Tin tức

Các toán tử AND và OR

10/06/2013

Các toán tử AND và OR

Toán tử AND và OR được dùng để lọc các bản ghi có 1 hoặc nhiều hơn 1 điều kiện.

Toán tử AND hiển thị 1 bản ghi nếu cả điều kiện 1 và điều kiện 2 đều đúng.

Toán tử OR hiển thị 1 bản ghi nếu 1 trong 2 điều kiện đó là đúng.

Demo Database

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng CSDL Northwind để thực hành. Dưới đây là bảng “Customers”

CustomerID

CustomerName

ContactName

Address

City

PostalCode

Country

1

Alfreds Futterkiste

Maria Anders

Obere Str. 57

Berlin

12209

Germany

2

Ana Trujillo Emparedados y helados

Ana Trujillo

Avda. de la Constitución 2222

México D.F.

05021

Mexico

3

Antonio Moreno Taquería

Antonio Moreno

Mataderos 2312

México D.F.

05023

Mexico

4

Around the Horn

Thomas Hardy

120 Hanover Sq.

London

WA1 1DP

UK

5

Berglunds snabbköp

Christina Berglund

Berguvsvägen 8

Luleå

S-958 22

Sweden

 

Ví dụ toán tử AND

Dưới đây là câu lệnh SQL lấy ra tất cả khách hàng từ quốc gia “Germany” và thành phố “Berlin” trong bảng “Customers”:

Ví dụ

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND City='Berlin';

 

Ví dụ toán tử OR

The following SQL statement selects all customers from the city "Berlin" OR "München", in the "Customers" table: 

Dưới đây là câu lệnh SQL lấy ra tất cả các khách hàng từ thành phố “Berlin” hoặc “Munchen” trong bảng “Customer”:

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE City='Berlin'
OR City='München';

 

Kết hợp AND và OR

You can also combine AND and OR (sử dụng dấu ngoặc đơn tạo thành biểu thức phức tạp hơn).

The following SQL statement selects all customers from the country "Germany" AND the city must be equal to "Berlin" OR "München", in the "Customers" table:

Bạn cũng có thể kết hợp AND và OR (sử dụng dấu ngoặc đơn tạo thành biểu thức phức tạp hơn).

Ví dụ:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country='Germany'
AND (City='Berlin' OR City='München');

 

 Để tham dự các khóa học SQL Server của ESVN theo giáo trình chuẩn của Microsoft mời bạn click vào đây: Đào tạo SQL