tự học excel

[Học Excel 2013] Bài 9: Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 9: Sắp xếp và tổng hợp dữ liệu

Microsoft Office 2013 - 19/11/2013 11:54:54 SA

Mặc dù Excel cung cấp khả năng dễ dàng để nhập và quản lý dữ liệu kinh doanh. Tuy nhiên sau khi đã lưu dữ liệu ...

chi tiết »

 [Học Excel 2013] Bài 6: thực hiện tính toán dữ liệu - xây dựng công thức tính toán các giá trị (tiếp)

[Học Excel 2013] Bài 6: thực hiện tính toán dữ liệu - xây ...

Microsoft Office 2013 - 12/11/2013 4:30:00 CH

Excel sẽ mô tả lại công thức để nó phù hợp với các ô xung quanh. Excel nhận biết và có thể mô tả lại các ô sử dụng ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 6: Thực hiện tính toán dữ liệu -Tổng hợp dữ liệu với các điều kiện tùy chỉnh.

[Học Excel 2013] Bài 6: Thực hiện tính toán dữ liệu -Tổng ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 3:28:43 CH

Excel in một thông báo từ hàm IF, bạn điền tin nhắn trong dấu ngoặc kép cho hộp value_if_true hoặc value_if_false. ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Thay đổi cách hiển thị dữ liệu dựa trên các giá trị

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:19:47 CH

Microsoft Office 2013 bao gồm công cụ thiết kế mạnh mẽ cho phép bạn tạo ra tài liệu chuyên nghiệp, hấp dẫn một ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 4

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:34:40 CH

Excel xác định cách tốt nhất để tổng hợp dữ liệu theo cột mà bạn gán cho vùng các giá trị. Ví dụ đối với dữ liệu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính với dòng ẩn danh và được lọc

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:20:57 CH

Excel cung cấp hai cách để tổng hợp chỉ các ô có thể nhìn thấy trong một danh sách dữ liệu lọc. Phương pháp đầu ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 2

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:16:34 CH

Excel chỉ ra rằng một PivotTable có bộ lọc áp dụng bằng cách đặt một chỉ số bộ lọc bên cạnh tiêu đề nhãn Column ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính với dòng ẩn danh và được lọc (tiếp)

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tổng hợp bảng tính ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:26:14 CH

Excel sẽ hiển thị các hàm tổng hợp có sẵn như là một phần của Formula AutoComplete, do đó bạn không cần phải nhớ ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Tạo kiểu (Style)

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Tạo ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:12:59 CH

Khi làm việc với Excel, có thể bạn sẽ phát triển các định dạng ưa thích cho các nhãn dữ liệu, tiêu đề, và các ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - Định dạng ô

[Học Excel 2013] Bài 7: Tạo kiểu và định dạng dữ liệu - ...

Microsoft Office 2013 - 14/11/2013 4:07:39 CH

Bảng tính Excel có thể chứa và xử lý rất nhiều dữ liệu, nhưng khi quản lý nhiều bảng tính có thể khó khăn để chính ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tìm giá trị duy nhất trong một tập dữ liệu

[Học Excel 2013] Bài 8: Lọc dữ liệu - Tìm giá trị duy nhất ...

Microsoft Office 2013 - 15/11/2013 3:37:37 CH

Với Excel, bạn có thể tạo một thông báo nói với người sử dụng giá trị dự kiến trước khi dữ liệu được nhập vào và ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 10: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 10: Hợp nhất dữ liệu từ nhiều nguồn - ...

Microsoft Office 2013 - 19/11/2013 5:22:32 CH

Khi làm việc với Excel một thời gian, bạn sẽ thấy thường xuyên phải mở một số sổ tính giống nhau cùng một lúc. ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 6

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:45:53 CH

Excel sẽ phát hiện các tab trong các tệp tin và chọn hộp kiểm Tab cho bạn) và cung cấp cho bạn một bản xem trước ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 5

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:38:18 CH

Excel mở rộng khả năng của báo cáo PivotTable bằng cách cho phép bạn áp dụng một định dạng có điều kiện cho các ô ...

chi tiết »

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với Pivottable - Phần 3

[Học Excel 2013] Bài 12: Tạo các bảng tính động với ...

Microsoft Office 2013 - 22/11/2013 3:29:17 CH

Excel 2013 cung cấp hai cách thức mới để bạn có thể lọc báo cáo PivotTable: bộ lọc tìm kiếm và Slicers. Với một bộ ...

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2