Tin tức

Kiến thức SQL: Từ khóa ORDER BY

10/06/2013

Từ khóa ORDER BY được dùng để sắp xếp một tập các bản ghi trong câu lệnh SELECT theo một hoặc nhiều tiêu chí.

Từ khóa ORDER BY sắp xếp các bản ghi mặc định là tăng dần. Để sắp xếp giảm dần chúng ta dùng từ khóa DESC.

Cú pháp ORDER BY

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
ORDER BY column_name,column_name ASC|DESC;

Demo CSDL

Dưới đây là bảng ví dụ “Customers” của CSDL Northwind:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

Ví dụ ORDER BY

Câu lệnh SQL dưới đây lấy ra tất cả các khách hàng từ bảng “Customers”, được sắp xếp theo cột “Country”:

Cú pháp

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country;

Ví dụ ORDER BY DESC

Câu lệnh SQL dưới đây lấy ra tất cả các khách hàng từ bảng “Customers”, được sắp xếp giảm dần theo cột “Country”:

Cú pháp

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country DESC;

Ví dụ ORDER BY theo nhiều cột

Câu lệnh SQL dưới đây lấy ra tất cả các khách hàng từ bảng “Customers”, được sắp xếp theo cột “Country” và cột “CustomerName”:

Câu lệnh

SELECT * FROM Customers
ORDER BY Country,CustomerName;

 Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL