Cơ sở dữ liệu

Kiến thức SQL: Từ khóa INNER JOIN

Kiến thức SQL: Từ khóa INNER JOIN

Cơ sở dữ liệu - 08/07/2013

Từ khóa INNER JOIN lấy ra tất cả các dòng từ các bảng có giá trị chung giữa các cột.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Cơ sở dữ liệu - 06/07/2013

Câu lệnh SQL JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một trường chung giữa chúng.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Tên bí danh (SQL Aliases)

Kiến thức SQL: Tên bí danh (SQL Aliases)

Cơ sở dữ liệu - 04/07/2013

SQL bí danh được sử dụng để cung cấp cho một bảng cơ sở dữ liệu, hoặc một cột trong một bảng, một tên tạm thời. Về cơ bản bí danh được tạo ra để làm cho tên cột dễ đọc hơn.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Cơ sở dữ liệu - 01/07/2013

Sử dụng toán tử BETWEEN để lấy giá trị trong 1 khoảng nào đó. Các giá trị có thể là số, chữ hoặc ngày tháng.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Cơ sở dữ liệu - 29/06/2013

Toán tử IN cho phép bạn chỉ ra nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE. Ứng dụng trong thiết kế web là bạn có thể tìm kiếm với nhiều giá trị truyền vào cùng 1 lúc ví dụ như tìm kiếm nâng cao có nhiều tiêu ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE (Wildcards)

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE ...

Cơ sở dữ liệu - 28/06/2013

Một mẫu ký tự đại diện có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ ký tự khác (s) trong một chuỗi. Trong SQL ký tự Wildcard được sử dụng trong toán tử LIKE dùng để tìm kiếm dữ liệu trong bảng.

chi tiết »

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013

Toán tử LIKE dùng để tìm kiếm dữ liệu theo 1 mẫu xác định. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để tìm kiếm các bản ghi dữ liệu theo 1 từ hoặc cụm từ gần đúng hoặc 1 bản ghi nào đó có chứa cụm từ đó. ...

chi tiết »

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ ra số bản ghi lấy về. Mệnh đề này rất hữu dụng với 1 bảng có số lượng lớn bản ghi vì nếu trả về lượng lớn bản ghi có thể làm cho hiệu suất hệ thống giảm.

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013

Câu lệnh DELETE dùng để xoá bản ghi trong bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để xoá dữ liệu trong trang quản trị.

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật bản ghi hiện có trong một bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là để sửa dữ liệu trong quản trị

chi tiết »

Kiến thức SQL: Câu lệnh INSERT INTO

Kiến thức SQL: Câu lệnh INSERT INTO

Cơ sở dữ liệu - 11/06/2013

Lệnh INSERT INTO được dùng để thêm 1 bản ghi mới vào bảng.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Từ khóa ORDER BY

Kiến thức SQL: Từ khóa ORDER BY

Cơ sở dữ liệu - 10/06/2013

Từ khóa ORDER BY được dùng để sắp xếp một tập các bản ghi trong câu lệnh SELECT theo một hoặc nhiều tiêu chí.

chi tiết »

Các toán tử AND và OR

Các toán tử AND và OR

Cơ sở dữ liệu - 10/06/2013

Toán tử AND và OR được dùng để lọc các bản ghi có 1 hoặc nhiều hơn 1 điều kiện. Toán tử AND hiển thị 1 bản ghi nếu cả điều kiện 1 và điều kiện 2 đều đúng. Toán tử OR hiển thị 1 bản ghi nếu 1 trong 2 ...

chi tiết »

Câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE

Câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE

Cơ sở dữ liệu - 05/06/2013

Mệnh đề WHERE được dùng để lọc dữ liệu. Mệnh đề WHERE chỉ lấy ra các bản ghi thỏa mãi điều kiện chỉ ra trong mệnh đề.

chi tiết »

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Cơ sở dữ liệu - 05/06/2013

Trong 1 bảng, 1 cột có thể chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn lấy ra danh sách những giá trị duy nhất.Từ khóa DISTINCT có thể sử dụng để trả về chỉ các giá trị duy nhất không trùng ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2