Tin tức

Kiến thức SQL: Câu lệnh INSERT INTO

11/06/2013

Lệnh INSERT INTO được dùng để thêm 1 bản ghi mới vào bảng.

Cú pháp:

Câu lệnh này được viết bởi 1 trong 2 cách. Cách đầu tiên là không chỉ ra danh sách tên các cột thêm dữ liệu mà chỉ có danh sách các giá trị thêm vào:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1,value2,value3,...);

Cách 2 là chỉ ra cả danh sách các cột và danh sách các giá trị thêm vào:

INSERT INTO table_name (column1,column2,column3,...)
VALUES (value1,value2,value3,...);

 


Thực hành

Dùng bảng “Customers” trong CSDL Northwind để thực hành:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

87

Wartian Herkku

Pirkko Koskitalo

Torikatu 38

Oulu

90110

Finland

88

Wellington Importadora

Paula Parente

Rua do Mercado, 12

Resende

08737-363

Brazil

89

White Clover Markets

Karl Jablonski

305 - 14th Ave. S. Suite 3B

Seattle

98128

USA

90

Wilman Kala

Matti Karttunen

Keskuskatu 45

Helsinki

21240

Finland

91

Wolski

Zbyszek

ul. Filtrowa 68

Walla

01-012

Poland

 


Ví dụ:

Chúng ta sẽ thêm 1 dòng vào bảng “Customers”. Chúng ta có thể dùng câu lệnh dưới đây ( không chỉ ra dánh sách tên cột):

INSERT INTO Customers
VALUES ('Cardinal','Tom B. Erichsen','Skagen 21','Stavanger','4006','Norway');

Hoặc câu lệnh có chỉ ra tên cột:

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal','Tom B. Erichsen','Skagen 21','Stavanger','4006','Norway');

Thông tin thêm vào sẽ được hiển thị ở dòng cuối:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

87

Wartian Herkku

Pirkko Koskitalo

Torikatu 38

Oulu

90110

Finland

88

Wellington Importadora

Paula Parente

Rua do Mercado, 12

Resende

08737-363

Brazil

89

White Clover Markets

Karl Jablonski

305 - 14th Ave. S. Suite 3B

Seattle

98128

USA

90

Wilman Kala

Matti Karttunen

Keskuskatu 45

Helsinki

21240

Finland

91

Wolski

Zbyszek

ul. Filtrowa 68

Walla

01-012

Poland

92

Cardinal

Tom B. Erichsen

Skagen 21

Stavanger

4006

Norway

 

Bạn biết vì sao chúng ta không thêm bất cứ số nào vào cột CustomerID?

Cột CustomerID là 1 cột số tự động tăng khi có 1 dòng mới thêm vào để đảm bảo cột này không có giá trị trùng nhau trong toàn bảng.

Số tự tăng là 1 kiểu dữ liệu trong SQL Server nó là Identity Column tự động tạo ra 1 số tăng dần. Mặc định giá trị bắt đầu là 1 và tăng lên 1 mỗi khi thêm dòng mới.

 

Chỉ thêm dữ liệu với các cột được liệt kê

Chugns ta có thể chỉ thêm dữ liệu vào 1 số cột cụ thể. Câu lệnh dưới đây thêm mới 1 dongfn hưng chỉ thêm vào các cột “CustomerName”, “City” và cột “Country” ( và cột CustomerID tất nhiên là tự tăng):

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');

Sau khi thêm xong chúng ta sẽ có kết quả như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

87

Wartian Herkku

Pirkko Koskitalo

Torikatu 38

Oulu

90110

Finland

88

Wellington Importadora

Paula Parente

Rua do Mercado, 12

Resende

08737-363

Brazil

89

White Clover Markets

Karl Jablonski

305 - 14th Ave. S. Suite 3B

Seattle

98128

USA

90

Wilman Kala

Matti Karttunen

Keskuskatu 45

Helsinki

21240

Finland

91

Wolski

Zbyszek

ul. Filtrowa 68

Walla

01-012

Poland

92

Cardinal

Stavanger

Norway

 

 Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL