đào tạo sql

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Kiến thức SQL: Nối bảng bằng toán tử JOIN

Cơ sở dữ liệu - 06/07/2013 1:37:18 CH

Câu lệnh SQL JOIN được sử dụng để kết hợp các hàng từ hai hoặc nhiều bảng, dựa trên một trường chung giữa chúng.

chi tiết »

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh SELECT DISTINCT

Cơ sở dữ liệu - 05/06/2013 7:32:26 SA

Trong 1 bảng, 1 cột có thể chứa nhiều giá trị trùng lặp; và đôi khi bạn chỉ muốn lấy ra danh sách những giá trị ...

chi tiết »

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Kiến thức SQL - Câu lệnh “DELETE” trong SQL

Cơ sở dữ liệu - 27/06/2013 9:20:10 SA

Câu lệnh DELETE dùng để xoá bản ghi trong bảng. Ứng dụng trong thiết kế web là dùng để xoá dữ liệu trong trang ...

chi tiết »

Trang: 2 / 2   1 2