Tin tức

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

27/06/2013

Toán tử LIKE dùng để tìm kiếm dữ liệu theo 1 mẫu xác định. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để tìm kiếm các bản ghi dữ liệu theo 1 từ hoặc cụm từ gần đúng hoặc 1 bản ghi nào đó có chứa cụm từ đó. Rất hữu hiệu cho chức năng tìm kiếm của webite.

Cú pháp:

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name LIKE pattern;

Demo:

Ta có bảng Customers dưới đây:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Bây giờ lấy ra tất cả các khách hàng có cột City bắt đầu bởi chữ  “S”. Ta sẽ dùng câu lệnh như sau:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%s';

Thủ thuật: Dấu % được định nghĩa cho các ký tự bất kỳ hoặc ký tự trống. Có thể đặt cả trước hoặc sau mẫu tìm kiếm.Trong bài tiếp sẽ có 1 bài riêng về cách sử dụng dấu này.

Hoặc là lấy ra các khách hàng có thành phố kết thúc bởi chữ “S”:

SELECT * FROM Customers
WHERE City LIKE '%s';

Hoặc lấy ra tất cả các khách hàng có trường Country chứa chữ “Land”:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country LIKE '%land%';

 

Sử dụng từ khoá NOT để tìm các chuỗi không chứa mẫu tìm kiếm. Ví dụ ta lấy ra tất cả các khách hàng có Country không chứa chữa “land”:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country NOT LIKE '%land%';

Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL