Học SQL Server 2012

Khóa học : Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học : Quản trị Cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 20/03/2013 11:09:00 SA

Khóa học này cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012. ...

chi tiết »

Khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Cập nhật kỹ năng cơ sở dữ liệu Microsoft SQL ...

Đào tạo SQL - 28/03/2013 12:02:36 CH

Khóa học này cung cấp cho các học viên với kiến thức và kỹ năng sử dụng các tính năng cải tiến trong SQL Server ...

chi tiết »

Khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Cập nhật Kỹ năng BI Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 28/03/2013 1:21:08 CH

Khóa học sẽ cung cấp cho học viên là các chuyên gia về BI những kiến thức và kỹ năng sử dụng mới và nâng cao của ...

chi tiết »

Khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

Khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012

Đào tạo SQL - 23/03/2013 3:00:00 CH

Khóa học này cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường ...

chi tiết »

Khóa học:Thực hiện một Data Warehouse với Microsoft SQL Server 2012

Khóa học:Thực hiện một Data Warehouse với Microsoft SQL ...

Đào tạo SQL - 27/03/2013 5:34:47 CH

Khóa học này giới thiệu cách để thực hiện một nền tảng BI hỗ trợ phân tích thông tin. Học viên sẽ được học cách ...

chi tiết »

Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server ...

Đào tạo SQL - 23/03/2013 4:12:00 CH

Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế ...

chi tiết »

Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với Microsoft SQL Server 2012

Khóa học: Thực hiện mô hình dữ liệu và báo cáo với ...

Đào tạo SQL - 27/03/2013 4:29:23 CH

Business intelligence (BI) ngày càng trở nên quan trọng cho các công ty với quy mô và loại hình khác nhau bởi nó ...

chi tiết »