Tin tức

Giới thiệu về ngôn ngữ SQL

01/06/2013

SQL là một ngôn ngữ chuẩn cho việc truy xuất và thao tác với cơ sở dữ liệu.
SQL là gì?
•    SQL được viết tắt bởi cụm từ Structured Query Language nghĩa là Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc.
•    SQL giúp bạn truy cập và thao tác với cơ sở dữ liệu.
•    SQL theo chuẩn ANSI
SQL có thể làm được gì?
•    SQL có thể thực thi các truy vấn vào CSDL
•    SQL có thể nhận dữ liệu từ CSDL
•    SQL có thể thêm mới bản ghi vào CSDL
•    SQL có thể cập nhật bản ghi vào CSDL
•    SQL có thể xóa các bản trong CSDL
•    SQL có thể tạo mới CSDL
•    SQL có thể tạo mới bảng trong CSDL
•    SQL có thể tạo các thủ tục trong CSDL
•    SQL có thể tạo các view trong CSDL
•    SQL có thể gán quyền cho bảng, thủ tục, và các view
SQL chuẩn tuy nhiên....
Mặc dù SQL theo chuẩn ANSI (American National Standards Institute), và có những phiên bả khác nhau của ngôn ngữ SQL.
Tuy nhiên,  chúng đều biên dịch theo chuẩn ANSI, chúng hỗ trợ ít nhất các câu lệnh chính (như Select, Update, Delete, Insert, Where).
Chú ý: Hầu hết các chương trình CSDL SQL đều có phần mở rộng so với chuẩn SQL
Sử dụng SQL cho website của bạn
Để xây dựng 1 website hiển thị dữ liệu từ CSDL bạn cần:
•    Một hệ quản trị CSDL quan hệ (như MS Access, SQL Server, MySQL)
•    Sử dụng 1 ngôn ngữ lập trình server như PHP hoặc ASP
•    Sử dụng SQL để lấy dữ liệu mà bạn muốn
•    Sử dụng HTML/CSS
RDBMS
RDBMS được viết tắt bởi Relational Database Management System dịch ra là Hệ thống quản trị CSDL quan hệ.
RDBMS cơ bản hỗ trợ SQL, và chúng ta có các RDBMS hiện đại như MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL và Microsoft Access.
Dữ liệu trong RDBMS được lưu trữ trong các đối tượng CSDL gọi là bảng.
Một bảng là 1 tập hợp các dữ liệu và bao gồm các cột và dòng.

Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL 1