học office tại trung tâm uy tín

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 2

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 4:37:34 CH

Nếu bạn cảm thấy biểu đồ đã tạo không mô tả đầy đủ các đặc điểm quan trọng nhất dữ liệu của mình, bạn có thể thay ...

chi tiết »

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

[Học Word 2013] Bài 9: Chèn biểu đồ - Phần 1

Microsoft Office 2013 - 30/10/2013 3:19:13 CH

Khi bạn phải làm một tài liệu với những sự kiện và con số của một dự án, thay vì trình bày văn bản dài dòng, khó ...

chi tiết »