đào tạothiết kế web

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “UPDATE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:01:00 SA

Câu lệnh UPDATE được sử dụng để cập nhật bản ghi hiện có trong một bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là để sửa dữ ...

chi tiết »

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Kiến thức SQL – Mệnh đề SELECT TOP

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:42:06 SA

Mệnh đề SELECT TOP được sử dụng để chỉ ra số bản ghi lấy về. Mệnh đề này rất hữu dụng với 1 bảng có số lượng lớn ...

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:20:10 SA

Câu lệnh DELETE dùng để xoá bản ghi trong bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để xoá dữ liệu trong trang ...

chi tiết »