Tin tức

Kiến thức SQL: Toán tử IN

29/06/2013

Toán tử IN cho phép bạn chỉ ra nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE. Ứng dụng trong thiết kế web là bạn có thể tìm kiếm với nhiều giá trị truyền vào cùng 1 lúc ví dụ như tìm kiếm nâng cao có nhiều tiêu chí hoặc 1 tiêu chí nhưng có nhiều giá trị.

Cú pháp toán tử IN:

SELECT column_name(s)

FROM table_name

WHERE column_name IN (value1,value2,...);

Dưới đây là bảng demo “Customers” trong CSDL Northwind để chúng ta thực hành:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Ví dụ về toán tử IN:

Lấy ra tất cả các khách hàng có City là “Paris” hoặc “London”:

SELECT * FROM Customers
WHERE City IN ('Paris','London');

 

Để tham dự các khóa hc SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào to SQL