Tin tức

Khóa học 50135A: Học Microsoft Office Access 2007 từng bước- cấp độ 1

30/06/2012

Về khóa học:

Khóa học 2 ngày giới thiệu cho các học viên tổng quan về các tính năng và chức năng của  Microsoft Office Access 2007.

Đối tượng tham dự


Khóa học này hướng tới những người làm việc với thông tin và muốn bắt đầu với các kỹ năng vơi  Access 2007.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên sẽ biết các làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ và cách tạo các thành phần của một cơ sở dữ liệu, họ cũng sẽ nắm được kiến thức thông tin trong cơ sở dữ liệu. Ngoài ra học viên sẽ biết cách chuyển nhập dữ liệu và xuất dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu từ các tệp. Các kiến thức này bao gồm:

•    Làm việc với Access 2007.
•    Hiểu các khái niệm cơ sở dữ liệu.
•    Mở một cơ sở dữ liệu sẵn có.
•    Khám phá các bảng, truy vấn, forms, và báo cáo.
•    Xem trước và in các đối tượng Access.
•    Tạo một cơ sở dữ liệu từ một mẫu.
•    Tạo một cơ sở dữ liệu và một bảng bằng thủ công.
•    Tạo một bảng từ một mẫu.
•    Thao tác các cột và dòng của bảng.
•    Tạo một form sử dụng công cụ Form
•    Định nghĩa lại các thuộc tính  form.
•    Thay đổi sắp sếp form.
•    Thu thập dữ liệu qua e-mail.
•    Sắp sếp thông tin trong một bảng.
•    Lọc thông tin trong một bảng.
•    Lọc thông tin sử dụng.
•    Chuyển nhập thông tin từ cơ sở dữ liệu Access khác.
•    Chuyển nhập thông tin từ bảng tính Excel.
•    Chuyển nhập hoặc liên kết tới một danh sách SharePoint.
•    Chuyển nhập thông tin từ một tệp văn bản,một tệp XML, HTML, một thư mục Outlook, và một tệp  dBASE.
•    Xuất chuyển thông tin sang một cơ sở dữ liệu Access khác
•    Xuất chuyển thông tin vào trong bảng tính Excel và Word.
•    Xuất chuyển thông tin đến một danh sách SharePoint, một tệp văn bản, một tệp XML, or hoặc HTML.
•    Sao chép thông tin tới các chương trình Office khác.

Nội dung khóa học

Bài 1: Giới thiệu về Access 2007

Các bài học :

•    Làm việc với Access 2007
•    Tìm hiểu các khái niệm cơ sở dữ liệu
•    Mở một cơ sở dữ liệu khác
•    Khám phá các bảng
•    Khám phá các truy vấn
•    Khám phá Form
•    Khám khá báo cáo
•    Khám phá các đối tượng Access khác
•    Xem trước và in các đối tượng Access

Bài 2: Cơ sở dữ liệu và bảng


Các bài học:

•    Tạo một cơ sở dữ liệu từ một mẫu
•    Tạo một cơ sở dữ liệu và bảng bằng thủ công
•    Tạo một bảng từ một mẫu
•    Thao tác với các cột và dòng của bảng

Bài 3: Nhập dữ liệ đơn giản


Các bài học:


•    Tạo một Form by sử dụng công cụ Form
•    Tinh chỉnh các thuộc tính Form
•    Thay đổi thứ tự một Form
•    Thu thập dữ liệu qua E-Mail

Bài 4: Hiển thị dữ liệu

Các bài học:

•    Sắp xếp thông tin trong bảng
•    Lọc thông tin trong một bảng
•    Lọc thông tin sử dụng Form

Bài 5: Các thủ tục chuyển nhập dữ liệu

Các bài học:

•    Chuyển nhập thông tin từ một cơ sở dữ liệu Access khác
•    Chuyển nhập thông tin từ một bảng tính Excel
•    Chuyển nhập thông tin hoặc liên kết tới một danh sách SharePoint
•    Chuyển nhập thông tin từ một tệp văn bản
•    Chuyển nhập thông tin từ một tệp  XML
•    Chuyển nhập thông tin từ một tệp HTML
•    Chuyển nhập thông tin từ thư mục Outlook
•    Chuyển nhập thông tin từ một tệp dBASE

Bài 6: Các thủ tục xuất dữ liệu

Các bài học:

•    Xuất thông tin sang một cơ sở dữ liệu Access khác
•    Xuất thông tin sang Excel
•    Xuất thông tin tới một danh sách SharePoint
•    Xuất thông tin sang Word
•    Xuất thông tin sang tệp văn bản.
•    Xuất thông tin sang tệp XML
•    Xuất thông tin sang tệp  HTML
•    Sao chép thông tin sang các chương trình Office khác

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Microsoft Office, Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900

Công ty ESVN luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo Microsoft Office, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint
, giải pháp doanh nghiệp, thiết kế web, thương mại điện tử

Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam-ESVN