Tin tức

Câu lệnh SELECT DISTINCT

05/06/2013

Câu lệnh SELECT DISTINCT được sử dụng để chỉ trả về các giá trị khác nhau.

Trong 1 bảng, 1 cột có thể chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn lấy ra danh sách những giá trị duy nhất.

Từ khóa DISTINCT có thể sử dụng để trả về chỉ các giá trị duy nhất không trùng lặp.

Cú pháp SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT column_name,column_name
FROM table_name;

Demo Database

Chúng ta sẽ dùng CSDL demo là Northwind các bạn có thể download trên mạng. Dưới đây là bảng Customers:

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Ví dụ: SELECT DISTINCT

The following SQL statement selects only the distinct values from the "City" columns from the "Customers" table:

Câu lệnh dưới đây chỉ lấy ra những giá trị duy nhất của trường “City” trong bảng Customers

Ví dụ:

SELECT DISTINCT City FROM Customers;


Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL