Tin tức

Tạo ứng dụng Client đơn giản với SharePoint Foundation 2010

05/06/2013

Để tạo một ứng dụng Client với mã quản lý .NETchúng ta có thể thực hiện sử dụng mô hình các đối tượng server, tuy nhiên trong SharePoint 2010 cung cấp cho bạn một mô hình mới (Client Object Model) với các API hỗ trợ tương tác với các đối tượng phía Server hiệu quả. Để thực hiện điều này, bạn phải thiết lập tham chiếu tới hai thư viên  Microsoft.SharePoint.Client.dll và Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll. Bạn có thể sao chép các file DLL từ thư mục %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\ISAPI của máy chủ chạy Microsoft SharePoint Foundation 2010 tới máy tính của bạn.

Tạo một ứng dụng Console

Để giúp bạn làm quen với mô hình lập trình mới này, cũng như đơn giản hóa ứng dụng giúp bạn dễ hiểu, bài viết này chia sẻ với bạn các bước của công việc lập trình thông qua việc tạo một ứng dụng console trong  Microsoft Visual Studio sử dụng các đối tượng trong không gian tên  Microsoft.SharePoint.Client để trả về các thuộc tính của Web site.

1. Trên  menu File, chọn New và bấm Project.
2. Trong hộp thoại New Project, chọn Visual C#  trong khung Installed Templates. Chọn Windows và bấm Console Application. Chọn .NET Framework 3.5 từ hộp danh sách thả xuống ở phía trên của khung. Nhập tên và vị trí lưu trữ cho dự án trong hộp Name Location và bấm OK.
3. Trong Windows Explorer, sao chép hai tệp tin DLLs từ thư mục %ProgramFiles%\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\ISAPI của máy chủ vào thư mục gốc của ứng dụng console.
4. Trong dự án, bấm chuột phải lên Solution Explorer, bấm Add Reference, và trong hộp thoại  Add Reference, bấm tab Browse và điều hướng tới thư mục bạn đã sao chép hai tệp tin Microsoft.SharePoint.Client.dll và Microsoft.SharePoint.Client.Runtime.dll. chọn hai tệp tin này và bấm OK.
5. Ví dụ dưới đây sẽ trả về và hiển thị tiêu đề của Web site với  URL chỉ định trong hàm tạo ClientContext(). Phương thức Load(T)(T, Expression(Func(T,Object))[]) xác định đối tượng nhận từ server, trong trường hợp này là Web site, và phương thức ExecuteQuery() thực hiện truy vấn. Bởi vì đối tượng Web site được tải xuống, tất cả các thuộc tính mặc định là có sẵn để hiển thị trong ứng dụng console. 

using System;
using Microsoft.SharePoint.Client;
namespace Microsoft.SDK.SharePointServices.Samples
{
    class DisplayWebTitle
    {
        static void Main()
        {
            ClientContext clientContext = new ClientContext("http://MyServer/sites/MySiteCollection/MyWebSite");
            Web oWebsite = clientContext.Web; 
            clientContext.Load(oWebsite);
            clientContext.ExecuteQuery();
 
            Console.WriteLine("Title: {0} Created: {1}", oWebsite.Title, oWebsite.Created);
        }
    }
}

6. Ấn F5 để chạy ứng dụng và hiển thị tiêu đề và ngày tạo Web site trong ứng dụng

Quý khách có nhu cầu Đào tạo Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đào tạo một cách tốt nhất!
Email: dungdq@esvn.com.vn
ĐT: 098-953.2900


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam