Giải pháp Microsoft Dynamics

Course 80291A: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM 2011

Course 80291A: Sales Management in Microsoft Dynamics CRM ...

Microsoft Dynamic - 29/06/2012 11:24:00 SA

This course introduces the capabilities of Sales Management in Microsoft Dynamics CRM that allow you to track and ...

chi tiết »

Course 80293A: Service Scheduling in Microsoft Dynamics CRM 2011

Course 80293A: Service Scheduling in Microsoft Dynamics CRM ...

Microsoft Dynamic - 29/06/2012 11:33:00 SA

This course discusses the scheduling process, scheduling engine, and scheduling service activities in detail since ...

chi tiết »

Course 80444A: Workflow and Dialog Processes in Microsoft Dynamics CRM 2011

Course 80444A: Workflow and Dialog Processes in Microsoft ...

Microsoft Dynamic - 29/06/2012 11:39:00 SA

This course provides students with tools and information to help them better understand how processes can be ...

chi tiết »

Cài đặt và triển khai Microsoft Dynamics CRM 4.0

Cài đặt và triển khai Microsoft Dynamics CRM 4.0

Microsoft Dynamic - 23/06/2012 5:24:00 CH

Khóa học này hai ngày, giảng viên hướng dẫn khóa học cung cấp cho học viên các công cụ để cài đặt và cấu hình ...

chi tiết »

Course 80289A: What's New in Microsoft Dynamics CRM 2011

Course 80289A: What's New in Microsoft Dynamics CRM 2011

Microsoft Dynamic - 29/06/2012 11:50:00 SA

This one-day instructor-led course, What's New in Microsoft Dynamics CRM 2011, provides students with the tools ...

chi tiết »