Tin tức

Câu lệnh SELECT trong SQL

03/06/2013

The SQL SELECT Statement

Lệnh SELECT trong SQL

Lệnh SELECT được dùng để đọc dữ liệu trong CSDL.

Kết quả trả về sẽ được lưu trong 1 bảng kết quả gọi là Result-set.

Cú pháp:

SELECT ten_cot 1, ten_cot 2
FROM ten_bang;

SELECT * FROM ten_bang;

 


Ví dụ:

Chúng ta sẽ sử dụng CSDL mẫu Northwind các bạn có thể download tại đây: http://northwinddatabase.codeplex.com/.

Dưới đây là kết quả từ bảng “Customers”:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden


Ví dụ về đọc ra theo cột

Câu lệnh SQL dưới đây lấy ra cột “CustomerName” và “City” từ bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT CustomerName,City FROM Customers;

 


Ví dụ về Select *

Câu lệnh dưới đây sẽ lấy về tất cả các cột trong 1 bảng:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers;

Di chuyển trong Result-set

Hầu hết các hệ thống CSDL cho phép điều hướng di chuyển trong 1 result-set với ngôn ngữ lập trình thủ tục như: Move-To-First-Record, Get-Record-Content, Move-To-Next-Record, …tức là di chuyển về bản ghi đầu tiên, lấy nội dung bản ghi, đọc bản ghi tiếp theo….Để biết chi tiết về cách thức vui lòng tham khảo các ngôn ngữ như ASP, ADO.NET, ASP.NET

Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL