Tin tức

Khóa học 10174B: Cấu hình và Quản trị Microsoft SharePoint 2010

23/06/2012

Nội dung khóa học:

 

Bài 1: Giới thiệu Microsoft SharePoint 2010

 Bài này cung cấp tổng quan về SharePoint 2010 and SharePoint Online.  Bài học cũng giới thiệu cho các học viên cáccông việc chuẩn bị cài đặt máy chủ đầu tiên trong hệ thống Farm của SharePoint 2010 và cung cấp chi tiết về SharePoint 2010 Sp1 và  SharePoint Online.

Các bài học  

Bài thực hành : Cài đặt SharePoint 2010

 • Bài thực hành 1:  Tạo các tài khoản AD cho SharePoint
 • Bài thực hành 2: Các yêu cầu trước khi cài đặt SharePoint Server
 • Bài thực hành 3: Cài đặt SharePoint Server
 • Bài thực hành 4: Cấu hình cài đặt SharePoint
 • Bài thực hành 5(Tùy chọn): Cài đặt một gói ngôn ngữ

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

 • Đánh giá các tính năng của Microsoft SharePoint 2010
 • Chuẩn bị cho SharePoint 2010
 • Cài đặt SharePoint 2010
 • Cài đặt nâng cao SharePoint 2010

Bài 2: Tạo một Site Intranet trong SharePoint 2010

Bài học này sẽ bao gồm việc tạo mộtsite Intranet trong SharePoint 2010 và chỉ rõ cho học viên cách thức cấu hình và quản trị các thành phần cơ bản của một SharePoint farm, bao gồm thông tin cấu hình, kiến trúc logig, cácđặc trưng giao diện và bộ máy bên dưới.

Các bài học:

 • Thực hiện khởi tạo cấu hình Farm
 • Cấu hình kiến trúc logic cho SharePoint
 • Tìm hiểu SharePoint Web Application và kiến trúc vật lý

Bài thực hành : Tạo một site  Intranet trong SharePoint 2010.

 • Bài thực hành 1: Tạo một  ứng dụng Web (Web Application)
 • Bài thực hành 2:  Tạo một tập hợp site (Site Collection)
 • Bài thực hành 3: Tạo một tập hợp site trong một Cơ sở dữ liệu nội dung mới

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Thực hiện khởi tạo cấu hình Farm
 • Cấu hình kiến trúc logic cho SharePoint
 • Tìm hiểu SharePoint Web Application và kiến trúc vật lý


Bài 3: Quản trị và tự động hóa SharePoint

Bài học này bao các học viên sẽ tìmhiểu về quản trị và tự động hóa SharePoint. Bài học cũng bao gồm cách áp dụngcác tùy chọn để quản trị và tự động hóa SharePoint, bao gồm các công cụ quảntrị Central Administration, STSADM, và PowerShell. Bài học cũng sẽ giới thiệu cho các học viên về nhật ký (log).

Các bài học

 • Cấu hình  Central Administration
 • Quản trị  SharePoint từ dòng lệnh
 • Tự động hóa điều hành hệ thống SharePoint  bằng công cụ Windows PowerShell

Bài thực hành : Tự động hóa SharePointbằng công cụ Windows PowerShell

 • Bài thực hành 1: Thêm các chức năng cho Windows PowerShell
 • Bài thực hành 2: Ủy quyền khả thi sử dụng Windows PowerShell để quản lý SharePoint
 • Bài thực hành 3: Báo cáo Web và các thuộc tính  tập hợp site
 • Bài thực hành 4: Tạo tập hợp Site sử dụng Windows PowerShell
 • Bài thực hành 5: Tạo và cập nhật các mục bản ghi ( Item)

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể :

 • Cấu hình  Central Administration
 • Quản trị  SharePoint từ dòng lệnh
 • Tự động hóa điều hành hệ thống SharePoint  bằng công cụ Windows PowerShell


Bài 4: Cấu hình Quản trị nội dung (Content Management)

Bài học này các học viên tìm hiểu vềcách cấu hình quản trị nội dung. Bài học cũng giải thích rõ cách quản lý nội dung như thế nào ( (Danh sách, các thư viện, mục bản ghi và tài liệu).

