custom List)
Định nghĩa các Site tùy chỉnh  (Custom Site)
Quản lý các SharePoint Site

 Bài thực hành : Quản lý các cấu phần và Site Lifecycle

Tạo một Site Definition
Tạo một List Definition
Phát triển một Event Receiver

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Giải thích hệ thống phân cấp cấu phần.
Định nghĩa và cung cấp các danh sách tùy chỉnh
Định nghĩa và cung cấp các site tùy chỉnh.
Quản lý site lifecycle

Bài 8: Giới thiệu các SharePoint App

Bài học này giới thiệu về SharePoint App, một cách mới để tùy chỉnh chức năng SharePoint với SharePoint Server 2013. 

Các bài học

Tổng quan về các App cho SharePoint
Phát triển các App cho SharePoint

Bài thực hành : Tạo một Site Suggestions App

Tạo mới một SharePoint App
Sử dụng CSOM (Client-Side Object Model)

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Mô tả các SharePoint app và so sánh chúng với các giải pháp SharePoint farm cũng như sandboxed.
Mô tả cách phát triển các app cho SharePoint 2013 làm việc trên nền tảng điện toán đám mây.

Bài 9: Phát triển Client-Side SharePoint 

Bài này mô tả cách sử dụng JavaScript Client Object Model (CSOM), mã được quản lý CSOM cũng như REST API để xây dựng các SharePoint App. 

Các bài học:

Sử dụng CSOM cho JavaScript
Sử dụng REST API với JavaScript

Bài thực hành : Sử dụng REST API với JavaScript

Tạo List Relationships
Thêm Vote Recording
Hiển thị Votes cho từng Suggestion

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Sử dụng CSOM cho JavaScript để tương tác với một triển khai SharePoint.
Sử dụng REST API với JavaScript hoặc C# tương tác với một triển khai SharePoint.
Sử dụng CSOM cho mã được quản lý tương tác với một triển khai SharePoint.

Bài 10: Phát triển Remote Hosted SharePoint Apps

Bài học này giúp học viên hiểu sự khác nhau giữa provider hosted Apps và  Remote Hosted Apps. Các học viên cũng sẽ tạo và triển khai một Provider Hosted App. 

Các bài học:

Tổng quan về Remote Hosted Apps
Cấu hình Remote Hosted Apps
Phát triển Remote Hosted Apps

 Bài thực hành : Cấu hình một Provider Hosted SharePoint App

Cấu hình một An Server cho Server Trust Relationship
Tạo một Provider Hosted App

Bài thực hành: Phát triển một Provider Hosted SharePoint App

Làm việc với SharePoint Data
Sử dụng điều khiển Chrome

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:
Mô tả cách làm việc của remote-hosted apps cũng như cách cấu hỉnh cấp các phép permission và cross-domain gọi khi cần.
Cấu hình các app để hosting trên Windows Azure hoặc các mãy chủ từ xa.
Phát triển các apps để  hosting trên Windows Azure hoặc các máy chủ từ xa.

Bài 11: Xuất bản và phân phối các App

Bài này giới thiệu về App Catalog để người dùng định vị, mua và cài đặt các app một cách dễ dàng. Các học viên cũng sẽ học cách đóng goái và xuất bản các áp tới App Catalog.

Các bài học:

Tìm hiểu về App Management Architecture
Tìm hiểu về các  App Package
Xuất bản các  App
Cài đặt, cập nhật và gỡ các App

 Bài thực hành : Xuất bản một App tới Corporate Catalog

Tạo một App Catalog
Tạo một App Package
Xuất bản một App Package

Bài thực hành : Cài đặt, Cập nhật, và gỡ bỏ các App

Cài đặt một App
Nâng cấp một App
Loại bỏ một App

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Giải thích cách SharePoint quản lý việc xuất bản và phân phối  app.
Mô tả các nội dung của một app package.
Xuất bản các apps tới một corporate catalog hoặc Office Marketplace.
Cài đặt, cập nhật và gỡ bỏ các app.

Bài 12: Tự động hóa quy trình nghiệp vụ

Bài này giải thích cách tạo các workflow và các hành động workflow sử dụng Visio 2013, SharePoint Designer 2013 và  Visual Studio 2012.

Các bài học:

Hiểu Workflow trong SharePoint 2013
Xây dựng các Workflow sử dụng Visio 2013 và SharePoint Designer 2013
Phát triển các Workflow trong Visual Studio 2012

Bài thực hành : Xây dựng các  Workflow trong Visio 2013 và  SharePoint Designer 2013

Tạo các Workflow sử dụng sử dụng Visio
Sửa các Workflow sử dụng SharePoint Designer

Bài thực hành : Tạo Workflow Actions trong Visual Studio 2012

Tạo các  Workflow Action tùy chỉnh
Sử dụng một Workflow tùy chỉnh trong SharePoint Designer

Sau khi hoàn thành bài học, các học viên có thể:

Mô tả được kiến trúc và các khả năng của workflow trong SharePoint 2013.
Khai báo các workflow trong Visio 2013 và SharePoint Designer 2013.
Tạo và  triển khai workflow tùy chỉnh sử dụng Visual Studio 2012.

 Bài 13: Quản lý Taxonomy

Bài học này giải thích tầm quan trọng của một taxonomy tốt trong và làm việc với các thành phần của taxonomy. Các học viên cũng sẽ thấy cách  gắn sự kiện vào taxonomy.

Các bài học:

Quản lý Taxonomy trong SharePoint 2013
Làm việc với Content Types
Làm việc với Advanced Features của Content Types

 Bài thực hành : Làm việc với Content Types

Tạo một  hệ thống để Capture các yêu cầu Vacation 

Bài thực hành : Làm việc với Advanced Features của Content Types

Tạo một Event Receiver Assembly
Đăng ký một Event Receiver với một Site Content Type

 Sau khi hoàn thành bài học này, học viên có thể:

Làm việc với các khối dựng sẵn taxonomy trong SharePoint 2013.
Tạo và cấu hình các content type bằng cách khai báo và lập trình.
Làm việc với advanced features của content types.

 Bài 14: Tùy chỉnh các thành phần giao diện người dùng

Bài học này giải thích các cách khác nhau cho việc tùy chỉnh giao diện người dùng SharePoint, như thêm các nút vào ribbon hoặc sửa cách hiển thị của các list view.

 Các bài học:

Làm việc với các Custom Action
Sử dụng các thành phần giao diện người dùng phía Client
Tùy chỉnh giao diện người dùng SharePoint List 

Bài thực hành : Sử dụng Edit Control Block để hiển thị một App

Cấu hình một App để hiển thị các đơn hàng của khách hàng
Sử dụng một Custom Action để hiển thị một App

Bài thực hành : Sử dụng jQuery để tùy chỉnh giao diện người dùng SharePoint List 

Tạo một List View tùy chỉnh

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Sử dụng các hành động tùy chỉnh để sửa giao diện người dùng SharePoint.
Sử dụng JavaScript để làm việc với các thành phần giao diện người dùng SharePoint phí client.
Mô tả cách thay đổi hiển thị và và hành vi của danh sách và Form.

 Bài 15: Làm việc với Branding và Navigation

 Bài học này giửi thích cách thay đổi SharePoint Server 2013 cho branding, thiết kế, xuất bản và điều hướng các site. Các học viên cũng được học cách tạo ra các trang web độc lập với các kỹ thuật chuẩn như HTML, CSS, và JavaScript.

 Các bài học:

Tạo và áp dụng Theme
Branding và thiết kế các Publishing Site
Tùy chỉnh nội dung cho các nền tảng và thiết bị
Cấu hình và tùy chỉnh điều hướng

 Bài thực hành : Branding và thiết kế Publishing Site

Tạo các  SharePoint Master Page
Xây dựng chức năng Master Page 
Xuất bản và áp dụng thiết kế

 Bài thực hành : Cấu hình Farm-Wide Navigation

Tạo một t Site Map Provider tùy chỉnh

 Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể:

Tạo và áp dụng các themes cho SharePoint sites.
Xây dựng thiết kế publishing site như master pages và page layouts.
Sử dụng device channels và image renditions để thích ứng nội dung với các thiết bị khác nhau.
Cấu hình và tùy chỉnh điều hướng cho publishing sites.

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900
Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint đào tạo lập trình windows 8, lập trình windows 8,Cổng thông tin SharePoint

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam