ngôn ngữ sql

Câu lệnh SELECT trong SQL

Câu lệnh SELECT trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 03/06/2013 1:03:58 CH

Lệnh SELECT được sử dụng để đọc dữ liệu từ CSDL. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn sơ qua về lệnh SELECT trong SQL

chi tiết »

Câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE

Câu lệnh SELECT với mệnh đề WHERE

Cơ sở dữ liệu - 05/06/2013 7:41:10 SA

Mệnh đề WHERE được dùng để lọc dữ liệu. Mệnh đề WHERE chỉ lấy ra các bản ghi thỏa mãi điều kiện chỉ ra trong mệnh ...

chi tiết »

Giới thiệu về ngôn ngữ SQL

Giới thiệu về ngôn ngữ SQL

Cơ sở dữ liệu - 01/06/2013 9:46:59 SA

SQL là một ngôn ngữ chuẩn cho việc truy xuất và thao tác với cơ sở dữ liệu.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Từ khóa ORDER BY

Kiến thức SQL: Từ khóa ORDER BY

Cơ sở dữ liệu - 10/06/2013 11:21:35 SA

Từ khóa ORDER BY được dùng để sắp xếp một tập các bản ghi trong câu lệnh SELECT theo một hoặc nhiều tiêu chí.

chi tiết »

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Cơ sở dữ liệu - 29/06/2013 9:44:39 SA

Toán tử IN cho phép bạn chỉ ra nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE. Ứng dụng trong thiết kế web là bạn có thể tìm ...

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:01:00 SA

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật bản ghi hiện có trong một bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là để sửa dữ ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE (Wildcards)

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE ...

Cơ sở dữ liệu - 28/06/2013 8:14:16 SA

Một mẫu ký tự đại diện có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ ký tự khác (s) trong một chuỗi. Trong SQL ký tự ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Câu lệnh INSERT INTO

Kiến thức SQL: Câu lệnh INSERT INTO

Cơ sở dữ liệu - 11/06/2013 5:27:03 CH

Lệnh INSERT INTO được dùng để thêm 1 bản ghi mới vào bảng.

chi tiết »

Cú pháp SQL

Cú pháp SQL

Cơ sở dữ liệu - 03/06/2013 8:44:29 SA

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu về cú pháp trong ngôn ngữ truy vấn SQL. Các câu lệnh quan trọng nhất ...

chi tiết »

Các toán tử AND và OR

Các toán tử AND và OR

Cơ sở dữ liệu - 10/06/2013 10:49:15 SA

Toán tử AND và OR được dùng để lọc các bản ghi có 1 hoặc nhiều hơn 1 điều kiện. Toán tử AND hiển thị 1 bản ghi nếu ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Tên bí danh (SQL Aliases)

Kiến thức SQL: Tên bí danh (SQL Aliases)

Cơ sở dữ liệu - 04/07/2013 8:46:41 SA

SQL bí danh được sử dụng để cung cấp cho một bảng cơ sở dữ liệu, hoặc một cột trong một bảng, một tên tạm thời. Về ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Cơ sở dữ liệu - 01/07/2013 11:37:36 SA

Sử dụng toán tử BETWEEN để lấy giá trị trong 1 khoảng nào đó. Các giá trị có thể là số, chữ hoặc ngày tháng.

chi tiết »

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:51:46 SA

Toán tử LIKE dùng để tìm kiếm dữ liệu theo 1 mẫu xác định. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để tìm kiếm các bản ...

chi tiết »

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:42:06 SA

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ ra số bản ghi lấy về. Mệnh đề này rất hữu dụng với 1 bảng có số lượng lớn ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Từ khóa INNER JOIN

Kiến thức SQL: Từ khóa INNER JOIN

Cơ sở dữ liệu - 08/07/2013 9:28:22 SA

Từ khóa INNER JOIN lấy ra tất cả các dòng từ các bảng có giá trị chung giữa các cột.

chi tiết »

Trang: 1 / 2   1 2