Các bài học

 • Tôi ưu hóa lưu trữ và truy cập
 • Quản lý kiểu nội dung và cột của Site
 • Cấu hình các dịch vụ quản lý Metadata

Bài thực hành : A: Cấu hình Throttling cho danh sách và lưu trữ BLOB từ xa

 • Bài thực hành 1: Cấu hình Throttling cho danh sách
 • Bài thực hành 2: Cho phép  FILESTREAM và cung cấp lưu trữ dữ liệu RBS
 • Bài thực hành 3: Cài đặt  RBS trên tất cả các Web và máy chủ ứng dụng
 • Bài thực hành 4: Cấu hình kích cỡ BLOB cho RBS

Bài thực hành : B:  Cấu hình quản lý Metadata

 • Bài thực hành 1: Cấu hình và thực hiện quản lý Metadata

Sau khi hoàn thành bài học này, các học viên có thể

 • Tôi ưu hóa lưu trữ và truy cập
 • Quản lý kiểu nội dung và cột của Site
 • Cấu hình các dịch vụ quản lý Metadata

Bài 5: Cấu hình xác thực  (Authentication)

Bài học này mô tả quy trình quản trị xác thực cho các ứng dụng Web trong SharePoint.

Các bài học

 • Tìm hiểu trình cung cấp xác thực SharePoint truyền thống
 • Tìm hiểu về  xác thực dạng liên hợp (Federated Authentication)

Bài thực hành : A:  Cấu hình xác thực tùy chỉnh

 • Bài thực hành 1: Tạo và cấu hình  một cơ sở dữ liệu ASP.NET Membership.
 • Bài thực hành 2: Tạo một ứng dụng web sử dụng  xác thực Claims-Based.

Bài thực hành : B: Cấu hình lưu trữbảo mật

 • Bài thực hành 1: Tạo các tài khoản người dùng trùy cập dữ liệu bên ngoài
 • Bài thực hành 2: Cấu hình các dịch vụ lưu trữ bảo mật
 • Bài thực hành 3: Cấu hình bảo mật lưu trữ các tài khoản không được giám sát.

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể: 


Bài 6: Bảo mật nội dung

Bài học này sẽ giới thiệu chi tiết cách quản lý nội dung bảo mật của SharePoint trong một ứng dụng web.

Các bài học

 • Quản trị nhóm trong SharePoint
 • Thực hiện gán quyền cho nhóm  (Role)
 • Bải mật và giám sát nội dung SharePoint
 • Cấu hình bảo mật cho nội dung SharePoint.

Bài thực hành : Cấu hình bảo mật cho nội dung SharePoint.

 • Bài thực hành 1: Quản lý các nhóm SharePoint
 • Bài thực hành 2: Tạo các mức quyền tùy chỉnh
 • Bài thực hành 3: Quản lý các cấp phép và thừa kế
 • Bài thực hành 4: Tạo một chính sách ứng dụng web

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Quản trị nhóm trong SharePoint
 • Thực hiện gán quyền cho nhóm  (Role)
 • Bải mật và giám sát nội dung SharePoint
 • Cấu hình bảo mật cho nội dung SharePoint.


Bài 7: Quản lý các tùy chỉnh 
SharePoint

Trong bài học này, các học viên cóthể quản lý các tùy trỉnh trong môi trường SharePoint.

Các bài học

 • Tùy chỉnh Microsoft SharePoint
 • Triển khai và quản lý các Features và Solutions
 • Cấu hình Sandboxed Solutions

Bài thực hành : A: Quản trị  Features và Solutions

 • Bài thực hành 1: Quản trị các  Feature
 • Bài thực hành 2: Quản trị các Solution

Bài thực hành : B: Quản trị các  Sandboxed Solution

 • Bài thực hành 1: Quản trị các  SandBoxed Solution
 • Bài thực hành 2: Sửa đổi SandBoxed Solutions Timer Jobs
 • Bài thực hành 3: Cấu hình các Sandbox Point

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể completing this module, students will be able to:

 • Tùy chỉnh cài đặt SharePoint để phù hợp với tổ chức cần.
 • Triển khia vài quản lý t feature và solution
 • Cấu hình các sandboxed solution.


Bài 8: Cấu hình bảo mật các dịch vụ và ứng dụng dịch vụ.

Bài học này các học viên sẽ đượ họccách quản lý dịch vụ tổng thể của SharePoint, cũng như dịch vụ riêng lẻ của cácứng dụng dịch vụ.

Các bài học

 • Bải mật dịch vụ SharePoint doanh nghiệp
 • Bảo mật và độc lập các ứng dung web
 • Các dịch vụ và ứng dụng dịch vụ

Bài thực hành : A: Quản trị các dịch vụ SharePoint

 • Bài thực hành 1: Quản trị các dịch vụ SharePoint.
 • Bài thực hành 2: Quản trị các dịch vụ SharePoint trong Windows

Bài thực hành : B: Cấu hình bảo mật ứng dụng

 • Bài thực hành 1: Cấu hình bảo mật ứng dụng web và Pool ứng dụng
 • Bài thực hành 2: Cấu hình tầng bảo mật Sockets

Bài thực hành : C: Cấu hình các ứng dụng dịch vụ

 • Bài  1: Tạo một ứng dụng dịch vụ

Sau khi hoàn thành bài học này các học viên có thể :

 • Bảo mật mức doanh nghiệp các dịch vụ SharePoint.
 • Bảo mật ứng dụng web.
 • Cấu hình các dịch vụ SharePoint và ứng dụng dịch vụ.


Bài 9: Hồ sơ (Profile) người dùng và mạng xã hội

Bài học này mô tả cách quản lý hồ sơngười dùng, My Sites, và mạng xã hội.

Các bài học

 • Cấu hình hồ sơ người dùng
 • Thực hiện các tính năng mạng xã hội

Bài thực hành: A: Cấu hình hồ sơngười dùng.

 • Bài thực hành 1: Tạo một ứng dụng dịch vụ hồ sơ người dùng
 • Bài thực hành 2: Cấu hình hồ sơ người dùng
 • Bài thực hành 3: Cấu hình chuyển nhập hồ sơ người dùng từ dữ liệu nguồn bên ngoài.

Bài thực hành : B: Quản trị My Sites

 • Bài thực hành 1: Cấu hình My Sites
 • Bài thực hành 2: Tạo My Site và hồ sơ của bạn.
 • Bài 3: Cấu hình các tính năng mạng xã hội

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Cấu hình hồ sơ người dùng.
 • Thực hiện các tính năng mạng xã hội trong SharePoint 2010.


Bài 10: Quản trị và cấu hình tìm kiếm trong SharePoint

Bài này sẽ thảo luận cách quản trị và cấu hình tìm kiếm trong SharePoint 2010.

Các bài học:

 • Cấu hình tìm kiêm
 • Tùy chỉnh tìm kiếm

Bài thực hành : A: Cấu hình tìm kiếm

 • Bài thực hành 1: Tạo nội dung tìm kiếm
 • Bài thực hành 2: Tạo site tìm kiếm
 • Bài thực hành 3: Tạo và cấu hình nguồn nội dung
 • Bài thực hành 4: Cấu hình kiểu tệp
 • Bài thực hành 5: Cấu hình thiết đặt tìm kiếm
 • Bài thực hành 6: Cấu hình các thuộc tính quản lý
 • Bài thực hành 7: Tạo và cấu hình phạm vi tìm kiếm

Bài thực hành : B: Điều chỉnh tìmkiếm

 • Bài thực hành 1: Tạo các từ khóa và tối ưu
 • Bài thực hành 2: Cấu hình  kho
 • Bài thực hành 3: Câu hình các từ khóa

Sau khi hoàn thành bài học này cáchọc viên có thể:

 • Cấu hình tìm kiêm
 • Tùy chỉnh tìm kiếm


Bài 11: Thực hiện hiệu suất các ứng dụng dịch vụ

Bài học này sẽ giới thiệu cho các học viên cách cấu hình các ứng dụng dịch vụ chỉ định.

 

Các bài học:

 • Thực hiện BCS
 • Cấu hình dịch vụ Excel
 • Tìm hiểu các dịch vụ  PerformancePoint
 • Thực hiện các dịch vụ InfoPath Forms
 • Thực hiện các tính năng dịch vụ Visio
 • Thực hiện các dịch vụ Access
 • Thực hiện Office Web Apps

Bài thực hành : Thực hiện Office WebApps

 • Bài thực hành 1: Cài đặt và cấu hình Office Web Apps
 • Bài thực hành 2: Cấu hình và kiểm Office Web Apps trong một thư viện tài liệu

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Mô tả được BCS
 • Cấu hình dịch vụ Excel
 • Mô tả được dịch vụ  PerformancePoint
 • Thực hiện các dịch vụ InfoPath Forms
 • Thực hiện các tính năng dịch vụ Visio
 • Thực hiện các dịch vụ Access
 • Cài đặt Office Web Apps

 
Bài1 2: Cài đặt và nâng cấp lên SharePoint 2010

Trong bài học này học viên tìm hiểu về cách cài và nâng cấp lên SharePoint 2010 theo các tình huống thay đổi, và duy Microsoft SharePoint 2010

 Các bài học

 • Cài đặt các máy chủ  SharePoint và Farm
 • Nâng cấp lên SharePoint 2010
 • Đánh giá việc cài đặt và nâng cấp
 • Cấu hình thiết đặt điều hành SharePoint
 • Cập nhật SharePoint

Bài thực hành : A: Chuẩn bị SharePoint 2007 để nâng cấp lên SharePoint 2010

 • Bài thực hành 1: Thực hiện duy trì cơ sở dữ liệu SQL Server
 • Bài thực hành 2: Di chuyển một tập hợp site giữa các cơ sở dữ liệu nội dung
 • Bài thực hành 3: Chuẩn bị Cơ sở dữ liệu SQL Server để nâng cấp
 • Bài thực hành 4: Chuẩn bị SharePoint 2007 để nâng cấp

Bài thực hành : B: Nâng cấp SharePoint 2007 lên SharePoint 2010

 • Bài thực hành 1: Nâng cấp SharePoint 2007 lên SharePoint 2010
 • Bài thực hành 2: Nâng cấp các cơ sở dữ liệu nội dung
 • Bài thực hành 3: Thực hiện  nâng cấp

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Cài đặt các máy chủ và farm.
 • Nâng cấp SharePoint 2007 lên SharePoint 2010.
 • Lập kế hoạch cài đặt và nâng cấp.
 • Cấu hình các thiết đặt điều hành trong SharePoint 2010.
 • Cập nhật SharePoint.


Bài 13: Thực hiện khả năng sẵn sàng

Bài học này giới thiệu cho học viên cách cấu hình đảm bảo tính sẵn sàng cho SharePoint.

Các bài học

 • Bảo vệ và phục hồi nội dung
 • Sao lưu và phục hồi
 • Thực hiện các giải pháp mang tính sẵn sàng cao

Bài thực hành : A: thực hiện chiếnlược sao lưu

 • Bài thực hành 1: Sao lưu SharePoint sử dụng Central Administration
 • Bài thực hành 2: Tìm hiểu  các Log và file sao lưu cho SharePoint
 • Bài thực hành 3: Tự động hóa sao lưu sử dụng Windows PowerShell

Bài thực hành : B: Thực hiện chiếnlược phục hồi

 • Bài thực hành 1: Phục hồi ứng dụng Web sử dụng Central Administration
 • Bài thực hành 2: Tìm hiểu các Log và file phục hồi
 • Bài thực hành 3: Thực hiện phục hồi từng phần.

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có thể:

 • Bảo vệ và phục hồi nội sung and Recovering Content
 • Sao lưu và phục hồi
 • Thực hiện các giải pháp mang tính sẵn sàng cao


Bài 14: Giám sát và tối ưu hiệu năng SharePoint.

Bài học này giới thiệu cho học viên cách giám sát hiệu năng, sức khỏe và tính khả dụng hệ thống, trên cơ sở đó chỉ ra các vấn đề về hệ thống.

Các bài học

 • Giám sát Logs
 • Cấu hình và phân tích hệ thông SharePoint
 • Cấu hình báo cáo sử dụng và phân tích Web
 • Giám sát và tối ưu hiệu năng SharePoint

Bài thực hành : A: Cấu hình giám sát SharePoint

 • Bài thực hành 1: Cấu hình theo dõi log SharePoint

Bài thực hành: B: Phân tích đánh giá hệ thống SharePoint

 • Bài thực hành 1: Cấu hình các quy tắc giám sát hệ thống
 • Bài thực hành 2: Xem xét và sửa các vấn đề hệ thống

Bài thực hành : C: Báo cáo sử dụng  SharePoint

 • Bài thực hành 1: Cấu hình tập dữ liệu sử dụng SharePoint
 • Bài thực hành 2: Tạo các báo cáo từ cơ sở dữ liệu log

Sau khi hoàn thành bài này, các học viên có thể:

 • Sử dụng các log giám sát để thiết lập cơ sở giám sát hiệu năng.
 • Cấu hình trình phân tích hệ thống giám sát SharePoint.
 • Cấu hình báo cáo sử dụng và phân tích web.
 • Giám sát hiệu năng máy chủ và tối ưu hóa máy chủ


Bài 15: SharePoint trực tuyến  và  Office 365

Bài học này bao gồm việc thực hiệnvà quản  trị Office 365 và SharePoint trựctuyến.

Các bài học.

 • Giới thiệu Office 365 và SharePoint trực tuyến
 • Cài đặt Office 365
 • Quản trị  SharePoint trực tuyến

Sau khi hoàn thành bài học này, cáchọc viên có

 • Mô tả các thành phần của Office 365 và so sánh các chức năng SharePoint trực tuyến .
 • Tạo và cấu hình các thuê bao Office 365.
 • Bảo mật  SharePoint trực tuyến và tích hợp các hệ thống.

 

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN