học thiết kế web, đào tạo lập trình web

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Kiến thức SQL: Toán tử IN

Cơ sở dữ liệu - 29/06/2013 9:44:39 SA

Toán tử IN cho phép bạn chỉ ra nhiều giá trị trong mệnh đề WHERE. Ứng dụng trong thiết kế web là bạn có thể tìm ...

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:01:00 SA

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật bản ghi hiện có trong một bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là để sửa dữ ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE (Wildcards)

Kiến thức SQL: Ký tự đại diện trong tìm kiếm LIKE ...

Cơ sở dữ liệu - 28/06/2013 8:14:16 SA

Một mẫu ký tự đại diện có thể được sử dụng để thay thế cho bất kỳ ký tự khác (s) trong một chuỗi. Trong SQL ký tự ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Kiến thức SQL: Toán tử BETWEEN

Cơ sở dữ liệu - 01/07/2013 11:37:36 SA

Sử dụng toán tử BETWEEN để lấy giá trị trong 1 khoảng nào đó. Các giá trị có thể là số, chữ hoặc ngày tháng.

chi tiết »

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Kiến thức SQL – Toán tử LIKE trong câu SELECT

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:51:46 SA

Toán tử LIKE dùng để tìm kiếm dữ liệu theo 1 mẫu xác định. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để tìm kiếm các bản ...

chi tiết »

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:42:06 SA

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ ra số bản ghi lấy về. Mệnh đề này rất hữu dụng với 1 bảng có số lượng lớn ...

chi tiết »

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Cơ sở dữ liệu - 06/07/2013 1:37:18 CH

Câu lệnh SQL JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một trường chung giữa chúng.

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:20:10 SA

Câu lệnh DELETE dùng để xoá bản ghi trong bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để xoá dữ liệu trong trang ...

chi tiết »