Tin tức

Chuẩn bị triển khai Sharepoint Server 2010

16/10/2012

Chuẩn bị triển khai SharePoint Server 2010

Phần này cung cấp các bước cần thiết để thực hiện trước khi bạn triển khai Microsoft SharePoint Server 2010.

•    Yêu cầu phần cứng và phần mềm (SharePoint Server 2010): Phần này cung cấp thông tin yêu cầu phần cứng tối thiểu, phần mềm cần thiết để cài đặt SharePoint Server 2010.
•    Các tài khoản quản trị và dịch vụ cần thiết cho việc triển khai ban đầu (SharePoint Server 2010): Phần này cung cấp thông tin về  các tài khoản quản trị và dịch vụ được yêu cầu ban đầu cho việc triển khai SharePoint Server 2010. Tài khoản bổ sung và cho phép được yêu cầu thực hiện đầy đủ tất cả các khía cạnh của một farm sản phẩm.
•    Yêu cầu cấu hình SQL Server cho các môi trường SharePoint (SharePoint Server 2010): Bài viết này mô tả làm thế nào để ổn định Microsoft SQL Server cho Microsoft SharePoint 2010 môi trường Sản phẩm.

Các yêu cầu phần cứng và phần mềm cho
Sharepoint Server 2010

Phần này liệt kê thông tin phần cứng tối thiểu, cầu phần mềm cài đặt và chạy Microsoft SharePoint Server 2010. Trong phần này bao gồm:
• Tổng quan
• Yêu cầu phần cứng cho các máy chủ Web, máy chủ ứng dụng, và cài đặt máy chủ đơn (Single Server)
• Yêu cầu phần cứng máy chủ
• Yêu cầu phần mềm
• Truy cập phần mềm ứng dụng

Tổng quan

Microsoft SharePoint Server 2010 cung cấp cho một số các kịch bản cài đặt. Hiện nay, các kịch bản cài đặt này bao gồm máy chủ đơn với các cài đặt cơ sở dữ liệu được xây dựng sẵn và cài đặt Farm.

Yêu cầu phần cứng cho các máy chủ Web, máy chủ ứng dụng, và cài đặt máy chủ đơn (Single Server)

Các yêu cầu trong bảng dưới đây được áp dụng để cài đặt trên một máy chủ với một cơ sở dữ liệu được xây dựng sẵn và các máy chủ chạy SharePoint Server 2010 trong môi trường Farm

Thành phần

Yêu cầu tối thiểu

Processor

64-bit, 4 cores

RAM

·      4 GB cho người phát triển hoặc sử dụng thử đánh giá

·      8 GB sử dụng cho sản phẩm trong một máy chủ hoặc nhiều mày chủ trong Farm

Hard disk

80 GB cho đĩa hệ thống


Các yêu cầu trong bảng dưới đây áp dụng cho các máy chủ cơ sở dữ liệu trong môi trường sản phẩm với nhiều máy chủ hệ thống farm.

Component

Minimum requirement

Processor

·      64-bit, 4 cores để triển khai mô hình nhỏ

·      64-bit, 8 cores để triển khai mô hình mức trung bình

RAM

·      8 GB cho triển khai mô hình nhỏ

·      16 GB cho triển khai mô hình mức trung bình

Lưu ý:

Những giá trị này cao hơn so với những khuyến cáo với các giá trị tối thiểu cho SQL Server vì sự phân bố các dữ liệu cần thiết cho một môi trường sản phẩm SharePoint 2010

Hard disk

80 GB cho ổ đĩa hệ thống

Không gian đĩa cứng phụ thuộc nội dung của sharepoint


Yêu cầu phần mềm
Các yêu cầu trong các bảng sau đây áp dụng cho máy chủ đơn với các cài đặt cơ sở dữ liệu được xây dựng sẵn và cài đặt farm.
Yêu cầu tối thiểu:

Môi trường

Yêu cầu tối thiểu

Máy chủ cơ sở dữ liệu trong môi trường farm

One of the following:

·      Microsoft SQL Server 2008 R2 phiên bản 64 bit

·      Microsoft SQL Server 2008 with Service Pack 1 (SP1) phiên bản 64 bit và Cumulative Update 2. Từ trang  Cumulative update package 2 for SQL Server 2008 Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165962). Khi bạn cài đặt Microsoft SQL Server 2008 SP1 trên Windows Server 2008 R2, bạn có thể nhận cảnh báo mức độ tương thích. Có thể bỏ qua và tiếp tục cài đặt.

·      Microsoft SQL Server 2005 with Service Pack 3 (SP3) phiên bản 64 bit. Từ trang (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165748).

Máy chủ đơn với cơ sở dữ liệu dựng sẵn

·      Windows Server 2008 Standard phiên bản 64 bit, Enterprise, Data Center, hoặc Web Server với SP2, hoặc phiên bản 64-bit Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Data Center, hoặc Web Server. Nếu chạy Windows Server 2008 không có SP2, công cụ Microsoft SharePoint Products Preparation Tool sẽ cài đặt Windows Server 2008 SP2 một cách tự động.

Lưu ý:

Bạn phải tải về bản cập nhật cho Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 trước khi chạy Setup. Cập nhật một hotfix cho SP1 NET 3.5 Framework được cài đặt bởi các công cụ chuẩn bị.

·      KB979917 - QFE for Sharepoint issues - Perf Counter fix & User Impersonation (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192577)

·      Dành cho Windows Server 2008 SP2, download file Windows6.0-KB979917-x64.msu (Vista).

·      Danhc cho Windows Server 2008 R2, download file Windows6.1-KB979917-x64.msu (Win7).

Cài đặt các yêu cầu:

·      Web Server (IIS) role

·      Application Server role

·      Microsoft .NET Framework version 3.5 SP1

·      SQL Server 2008 Express with SP1

·      Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

·      Microsoft Filter Pack 2.0

·      Microsoft Chart Controls for the Microsoft .NET Framework 3.5

·      Windows PowerShell 2.0

·      SQL Server 2008 Native Client

·      Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET

·      ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1

·      A hotfix for the .NET Framework 3.5 SP1 that provides a method to support token authentication without transport security or message encryption in WCF.

·      Windows Identity Foundation (WIF)

Lưu ý:

Nếu  Microsoft "Geneva" Framework được cài đặt, phải gỡ bỏ trước khi cài Windows Identity Foundation (WIF).

Các máy chủ  Web Front-end Và các máy chủ ứng dugnj trong farm

·      Windows Server 2008 Standard, Enterprise, Data Center phiên bản 64 bit, hoặc Web Server với SP2, hoặc Windows Server 2008 R2 Standard, Enterprise, Data Center 64 bit, hoặc Web Server. Nếu chạy Windows Server 2008 với SP1, công cụ Microsoft SharePoint Products Preparation Tool cài đặt Windows Server 2008 SP2 một cách tự động.

Cái đặt các yêu cầu:

·      Web Server (IIS) role

·      Application Server role

·      Microsoft .NET Framework version 3.5 SP1

·      Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64)

·      Microsoft Filter Pack 2.0

·      Microsoft Chart Controls for the Microsoft .NET Framework 3.5

·      Windows PowerShell 2.0

·      SQL Server 2008 Native Client

·      Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET

·      ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1

·      A hotfix for the .NET Framework 3.5 SP1 that provides a method to support token authentication without transport security or message encryption in WCF.

·      Windows Identity Foundation (WIF)

 

Máy trạm

·      Trình duyệt được hỗ trợ. Tham khảo (http://technet.microsoft.com/library/ff6c5b8c-59bd-4079-8f0b-de4f8b4e0a86(Office.14).aspx).


Truy cập phần mềm ứng dụng

Để cài đặt Windows Server 2008, Microsoft SQL Server, SharePoint Server, có thể truy cập các trang web được liệt kê trong phần này. Có thể cài các thành phần yêu cầu thông qua bắt đầu trang SharePoint Server. Các phần mềm điều kiện cũng có sẵn từ các trang web được liệt kê trong phần này. Web Server (IIS) role và vai trò máy chủ ứng dụng có thể được kích hoạt thủ công trong Server Manager.

·      SharePoint Server 2010 Standard Trial (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197413)

·      SharePoint Server 2010 Enterprise Trial (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197414)

·      2010 Server Language Packs for SharePoint Server 2010, Project Server 2010, Search Server 2010, and Office Web Apps 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197415)

·      Windows Server 2008 R2 and SharePoint Server 2010: Better Together (white paper) (http://technet.microsoft.com/library/849bbd03-0914-4464-b34d-24fb9eed3564(Office.14).aspx)

·      Business Productivity at Its Best: Microsoft Office 2010 and SharePoint Server 2010 Better Together (white paper) (http://technet.microsoft.com/library/7cb3da78-28e9-47e5-9218-fcf9d4801205(Office.14).aspx)

·      Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197426)

·      Windows Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197428)

·      SQL Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197429)

·      SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179611)

·      SQL Server 2005 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197431)

·      Microsoft SQL Server 2008 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166490)

·      Cumulative update package 2 for SQL Server 2008 Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165962)

·      Cumulative update package 5 for SQL Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=197434). Download the SQL_Server_2008_RTM_CU5_SNAC file.

·      Microsoft SQL Server 2005 SP3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166496)

·      Cumulative update package 3 for SQL Server 2005 Service Pack 3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165748)

·      Microsoft Windows Server 2008 SP2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166500)

·      Windows Server 2008 with SP 2 FIX: A hotfix that provides a method to support the token authentication without transport security or message encryption in WCF is available for the .NET Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160770)

·      Windows Server 2008 R2 FIX: A hotfix that provides a method to support the token authentication without transport security or message encryption in WCF is available for the .NET Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166231)

·      Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=131037)

·      Microsoft SQL Server 2008 Express Edition Service Pack 1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166503)

·      Windows Identity Foundation for Windows Server 2008 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=160381)

·      Windows Identity Foundation for Windows Server 2008 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=166363)

·      Microsoft Sync Framework v1.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141237)

·      Microsoft Office 2010 Filter Packs (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=191851)

·      Microsoft Chart Controls for Microsoft .NET Framework 3.5 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=141512)

·      Windows PowerShell 2.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=161023)

·      Microsoft SQL Server 2008 Native Client (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166505)

·      Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=160390)

·      KB979917 - QFE for Sharepoint issues - Perf Counter fix & User Impersonation (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192577)

·      For Windows Server 2008 SP2, download the Windows6.0-KB979917-x64.msu (Vista) file.

·      For Windows Server 2008 R2, download the Windows6.1-KB979917-x64.msu (Win7) file.

·      ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163519) for Windows Server 2008 SP2

·      ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163524) for Windows Server 2008 R2 or Windows 7

·      Microsoft Silverlight 3 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=166506)

·      Microsoft Office 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=195843)

·      SQL Server 2008 R2 Reporting Services Add-in for Microsoft SharePoint Technologies 2010 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=192588)

·      SQL Server Remote BLOB Store installation package from the Feature Pack for Microsoft SQL Server 2008 R2. For the download, go to the Download Center (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=177388).

·      Microsoft Server Speech Platform (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179612)

·      Speech recognition language for English (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179613)

·      Speech recognition language for Spanish (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179614)

·      Speech recognition language for German (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179615)

·      Speech recognition language for French (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179616)

·      Speech recognition language for Japanese (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179617)

·      Speech recognition language for Chinese (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179618)

·      Office Communicator 2007 R2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196930)

·      Microsoft SharePoint Designer 2010 (32-bit) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196931)

·      Microsoft SharePoint Designer 2010 (64-bit) (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=196932)


Công ty ESVN
luôn sẵn hàng hợp tác về lĩnh vực: Đào tạo sharepoint, Giải pháp sharepoint, Cổng thông tin SharePoint

ESVN công ty thiết kế webDịch vụ SEO - Đăng ký tên miền

Thiet ke web mien phiHoc thiet ke web

Nơi hội tụ giải pháp


Công ty Cổ phần Eastern Sun Việt Nam