Tin tức

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

01/07/2013

Sử dụng toán tử BETWEEN để lấy giá trị trong 1 khoảng nào đó. Các giá trị có thể là số, chữ hoặc ngày tháng.

Cú pháp:

ELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

Chúng ta có bảng Products trong CSDL Northwind như dưới đây:

ProductID

ProductName

SupplierID

CategoryID

Unit

Price

1

Chais

1

1

10 boxes x 20 bags

18

2

Chang

1

1

24 - 12 oz bottles

19

3

Aniseed Syrup

1

2

12 - 550 ml bottles

10

4

Chef Anton's Cajun Seasoning

1

2

48 - 6 oz jars

22

5

Chef Anton's Gumbo Mix

1

2

36 boxes

21.35

 

Ví dụ:

Lấy ra tất cả các sản phẩm có giá giữa 10 và 20

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

Lấy ra tất cả các sản phẩm có giá không nằm trong khoảng từ 10 đến 20

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

Kết hợp giữa BETWEEN và IN

Lấy ra tất cả các sản phẩm có giá trong khoảng 10 đến 20 và nằm trong các danh mục  1, 2, 3

SELECT * FROM Products
WHERE (Price BETWEEN 10 AND 20)
AND NOT CategoryID IN (1,2,3)

Toán tử BETWEEN với giá trị văn bản

Lấy ra các sản phẩm có tên sản phẩm bắt đầu bằng ký tự bất kỳ nhưng nằm ngoài khoảng từ ‘C’ đến ‘M’:

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'C' AND 'M';

Chúng ta có bảng Orders dưới đây:

OrderID

CustomerID

EmployeeID

OrderDate

ShipperID

10248

90

5

7/4/1996

3

10249

81

6

7/5/1996

1

10250

34

4

7/8/1996

2

10251

84

3

7/9/1996

1

10252

76

4

7/10/1996

2

 

Dùng toán tử BETWEEN với giá trị ngày tháng:

Lấy ra các đơn hàng từ 4/7/996 đến 9/7/1996:

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #07/04/1996# AND #07/09/1996#;

Để tham dự các khóa hc SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào to SQL