Tin tức

Câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE

05/06/2013

Mệnh đề WHERE được dùng để lọc dữ liệu. Mệnh đề WHERE chỉ lấy ra các bản ghi thỏa mãi điều kiện chỉ ra trong mệnh đề.

Cú pháp WHERE

SELECT column_name,column_name
FROM table_name
WHERE column_name operator value;

 


Demo CSDL

Trong CSDL Demo là Northwind chúng ta có bảng “Customers” như sau:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 


Ví dụ về mệnh đề WHERE

Câu lệnh dưới đây lấy ra tất cả các khách hàng đến từ “Mexico” trong bảng “Customers”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Mexico';

Cột kiểu chữ và cột kiểu số

SQL yêu cầu có dấu nháy đơn bên ngoài giá trị là chuỗi (hầu hết các hệ thống CSDL yêu cầu dấu nháy kép).

Tuy nhiên trường kiểu số thì không cần.

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID=1;

 

Toán tử trong mệnh đề WHERE

Dưới đây là các toán tử được sử dụng trong mệnh để WHERE

Toán tử

Mô tả

=

So sánh bằng

<> 

Không bằng

Lớn hơn

Nhỏ hơn

>=

Lớn hơn hoặc bằng

<=

Nhỏ hơn hoặc bằng

BETWEEN

Giữa hai giá trị trong miền

LIKE

Tìm kiếm chuỗi giống như vậy

IN

Chỉ ra 1 tập giá trị có trong bảng

 

Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL