Tin tức

Khóa học 10231B: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

26/06/2012

Nội dung khóa học: Thiết kế hạ tầng Microsoft SharePoint 2010

Về khóa học:

Khóa học 5 ngày sẽ giới thiệu cho các chuyên gia công nghệ thông tin về thiết kế và triển khai Microsoft SharePoint 2010.

Đối tượng tham dự:

Khóa học này dành cho các chuyên viên công nghệ thông tin, những người sử dụng Microsoft SharePoint 2010 trong một nhóm, trong môi trường trung bình đến lớn. Học viên có thể thực hiện triển khai SharePoint, họ còn hạn chế về kinh nghiệm thiết kế hạ tầng SharePoint. Họ có khả năng làm việc như một quản trị viên cấp cao đóng vai trò định hướng kỹ thuật trong một nhóm quản trị. Các thành viên của đối tượng này cần phải có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm với SharePoint 2010.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Mô tả các phương thức chính để chỉ ra các yêu cầu nghiệp vụ và cách lập kế hoạch hiệu quả cho việc trieenr khai SharePoint 2010 và  SharePoint trực tuyến.
•    Mô tả cách lập kế hoạch kiến trúc các ứng dụng dịch vụ trong SharePoint 2010 và SharePoint Online.
•    Mô tả các nguyên tắc thiết kế để tối đa hóa hiệu năng và khả năng trong việc triển khai SharePoint 2010.
•    Mô tả cách lập kế hoạch thành công các thành phần triển khai SharePoint 2010.
•    Mô tả kiến trúc bảo mật của SharePoint 2010 và tầm quan trọng của việc đưa ra một thiết kế dựa trên các nguyên tắc đặc quyền tối thiểu..
•    Giải thích cách lựa chọn cacsc phương thức xác thực trong thiết kế SharePoint 2010.
•    Mô tả kiến trúc metadata được quản lý trong yêu cầu nghiệp vụ SharePoint 2010.
•    Mô tả làm thế nào để lập kế hoạch thực hiện tính toán xã hội cho SharePoint 2010 và SharePoint Online, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ..
•    Mô tả kiến trúc và mô hình sẵn sàng dịch vụ để phục vụ một loạt các yêu cầu tìm kiếm trên các mô hình nghiệp vụ.
•    Mô tả các chức năng chính của ECM (Enterprise Content Management trong SharePoint 2010 và các tác động tới giải pháp thiết kế
•    Mô tả các nguyên tắc cốt lõi tác động tới kế hoạch cho SharePoint 2010.
•    Mô tả cách lập kế hoạch cho quản trị dữ liệu trong SharePoint 2010 và  SharePoint Online.
•    Mô tả các định hướng để phát triển bản kế hoạch duy trì và giám sát cho SharePoint 2010 đồng thời kết hợp các kỹ thuật hỗ trợ SharePoint 2010.
•    Mô tả cách phát triển kế hoạch liên tục cho SharePoint 2010 và SharePoint Online

Nội dung chi tiết khóa học

Bài 1: Thiết kế kiến trúc Logic

Trong bài này mô tả chức năng, các thành phần và cách xâu dựng thiết kế logic và giải thích lý do thiết kế này là giai đoạn đầu trong vất kể giải pháp SharePoint 2010 và SharePoint Online nào. Bài học này cũng bao gồm tổng quan chung về tác động Service Pack 1 đối với  SharePoint 2010,  tổng quan cơ bản của sự khác biệt chức năng chính trong SharePoint Online.

Các bài học:


•    Chỉ rõ các yêu cầu nghiệp vụ
•    Tổng quan về kiến trúc logic SharePoint 2010
•    Tài liệu hóa kiến trúc Logic
•    Tìm hiểu về SharePoint Online
•    SharePoint 2010 Service Pack 1

Bài thực hành : thiết kế kiến trúc Logic

•    Anh xạ các yêu cầu nghiệp vụ cho thiết kế Logic.
•    Tạo một lược đồ kiến trúc Logic.

Bài 2: Lập kế hoạch kiến trúc ứng dụng dịch vụ

Bài học này gới thiệu về kiến trúc ứng dụng dịch vụ trong SharePoint 2010 và giải thích cách thức bạn lập kế hoạch triển khai các dịch vụ thông qua mô hình liên kết Farm.

Các bài học:

•    Giới thiệu kiến trúc ứng dụng dịch vụ trong SharePoint 2010
•    Kiến trúc ứng dụng dịch vụ và các cấu phần
•    Kiến trúc liên kết các ứng dụng dịch vụ
•    Ánh xạ các ứng dụng dịch vụ tới kiến trúc logic của bạn

Bài thực hành : Lập kế hoạch kiến trúc ứng dụng dịch vụ

•    Xác định và thiết kế các ứng dụng dịch vụ.
•    Tạo các ứng dụng dịch vụ và gán các nhóm Proxy.

Bài 3: Lập kế hoạch cho hiệu suất và khả năng

Bài học này  giải thích tầm quan trong của việc lập kế hoạch cho hiệu suất và khả năng trong SharePoint 2010. Bài học cũng mô tả cách thức thiết kế và triển khai hệ thống mạnh và khả năng sẵn sàng cao.

Các bài học:

•    Các nguyên tắc lập kế hoạch hiệu năng
•    Thiết kế cho hiệu năng
•    Các nguyên tắc lập kế hoạch khả năng
•    Thiết kế cho khả năng

Bài thực hành : Lập kế hoạch khả năng và hiệu năng

•    Xây dựng bản kế hoạch hiệu năng
•    Xây dựng bản kế hoạch khả năng

Bài 4: Thiết kế kiến trúc vật lý.

Bài học này mô tả các thành phần chính của kiến trúc vật lý trong SharePoint 2010, như bộ xử lý, bộ nhớ, ổ đĩa và truy cập mạng. Bài học cũng chỉ ra cách tốt nhất để thiết kế hạ tầng phần cứng và phần mềm cho từng loại máy chủ bạn có thể triển khai trong môi trường Farrm.

Các bài học:

•    Thiết kế các thành phần để triển khai SharePoint.
•    Thiết kế các thành phần hỗ trợ cho triển khai SharePoint
•    Cấu trúc liên kê SharePoint Farm.
•    Ánh xạ thiết kế kiến trúc logic đến thiết kế kế kiến trúc vật lý

Bài thực hành :  Thiết kế kiến trúc vật lý

•    Lập kế hoạch kiến trúc vật lý
•    Khắc phục sự giải quyết vấn đề đặt tên

Bài 5: Thiết kế cho kế hoạch bảo mật

Bài học này mô tả kiến trúc bảo mật của SharePoint 2010 và định hướng những vấn đề bao gồm trong kế hoạch bảo mật. Các định hướng này bao gồm việc quản lý các tài khoản bảo mật, quản lý nhóm và các lý do bạn nên thực hiện bảo mật các giao thức chuyển vận

Các bài học:

•    Thiết kế bảo mật SharePoint 2010
•    Lập kế hoạch cho các tài khoản dịch vụ
•    Lập kế hoạch bảo mật cho người dùng và nhóm

Bài thực hành : Thiết kế kế hoạch bảo mật

•    Thiết kế bảo mật đặc quyền tối thiểu
•    Xác định và giải quyết các vấn đề bảo mật tiềm ẩn
•    Gán truy nhậm đọc cho nhóm giám sát sản phẩm.

Bài 6: Lập kế hoạch xác thực

Bài học này các học viên sẽ thảo luận các tùy chọn xác thực có sẵn cho SharePoint 2010 và mô tả cách lập kế hoạch cho kiến trúc bảo mật.

Các bài học:

•    Tổng quan về xác thực
•    Giới thiệu về xác thực  Claims-based
•    Lựa chọn các phương thức xác thực

Bài thực hành : Lập kế hoạch xác thực

•    Lập kế hoạch xác thực cho công ty TNHH  Contoso.
•    Cho phép xác thực Claims-Based

Bài 7: Lập kế hoạch quản lý metadata

Bài học này giới thiệu cho học viên các chức năng quản lý metadata đồng thời giải thích cách tốt nhất sử dụng dịch vụ quản lý Metadata để phân phối các lợi ích nghiệp vụ.

Các bài học:

•    Metadata trong SharePoint 2010
•    Tổng quan về kiểu nội dung (Content Type)
•    Ánh xạ Metadata đến các yêu cầu nghiệp vụ

Bài thực hành : Lập kế hoạch quản lý Metadata

•    Thiết kế kiểu nội dung và một Term Set Framework
•    Tạo ứng dụng dịch vụ quản lý Metadata
•    Chuyển nhập Term Sets
•    Phát hành một kiểu nội dung

Bài 8: Lập kế hoạch tính toán xã hội máy tính

Bài học này giải thích cách SharePoint 2010 có thể phân phối các dịch vụ xã hội máy tính cho một tổ chức. Bài học cũng đặc biệt trọng tâm vào lập kế hoạch bạn yêu cầu để triển khai các dịch vụ User Profile nhằm tối đã hóa lợi ích xã hội hóa.

Các bài học:


•    Tổng quan về xã hội máy tính
•    Lập kế hoạch cho các tính năng xã hội máy tình trong SharePoint 2010
•    Lập kế hoạch dịch vụ User Profile

Bài thực hành  : Lập kế hoạch xã hội máy tính.

•    Lập kế hoạch User Profiles
•    Cấu hình đồng bộ User Profile

Bài 9: Thiết kế chiến lược tìm kiếm doanh nghiệp

Bài học này mô tả kiến trúc và mô hình sẵn sàng khi bạn lập kế hoạch để triển khai tìm kiếm thông tin trong một tổ chức. Bài học nà cũng bao gồm thảo luận về  cả tìm kiếm  SharePoint 2010  và Microsoft FAST Search Server 2010 cho  SharePoint.

Các bài học:

•    Tổng quan về kiến trúc tìm kiếm
•    Mô hình tìm kiếm trong SharePoint 2010
•    Lập kế hoạch khả năng và hiệu năng cho tìm kiếm
•    Ánh xạ các yêu cầu nghiệp vụ để thiết kế tìm kiếm

Bài thực hành: Thiết kế chiến lược tìm kiếm doanh nghiệp

•    Lập kế hoạch tìm kiếm
•    Lập kế hoạch mô hình vật lý
•    Tạo ứng dụng dịch vụ tìm kiếm
•    Cấu hình tìm kiếm

Bài 10: Lập kế hoạch quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM)

Bài học này sẽ giải thích cách các chức năng cốt lõi trong SharePoint 2010 có thể tác động đến tài liệu quả bạn và thiết kế quản lý các bản ghi. Bài học cũng trọng tâm vào lập kế hoạch cho quản lý nội dung doanh nghiệp.

Các bài học:

•    Tổng quan quản lý nội dung doanh nghiệp
•    Lập kế hoạch công việc cho quản lý nội dung
•    Lập kế hoạch tính năng và các chính sách cho quản lý nội dung
•    Lập kế hoạch quản lý nội dung Web (WCM)

Bài thực hành : Lập kế hoạch quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM)

•    Phát triển kế hoạch quản lý nội dung
•    Cho phép và cấu hình các chỉ số tài liệu và tổ chức nội dung
•    Cấu hình các chính sách và quản lý bản ghi

Bài 11: Lập kế hoạch thực hiện chiến lược BI  (Business Intelligence)

Bài học này giải thích cách bạn có thể tích hợp chức năng BI trong SharePoint 2010 cho chiến lược BI của doanh nghiệp.

Các bài học:

•    Tổng quan về các nguyên tắc BI
•    Lập kế hoạch truy cập dữ liệu sử dụng BCS
•    Lập kế hoạch các giải pháp BI cho SharePoint 2010
•    Lập kế hoạch báo cáo và trình diễn

Bài thực hành : Lập kế hoạch thực hiện chiến lược BI

•    Lập kế hoạch thực hiện BI trong SharePoint
•    Tạo  trung tâm BI và kích hoạt Excel Services

Bài 12: Phát triển kế hoạch quản trị

Bài học này mô tả khái niệm có liên quan tới  quản trị cho SharePoint 2010. Dựa trên kiến thức này, bài học giúp học viên lập kế hoạch quản trị trong một SharePoint 2010 farm.

Các bài học

•    Tổng quan về  quản trị
•    Các thành phần của kế hoạch quản trị
•    Lập kế hoạch quản trị trong SharePoint Server 2010
•    Thực hiện các tính năng quản trị và các chính sách trong SharePoint Server 2010

Bài thực hành : Phát triển một kế hoạch quản trị

•    Xây dựng một kế hoạch quản trị
•    Thực hiện kế hoạch quản trị

Bài 13: Thiết kế một bản kế hoạch duy trì và giám sát

Bài học này mô tả nguyên tắc nền tảng cho việc duy trì, giám sát và ánh xạ tới chức năng có sẵn trong SharePoint 2010. Bài học sử dụng nguyên tắc này này chỉ ra cách tốt nhất để phát triển một kế hoạch duy trì giám sát cho SharePoint 2010.

Các bài học:

•    Các nguyên tắc của duy trì và giám sát
•    Xây dựng một kế hoạch duy trì cho SharePoint 2010
•    Xây dựng một kế hoạch giám sát cho SharePoint 2010
•    Định hướng duy trì và giám sát liên quan tới các kỹ thuật

Bài thực hành : Xây dựng một bản kế hoạch duy trì và giám sát

•    Giải quyết lỗi trong SharePoint 2010
•    Phân tách cơ sở dữ liệu nội dung

Bài 14: Kế hoạch sẵn sàng

Bài học này mô tả các thành phần của một bản kế hoạch sẵn sàng. Bài học cũng giải thích cách ánh xạ các tính năng và thành phần trong SharePoint 2010 tới các yêu cầu nghiệp vụ để phân biệt các số liệu.

Các bài học:

•    Tổng quan về quản lý liên tục.
•    Phát triển kế hoạch liên tục cho SharePoint Server 2010
•    Xây dựng kế hoạch sao lưu phục hồi cho SharePoint Server 2010

Bài thực hành : Lập kế hoạch liên tục

•    Xây dựng kế hoạch sao lưu phục hồi
•    Kiểm thử quy trình phục hồi

Bài 15: Lập kế hoạch nâng cấp  SharePoint 2010

Bài học này học viên tìm hiểu về các tùy chọn thực hiện nâng cấp lên SharePoint 2010 từ các phiên bản trước. Bài học cũng chỉ ra sự cần thiết phát triển kế hoạch nâng cấp một cách cẩn thận.

Các bài học:


•    Chỉ ra các tình huống nâng cấp
•    Lập kế hoạch nâng cấp
•    Định hướng nâng cấp

Bài thực hành: Lập kế hoạch nâng cấp lên SharePoint 2010
•    Xây dựng kế hoạch nâng cấp

Bài 16:  Lập kế hoạch cho SharePoint Online

Bài học này mô tả sự khác nhau giữa triern khai tiền đề của SharePoint 2010, và  SharePoint Online. Bài học này cũng chỉ ra các chủ đề quản trị liên quan tới lập kế hoạch cho SPO, cũng như  triển khai cho cả SharePoint 2010 và SharePoint Online.

Các bài học:

•    Lập kế hoạch SharePoint Online
•    Lập kế hoạch quản trị SharePoint Online
•    Triển khai hỗn hợp


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN