,sử dụng microsoft excel 2010

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel 2010

Giới thiệu PivotTable và PivotChart trong microsoft excel ...

Sản phẩm công nghệ - 04/03/2013 2:14:00 CH

PivotTable và PivotChart là những công cụ phân tích dữ liệu rất mạnh trong Excel. Chúng có thể biến những con số ...

chi tiết »