Download

Giới thiệu Inside Microsoft Dynamics AX 4.0

Cuốn sách này đi sâu vào công nghệ và các công cụ của Dynamics AX 4.0. mới và đối tượng mục tiêu dự định các nhà phát triển kinh nghiệm và các chuyên gia tư vấn cũng sẽ được hưởng lợi từ việc đọc cuốn sách này